Datum:

Kaders basisbanen Nijmegen

Ondanks een krappere arbeidsmarkt, lukt het niet alle Nijmegenaren om een passende baan te vinden. Voor mensen die geen kans maken op een betaalde baan, maar wel graag willen werken, gaat de gemeente daarom basisbanen realiseren. In de stadsbegroting was al 250.000 euro gereserveerd. Het streven is dat komend jaar 15 mensen in een basisbaan kunnen starten. 
Basisbanen worden gezocht in de (semi-) publieke sector waar de vraag groot is. Te denken valt aan ondersteunend werk in bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg, maar ook bij verenigingen, culturele instellingen en de gemeente zelf. Het gaat daarbij om niet-bestaande banen om verdringing te voorkomen. De werknemer verdient minimumloon en het is de bedoeling dat het permanent is. Doorstroom naar een reguliere baan is mooi, maar is niet het doel zoals dat wel het geval is bij reïntegratie-trajecten. 

Petra Molenaar, wethouder Werk en Inkomen: “Het is belangrijk om inwoners met een uitkering perspectief te bieden en tegelijkertijd is er werk dat nu niet gedaan wordt. Een basisbaan kan ervoor zorgen dat mensen weer meedoen, het levert een inkomen op en het zorgt ervoor dat mensen zich gewaardeerd voelen. Dat is dus niet alleen goed voor de werknemer, maar ook voor de samenleving als geheel.

Positief effect op financiën en welzijn

Voor een deel van de groep bijstandsgerechtigden is de afstand tot de arbeidsmarkt niet zo groot dat zij in aanmerking komen voor arbeidsmatige dagbesteding of de sociale werkvoorziening. Met een basisbaan kunnen deze uitkeringsgerechtigden toch deelnemen aan het arbeidsproces en gaan zij er financieel op vooruit. Bovendien blijkt uit onderzoek dat werk een positief effect heeft op zelfvertrouwen, zingeving, een beter sociaal netwerk, een beter zelfbeeld en op meer ritme. De effecten hiervan gaan we monitoren om een betere inschatting te kunnen maken van kosten en baten.

Planning

We vinden het belangrijk dat de kaders zijn vastgesteld en nu hebben we werkgevers in de stad nodig om de basisbanen te realiseren. De komende periode gaan we de concrete uitwerking vormgeven. We hopen in 2022 met de eerste basisbanen te kunnen starten.