Kandidatenlijst verkiezing gemeenteraad

Lever de kandidatenlijst in van uw politieke partij. Dit moet op 5 februari tussen 9.00 en 17.00 uur in de Stadswinkel.

Schrijf de namen op de kandidatenlijst zoals ze in de Basisregistratie Personen (BRP) staan.

Schrijf de volgende gegevens op van uw kandidaten:

 1. Achternaam: eigen achternaam, die van de partner of een combinatie
 2. Voorletters
 3. Titels: alleen adellijke titels en predicaten (bijv. jonkheer of Hare Hoogheid)
 4. Geboortedatum
 5. Geslacht (optioneel)
 6. Woonplaats en land

U kunt uw lijst laten controleren van 22 januari t/m 26 januari 2018 in de Stadswinkel. Hiermee voorkomt u dat er iets ontbreekt of niet klopt.

 • U mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Kreeg uw partij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen meer dan 15 zetels? Dan mag u maximaal 80 kandidaten op de lijst zetten
 • Zet uw kandidaten in voorkeursvolgorde op de lijst
 • Elke kandidaat mag maar 1 keer op de lijst staan
 • Elke kandidaat moet minstens 18 jaar zijn of worden tijdens de zittingsperiode van de nieuwe gemeenteraad

Lever naast de kandidatenlijst onderstaande stukken in:

 • Kopie van geldig Nederlands identiteitsbewijs van elke kandidaat die op de lijst staat (als hij nog geen gemeenteraadslid is)
 • Verklaring dat kandidaten die buiten Nijmegen wonen, in Nijmegen gaan wonen
 • Instemmingsverklaring van elke kandidaat die op de lijst staat (model H 9). Gebruik hiervoor het OSV-programma op kiesraad.nl
 • Machtiging dat de partijnaam op de kandidatenlijst mag staan (model H 3-1). Gebruik hiervoor het OSV-programma op kiesraad.nl
 • De persoon die de kandidatenlijst inlevert, moet een verklaring van kiesgerechtigheid van zijn gemeente inleveren. De gemeente regelt deze verklaring
 • Een nieuwe of zetelloze partij moet ook inleveren:
  • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Afschrift van de akte van de notaris met de statuten van de vereniging
  • Minstens 30 ondersteuningsverklaringen
  • Bewijs van betaling van de borg van € 225,-, bijv. de kopie van een bankafschrift

Instructie Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

Voor de kandidaatstelling van uw politieke partij moet u enkele documenten inleveren waarvoor u gebruik kunt maken van Ondersteunende Software Verkiezingen. Deze software vindt u vanaf eind december op kiesraad.nl.

Als u nog niet eerder met OSV heeft gewerkt of graag een opfriscursus wilt, kunt u zich inschrijven voor een instructiebijeenkomst.

€ 225,- als borg/onderpand.
! Let op: u betaalt dit bedrag alleen als uw partij nieuw is of geen zetels heeft in de huidige gemeenteraad.

Stort de borg uiterlijk op 22 januari op rekeningnummer NL09 INGB 0000 8637 40 ten name van Gemeente Nijmegen - Burgerzaken. Zet bij de opmerkingen de naam van uw politieke partij en 'waarborgsom kandidatenlijst gemeenteraad'.

Terugbetaling

U krijgt de kosten alleen terug in de volgende gevallen:

 • Uw partij levert op 5 februari geen kandidatenlijst in
 • Uw partij haalt minimaal 75% van de kiesdeler. De kiesdeler is het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal beschikbare zetels