Richtlijnen activiteitenplan cultuur

In het activiteitenplan beschrijft u de plannen van uw organisatie. In het plan gaat u in op de criteria uit de subsidieregeling. Besteed aandacht aan onderstaande onderwerpen.

Vormvereisten

 • Lengte: het activiteitenplan mag maximaal 2.500 woorden bevatten exclusief bijlagen 
 • Genummerde pagina’s
 • Format: A4
 • Uploaden als PDF-bestand
 • Als bijlagen worden alleen toegestaan: begroting, jaarverslag, jaarrekening en balans

Visie en ambitie

 •  Omschrijf de missie, visie en doel van uw organisatie
 • Omschrijf de ambities van uw organisatie

Culturele activiteiten

Welke activiteiten bent u van plan uit te voeren en hoe gaat u die bereiken? Besteed vanuit het eigen profiel aandacht aan (een of meerdere van) onderstaande criteria. De commissie zal de criteria toetsen aan de achtergrond en het profiel dat een organisatie heeft. Dat betekent dat bij sommige organisaties het ene criterium zwaarder kan wegen dan het andere criterium.

Artistieke kwaliteit 

Geef een korte omschrijving van de inhoud, vorm en het artistieke plan. Kernbegrippen bij de beoordeling zijn vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid. Vakmanschap gaat over de vaardigheden van de makers, zeggingskracht gaat over de impact van de activiteiten op het publiek en oorspronkelijkheid gaat over het herkenbare (artistieke) karakter van de organisatie.

Educatie en/of Participatie 

Omschrijf het beleid dat uw organisatie voert op het gebied van cultuureducatie en/of cultuurparticipatie. Geef aan hoe u het publiek betrekt bij de activiteiten, gebruik hierin eventuele bereikcijfers. Denk hierbij aan schoolgebonden & overige activiteiten, de doelgroep(en) van deze activiteiten en eventuele samenwerkingsverbanden. Indien van toepassing geeft u aan op wat voor manier uw organisatie cultuur inzet om verbinding te maken met andere domeinen.

Meerwaarde voor de stad

Geef aan op welke manier uw organisatie bijdraagt aan de veelzijdigheid en diversiteit van het aanbod in de stad. Geef aan hoe uw activiteiten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Nijmegen.

Innovatie, creativiteit en experiment 

Geef aan hoe uw organisatie vorm geeft aan vernieuwing. Beschrijf de vernieuwende ideeën en concepten van uw organisatie en de impact hiervan.

Publieksbereik

Geef aan welke publieksdoelgroep(en) uw organisatie bereikt en de wijze waarop dit gebeurt. Beschrijf de wijze waarop uw organisatie een nieuw en meer divers publiek wil gaan bereiken. Indien van toepassing beschrijft u het online bereik van en interactie met het publiek.

Ondernemerschap 

Geef aan hoe u het activiteitenplan gaat uitvoeren vanuit financieel en organisatorisch perspectief. Verwijs (indien mogelijk) naar de Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code en Governance Code Cultuur. Geef in ieder geval inzicht in onderstaande gegevens:

 • Realistische begroting inclusief dekkingsplan
 • Strategie op het gebied van marketing en publiekswerving

Toetsing criteria

Bij de beoordeling scoren die aanvragen het hoogst die:

 • aan meerdere van de bovengenoemde criteria uitvoering geven
 • een kwalitatief goede invulling aan de criteria geven