Richtlijnen activiteitenplan makersfonds

In het activiteitenplan beschrijft u de plannen van uw organisatie. In het plan gaat u in op de criteria uit de subsidieregeling. Besteed aandacht aan onderstaande onderwerpen.

Vormvereisten

  • Lengte: het activiteitenplan mag maximaal 2.000 woorden bevatten exclusief bijlagen 
  • Genummerde pagina’s
  • Format: A4
  • Uploaden als PDF-bestand

Visie en ambitie

  • Omschrijf de missie, visie en doel van uw organisatie
  • Omschrijf de ambities van uw organisatie

Culturele activiteiten

Welke activiteiten bent u van plan uit te voeren en hoe gaat u die bereiken? Besteed vanuit het eigen profiel aandacht aan (een of meerdere van) onderstaande criteria. De commissie zal de criteria toetsen aan de achtergrond en het profiel dat een organisatie heeft. Dat betekent dat bij sommige organisaties het ene criterium zwaarder kan wegen dan het andere criterium.

Artistieke kwaliteit 

Geef een korte omschrijving van de inhoud, vorm en het artistieke plan. Kernbegrippen bij de beoordeling zijn: vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid. Vakmanschap gaat over de vaardigheden van de makers, zeggingskracht gaat over de impact van de activiteiten op het publiek en oorspronkelijkheid gaat over het herkenbare (artistieke) karakter van de organisatie.

Meerwaarde voor de stad

Geef aan op welke manier uw organisatie bijdraagt aan de veelzijdigheid en diversiteit van het aanbod in de stad. Geef aan hoe uw activiteiten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Nijmegen.

Ondernemerschap 

Geef aan hoe u het activiteitenplan gaat uitvoeren vanuit financieel en organisatorisch perspectief. Verwijs (indien mogelijk) naar de Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code en Governance Code Cultuur. Geef in ieder geval inzicht in onderstaande gegevens:

  • Realistische begroting inclusief dekkingsplan
  • Strategie op het gebied van marketing en publiekswerving

Meerwaarde van het samenwerkingsverband 

Geef aan welke afspraken er zijn over de manier waarop partijen samenwerken. Dit kunnen culturele partijen zijn, maar ook partners uit het bedrijfsleven, onderwijs of sociale domein. 
Geef inzicht in de rolverdeling en hoe ieder bijdraagt (zowel financieel als inhoudelijk) aan het project. Een gewenst samenwerkingsverband bestaat uit partijen die op basis van heldere afspraken elkaar echt aanvullen, nodig hebben en versterken om de projectresultaten te realiseren. Ook dient er sprake te zijn van een gelijkwaardige samenwerking. Dat betekent niet dat elke organisatie evenveel (financieel en/of inhoudelijk) moet bijdragen, maar wel dat er zeggenschap binnen het project is. 
Geef helderheid over de rolverdeling tussen alle samenwerkingspartijen en hoe zij bijdragen (zowel financieel als inhoudelijk) aan het project en het behalen en verspreiden van de projectresultaten. Zo kan de meerwaarde van de samenwerking worden beoordeeld. 

Toetsing criteria

Bij de beoordeling scoren die aanvragen het hoogst:

  • De mate waarin zij een kwalitatief goede invulling aan de criteria geven.
  • De mate waarin de aanvraag bijdraagt aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk en het verdienvermogen van de makers.