Tijdelijke maatregelen corona

Het coronavirus heeft veel gevolgen voor inwoners, ondernemers en werknemers. Bekijk de landelijke maatregelen via de knop 'Overheid.nl corona'.

De 11 gemeentelijke maatregelen
De gemeente Nijmegen neemt tijdelijke maatregelen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket. Voor deze maatregelen geldt dat, wanneer dit van toepassing is, we dezelfde periode gebruiken die de rijksoverheid hanteert. Wij zijn ons ervan bewust dat op dit moment niet goed is te overzien hoe deze coronacrisis zich gaat ontwikkelen. Afhankelijk hiervan kunnen we in de komende periode maatregelen bijstellen of nieuwe maatregelen nemen.

Overheid.nl corona

Overheid.nl corona Het inloggen is geannuleerd.

De gemeentelijke maatregelen

 • Centrumwinkeliers krijgen meer tijd om hun winkels te bevoorraden
  Leveranciers melden zich via de intercom.  Ze worden dan toegelaten in een gebied tot 14.00 uur, wij laten hen door. Vanaf 15.00 uur gaat Toezicht handhaven. Daardoor kan de detailhandel later op de dag open gaan. 
 • Supermarkten mogen hun winkels ‘s nachts bevoorraden
  Supermarkten willen natuurlijk hun winkels goed bevoorraden om zo verder hamsteren tegen te gaan. Daarom mogen supermarkten ook ’s nachts bevoorraden. 
 • Supermarkten mogen op zon- en feestdagen open zijn volgens doordeweekse openingstijden
  Wij verruimen tijdelijk de openingstijden voor supermarkten op zon- en feestdagen. Hierbij gelden dezelfde openingstijden als voor andere dagen: van 6.00 uur tot 22.00 uur. Dit zorgt voor minder drukte in de winkels. En het geeft ondernemers de ruimte om hun bedrijfsvoering flexibeler in te richten, als ze dat willen.  
 • We zijn soepel voor wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen
  Een aantal ondernemers gaat klussen en verbouwen. Dit betekent dat er mensen de stad in moeten met auto’s. We gaan soepel om met het verstrekken van vergunningen en ontheffingen hiervoor. 
 • We willen vergunningsprocedures voor bouwplannen laten doorgaan
  Daarom onderzoeken we hoe we kunnen omgaan met de wettelijke verplichting dat vergaderingen van de commissie beeldkwaliteit openbaar moeten zijn.  
 • Afhalen en bezorgen van maaltijden
  De horecabedrijven in Nijmegen hebben een exploitatievergunning en in de meeste gevallen een dubbelbestemming detailhandel. Daarom is niet alleen het bezorgen maar ook het afhalen van maaltijden in Nijmegen mogelijk. Op het moment dat een horecabedrijf deze dubbelbestemming niet heeft, mag er toch afgehaald worden.

Op dit moment wordt een factuur betaald wanneer duidelijk is dat de prestatie waarvoor betaald moet worden, is geleverd. Gemiddeld is dit na 13 dagen. We gaan ervoor zorgen dat we nog sneller gaan betalen.

Voor de facturen die wij als gemeente Nijmegen uitsturen verdubbelen we de betaaltermijn.

De gemeente Nijmegen brengt diverse zaken in rekening bij inwoners en bedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld belastingen, huren en leges. Op het moment dat niet tijdig wordt betaald, start een invorderingstraject waarvoor we extra kosten en rente in rekening brengen.

We gaan hier het volgende in aanpassen: 

 • Kunt u aannemelijk maken dat uitstel van betaling nodig is vanwege de coronacrisis? Dan werken wij mee met een betalingsregeling. Het initiatief ligt hiervoor bij de ondernemer/burger. 
 • We stoppen de komende maanden met dwanginvorderingsmaatregelen, zolang de huidige beperkingen gelden. Het gaat concreet om het versturen van aanmaningen en het opleggen van beslagleggingen en dwangbevelen.
 • We gaan geen invorderingskosten en –rente in rekening brengen, zolang de huidige beperkingen gelden

Voor deze maatregelen hanteren we een termijn tot en met 31 augustus 2020, dit is dus langer dan de algemene lijn.

Deze mogelijkheid is ook van toepassing op toeristenbelasting. De plicht tot het betalen van de toeristenbelasting blijft. Maar we hebben er begrip voor wanneer later wordt betaald. Dit geeft de betreffende ondernemers op korte termijn verlichting.
Overigens worden de aanslagen toeristenbelasting pas achteraf opgelegd. Dus voor 2020 wordt de aanslag in 2021 opgelegd.
 

In de uitvoering van regelingen zoeken we de grenzen op en passen deze ruimhartig toe. Wij stellen voor om in voorkomende gevallen (waar regelingen geen oplossingen bieden, maar de noodzaak tot ondersteuning zonneklaar is), volgens de Maatwerkaanpak in het Sociale Domein te handelen.

 • De kern van deze aanpak is dat we oplossingen zoeken wanneer hulp vastloopt door lokale of wettelijke regels of slechte samenwerking.  

Er komen veel aanvragen van ondernemers (zzp’ers die in de financiële problemen zijn gekomen door corona) voor de Bbz regeling. Veel ondernemers hebben een acuut financieel probleem. We zetten alles op alles om voorschotten nog in maart (deels) uit te betalen.

We stellen het opleggen van (belasting)aanslagen voor ondernemers uit, in ieder geval tot na 1 juni 2020.

Woonkostentoeslag is bijzondere bijstand voor mensen die de huur niet kunnen betalen vanwege een plotselinge daling van inkomen. Normaliter wordt bij ondernemers uitgegaan van het gemiddeld jaarinkomen, kent de regeling een vermogenstoets en de zogenaamde huurliberatiegrens (onder deze grens woon je in een sociale huurwoning). Op basis van artikel 18 van de Participatiewet kunnen wij tijdelijk van bovenstaande voorwaarden afwijken wanneer mensen door de coronacrisis tijdelijk hun huur niet kunnen betalen.

De toegang tot de woonkostentoeslag verruimen we door

 • voor het verstrekken van gemeentelijke bijzondere bijstand voor woonkosten uit te gaan van het beschikbare inkomen op datum aanvraag
 • voor het verstrekken van gemeentelijke bijzondere bijstand voor woonkosten de vermogensgrenzen van de huurtoeslag toe te passen (ca. € 30.000,-
 • voor het verstrekken van gemeentelijke bijzondere bijstand voor woonkosten geen rekening te houden met de huurliberalisatiegrens

Het WerkBedrijf meldt een flinke aanloop van jongeren die geen werk meer hebben en vooral ook geen uitzicht om op de korte termijn weer aan de slag te komen. Wanneer jongeren zich melden bij de gemeente kunnen zij normaliter na een zoekperiode van vier weken de daadwerkelijke aanvraag voor een uitkering doen. Bij recht op uitkering geldt dat ze deze met terugwerkende kracht krijgen. 

In deze uitzonderlijke situatie stellen wij de digitale aanvraag ook voor jongeren direct open.

Gemeente Nijmegen brengt geen leges, huren, etc. in rekening voor activiteiten die nu niet of beperkt doorgaan. Het gaat om:

 • Huwelijken die geannuleerd of uitgesteld worden 
 • Leges voor evenementen die niet doorgaan 
 • Huur binnensportaccommodaties 
 • Losse zaalverhuur gemeentelijke accommodaties  
 • Precario/huur voor terrassen, standplaatsen en evenementen

De precario voor terrassen en standplaatsen, huur binnensportaccommodaties en losse zaalverhuur accommodaties gaan we deze periode niet opleggen c.q. terugstorten. De leges voor evenementen die geen doorgang kunnen vinden en geannuleerde/uitgestelde trouwerijen worden teruggestort of niet in rekening gebracht. 

Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om leges verordeningen aan te passen. Dit is een bevoegdheid van uw raad. Mocht dit nodig zijn dan zullen wij dit op zeer korte termijn aan uw raad voorstellen. 

Op dit onderdeel is een nuancering nodig voor evenementen en precario.
Wanneer men evenementen op een later tijdstip wil laten doorgaan is een wijziging nodig op een reeds aangevraagde vergunning. Hiervoor wordt 25% van het reguliere tarief in rekening gebracht. Wanneer de leges zijn teruggestort of niet in rekening zijn gebracht dan wordt 100% van het tarief in rekening gebracht.  

We merken nu al dat organisatoren evenementen annuleren of willen verplaatsen naar een later tijdstip. Het is belangrijk dat we hierover duidelijkheid kunnen geven. Tegelijkertijd vraagt dit om een zorgvuldige afweging. Hiervoor volgt zo snel mogelijk een voorstel. 

Voor precario terrassen is het jaartarief gelijk aan 4 maandtarieven. Als er meer dan 4 maanden gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond dan geldt het jaartarief. Per saldo worden ondernemers die naast de maanden maart t/m met mei meer dan 4 maanden gebruik maken van gemeentegrond nog steeds aangeslagen voor het jaartarief.
 

Subsidie ontvangers kunnen in een aantal gevallen niet de afgesproken prestaties leveren vanwege de coronacrisis. Normaliter zou de subsidie worden teruggevorderd wanneer de prestatie niet volgens afspraak is. 
Op dit punt handelen wij volgens de lijn dat wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat de afwijkende prestatie wordt veroorzaakt door de coronacrisis én de kosten voor deze prestatie al zijn gemaakt of niet meer voorkomen kunnen worden, er niet wordt overgegaan tot terugvorderen van de (volledige) subsidie. Met deze subsidie ontvangers worden maatwerkafspraken gemaakt, waarbij het ook een oplossing kan zijn om de gesubsidieerde activiteit later in het jaar uit te voeren.
 

Het is van groot belang dat het zorglandschap intact blijft. De aanbieders vervullen immers een belangrijke taak. Bovendien vragen de rijksmaatregelen het nodige van gezinnen. In sommige gevallen kan door de maatregelen (en als gevolg daarvan het ontbreken van een dagbesteding) soms zelfs aanvullende zorg nodig zijn. Soms zijn aanbieders creatief met het vormgeven aan de zorg, op een wijze die niet aan de tekst van onze contracten voldoet maar zeker wel zinvol is in deze omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de aanbieders die zorg via digitale kanalen bieden, waar dit normaliter in fysieke aanwezigheid zou moeten gebeuren. Als het goed gebeurt, is het toe te juichen dat aanbieders innovatief bezig zijn in deze crisis en hun taak niet verzaken. 

Als het gaat om zorgaanbieders volgt ons college de lijn die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert. Deze lijn is dat we de aanbieders met wie we een contract hebben, blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. In het verlengde hiervan accepteren we de komende tijd ook versneld aangevraagde herindicaties middels een onderzoek door het sociaal wijkteam, zonder dat een verwijzer wordt geraadpleegd. Hiermee blijft het zorglandschap intact en worden de verwijzers ontlast. Voor enkele contracten geldt dat deze regionaal zijn afgesloten. In dat geval zal op de zeer korte termijn aan de regiogemeenten gevraagd worden om aan te sluiten bij deze lijn. 

Er vallen ook nog de nodige spoedvragen te verwachten van zorgaanbieders die in urgente gevallen extra zorg in willen zetten die tot aanvullende kosten zal leiden. Waar een bestuurlijk besluit nodig is dat geen uitstel kan leiden, is de voorzitter van de Veiligheidsregio bevoegd. We houden scherp in de gaten of dit op termijn houdbaar is.
 

Binnen het programma onderwijs zetten we een aantal specifieke uitkeringen in (gelabelde rijksmiddelen voor bepaalde wettelijke taken zoals bijvoorbeeld volwasseneneducatie).

In principe is de regel dat de middelen terugbetaald moeten worden of gereserveerd worden voor het jaar erop wanneer de kosten niet verantwoord kunnen worden. Daar waar de prestatie niet geleverd wordt vanwege de coronacrisis accepteren we dat de kosten niet volledig worden verantwoord. Wij gaan dit niet terugvorderen, maar gaan met het rijk in gesprek om dit toe te staan. Natuurlijk zullen we wel toetsen dat de kosten gemaakt zijn. Hier dragen wij als gemeente het risico wanneer het rijk niet soepel is