Richtlijnen projectplan cultuur

In het projectplan beschrijft u de plannen van uw organisatie. In het plan gaat u in op de criteria uit de subsidieregeling. Besteed aandacht aan onderstaande onderwerpen. 

 • Lengte: het projectplan mag maximaal 2.500 woorden bevatten exclusief bijlagen 
 • Genummerde pagina’s
 • Formaat: A4
 • Uploaden als PDF-bestand
 • Als bijlagen worden alleen toegestaan een begroting, jaarverslag, jaarrekening en balans.

Visie en ambitie

 • Omschrijf de missie, visie en doel van uw organisatie
 • Omschrijf de ambities van uw organisatie

Project

Welke activiteiten bent u van plan uit te voeren en hoe gaat u die bereiken? Besteed vanuit het eigen profiel aandacht aan (een of meerdere van) onderstaande criteria. De commissie zal de criteria toetsen aan de achtergrond en het profiel dat een organisatie heeft. Dat betekent dat bij sommige organisaties het ene criterium zwaarder kan wegen dan het andere criterium.

Artistieke kwaliteit 

Geef een korte omschrijving van de inhoud, vorm en het artistieke plan. Kernbegrippen bij de beoordeling zijn vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid. Vakmanschap gaat over de vaardigheden van de makers, zeggingskracht gaat over de impact van de activiteiten op het publiek en oorspronkelijkheid gaat over het herkenbare (artistieke) karakter van de organisatie.

Participatie 

Omschrijf het beleid dat uw organisatie voert op het gebied van cultuurparticipatie. Geef aan hoe u het publiek betrekt bij de activiteiten, gebruik hierin eventuele bereikcijfers. Denk hierbij aan schoolgebonden en overige activiteiten, de doelgroep(en) van deze activiteiten en eventuele samenwerkingsverbanden. Indien van toepassing geeft u aan op wat voor manier uw organisatie cultuur inzet om verbinding te maken met andere domeinen?

Veelzijdig/aanvullend aanbod

Geef aan op welke manier uw organisatie bijdraagt aan de veelzijdigheid en diversiteit van het aanbod in de stad. Geef aan hoe het project bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Nijmegen.

Innovatie, creativiteit en experiment 

Geef aan hoe uw organisatie vorm geeft aan vernieuwing. Beschrijf de vernieuwende ideeën en concepten van uw organisatie en de impact hiervan.

Publieksbereik

Geef aan welke publieksdoelgroep(en) uw organisatie bereikt en de wijze waarop dit gebeurt. Beschrijf de wijze waarop uw organisatie een nieuw en meer divers publiek wil gaan bereiken. Indien van toepassing beschrijft u het online bereik van en interactie met het publiek.

Ondernemerschap 

Geef aan hoe u het activiteitenplan gaat uitvoeren vanuit financieel en organisatorisch perspectief. Verwijs (indien mogelijk) naar de Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code en Governance Code Cultuur. Geef in ieder geval inzicht in onderstaande gegevens:

 • Realistische begroting inclusief dekkingsplan
 • Strategie op het gebied van marketing en publiekswerving

Toetsing criteria

Onderdeel van de procedure is een gesprek tussen de aanvragende organisatie en (een delegatie van) de Adviescommissie Groei. Tijdens dit gesprek verwachten we dat u een korte presentatie geeft (maximaal 3 minuten) over het project. Hierna heeft de adviescommissie de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen (maximaal 5 minuten) zowel over de presentatie als over het ingediende projectplan. Deze gesprekken zullen begin oktober plaatsvinden (week 41). Over de precieze datum en tijd krijgt u na de deadline van 1 oktober 2020 nader bericht. 

Bij de beoordeling scoren die aanvragen het hoogst die:

 • Aan meerdere van de bovengenoemde criteria uitvoering geven
 • Een kwalitatief goede invulling aan de criteria geven.