Tijdelijke maatregelen corona

Het coronavirus heeft veel gevolgen voor inwoners, ondernemers en werknemers. Bekijk de landelijke maatregelen via de knop 'Overheid.nl corona'.

De gemeentelijke maatregelen
De gemeente Nijmegen heeft op 24 maart en 13 mei tijdelijke maatregelen genomen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket. De gemeente verlengt deze maatregelen tot 1 september 2020. Een aantal maatregelen wordt niet verlengd.

Overheid.nl corona

Overheid.nl corona Het inloggen is geannuleerd.

De gemeentelijke maatregelen

 • We willen vergunningsprocedures voor bouwplannen laten doorgaan
  Daarom onderzoeken we hoe we kunnen omgaan met de wettelijke verplichting dat vergaderingen van de commissie beeldkwaliteit openbaar moeten zijn.  
 • Afhalen en bezorgen van maaltijden
  De horecabedrijven in Nijmegen hebben een exploitatievergunning en in de meeste gevallen een dubbelbestemming detailhandel. Daarom is niet alleen het bezorgen maar ook het afhalen van maaltijden in Nijmegen mogelijk. Op het moment dat een horecabedrijf deze dubbelbestemming niet heeft, mag er toch afgehaald worden.
 • Precariobelasting
  Horecaondernemers betalen geen precariobelasting voor de terrassen in 2020

We betalen een rekening gemiddeld 13 dagen nadat het werk ervoor gedaan is. We zorgen ervoor dat we sneller gaan betalen.

Voor de rekeningen die wij als gemeente Nijmegen versturen, verdubbelen we de periode om te betalen.

De gemeente Nijmegen brengt diverse zaken in rekening bij inwoners en bedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld belastingen, huren en leges. Op het moment dat niet tijdig wordt betaald, start een invorderingstraject waarvoor we extra kosten en rente in rekening brengen.

We gaan hier het volgende in aanpassen: 

 • Kunt u aannemelijk maken dat uitstel van betaling nodig is vanwege de coronacrisis? Dan werken wij mee met een betalingsregeling. Het initiatief ligt hiervoor bij de ondernemer/burger. Mail naar belastingen@nijmegen.nl
 • We stoppen de komende maanden met dwanginvorderingsmaatregelen voor ondernemers/burgers die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Dit doen we zolang als de huidige beperkingen gelden. Het gaat concreet om het versturen van aanmaningen en het opleggen van beslagleggingen en dwangbevelen.
 • Voor degenen die financieel getroffen zijn door de coronacrisis gaan we geen invorderingskosten en –rente in rekening brengen, zolang de huidige beperkingen gelden
 • Parkeerboetes moeten wel betaald worden
 • Personen en bedrijven die geen financiële problemen hebben moeten hun betalingen aan de gemeente zoals Onroerend Zaak Belasting (OZB) en incasso’s wel voldoen
 • Voor de huur verlengen we de termijn tot en met 31 december 2020

Voor deze maatregelen hanteren we een termijn tot en met 31 augustus 2020, dit is dus langer dan de algemene lijn.

Deze mogelijkheid is ook van toepassing op toeristenbelasting. De plicht tot het betalen van de toeristenbelasting blijft. Maar we hebben er begrip voor wanneer later wordt betaald. Dit geeft de betreffende ondernemers op korte termijn verlichting.
Overigens worden de aanslagen toeristenbelasting pas achteraf opgelegd. Dus voor 2020 wordt de aanslag in 2021 opgelegd.
 

In de uitvoering van regelingen zoeken we de grenzen op en passen deze ruimhartig toe. Wij stellen voor om in voorkomende gevallen (waar regelingen geen oplossingen bieden, maar de noodzaak tot ondersteuning zonneklaar is), volgens de Maatwerkaanpak in het Sociale Domein te handelen.

 • De kern van deze aanpak is dat we oplossingen zoeken wanneer hulp vastloopt door lokale of wettelijke regels of slechte samenwerking.  

Er komen veel aanvragen van ondernemers (zzp’ers die in de financiële problemen zijn gekomen door corona) voor de Bbz regeling. Veel ondernemers hebben een acuut financieel probleem. We zetten alles op alles om voorschotten nog in maart (deels) uit te betalen.

De regeling is bedoeld voor iedereen die door de coronacrisis te maken heeft met inkomstendaling en daardoor de huur niet meer kan betalen.

Er is de algemene verruimde woonkostentoeslag en verruimde woonkostentoeslag speciaal voor ondernemers.

Woonkostentoeslag is bijzondere bijstand voor mensen die de huur niet kunnen betalen vanwege een plotselinge daling van inkomen. Standaard kent de regeling een vermogenstoets en de zogenaamde huurliberatiegrens (onder deze grens woon je in een sociale huurwoning). Bij ondernemers wordt standaard uitgegaan van het gemiddeld jaarinkomen.
Op basis van artikel 18 van de Participatiewet kunnen wij tijdelijk van bovenstaande voorwaarden afwijken wanneer mensen door de coronacrisis tijdelijk hun huur niet kunnen betalen.

De toegang tot de woonkostentoeslag verruimen we door

 • voor het verstrekken van gemeentelijke bijzondere bijstand voor woonkosten uit te gaan van het beschikbare inkomen op datum aanvraag
 • voor het verstrekken van gemeentelijke bijzondere bijstand voor woonkosten de vermogensgrenzen van de huurtoeslag toe te passen (ca. € 30.000,-
 • voor het verstrekken van gemeentelijke bijzondere bijstand voor woonkosten geen rekening te houden met de huurliberalisatiegrens

Het WerkBedrijf meldt een flinke aanloop van jongeren die geen werk meer hebben en vooral ook geen uitzicht om op de korte termijn weer aan de slag te komen. Wanneer jongeren zich melden bij de gemeente kunnen zij normaliter na een zoekperiode van vier weken de daadwerkelijke aanvraag voor een uitkering doen. Bij recht op uitkering geldt dat ze deze met terugwerkende kracht krijgen. 

In deze uitzonderlijke situatie stellen wij de digitale aanvraag ook voor jongeren direct open.

Gemeente Nijmegen brengt geen leges, huren, et cetera in rekening voor activiteiten die nu niet of beperkt doorgaan. Voor evenementen geldt dat er tot 2021 geen huur en/of legesvrij in rekening worden gebracht. Het gaat om:

 • Huwelijken die geannuleerd of uitgesteld worden 
 • Evenementen t/m 31 december 2020
 • Huur binnensportaccommodaties 
 • Losse zaalverhuur gemeentelijke accommodaties  
 • Precario/huur voor terrassen en standplaatsen
 • Marktgelden in het 2e en 3e kwartaal van 2020
 • Precario voor standplaatsen in het 2e en 3e kwartaal 2020

De precario voor terrassen en standplaatsen, huur binnensportaccommodaties en losse zaalverhuur accommodaties gaan we deze periode niet opleggen c.q. terugstorten.  

 

 

Subsidie ontvangers kunnen in een aantal gevallen niet de afgesproken prestaties leveren vanwege de coronacrisis. Normaliter zou de subsidie worden teruggevorderd wanneer de prestatie niet volgens afspraak is. 
Op dit punt handelen wij volgens de lijn dat wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat de afwijkende prestatie wordt veroorzaakt door de coronacrisis én de kosten voor deze prestatie al zijn gemaakt of niet meer voorkomen kunnen worden, er niet wordt overgegaan tot terugvorderen van de (volledige) subsidie. Met deze subsidie ontvangers worden maatwerkafspraken gemaakt, waarbij het ook een oplossing kan zijn om de gesubsidieerde activiteit later in het jaar uit te voeren.
 

Binnen het programma onderwijs zetten we een aantal specifieke uitkeringen in (gelabelde rijksmiddelen voor bepaalde wettelijke taken zoals bijvoorbeeld volwasseneneducatie).

In principe is de regel dat de middelen terugbetaald moeten worden of gereserveerd worden voor het jaar erop wanneer de kosten niet verantwoord kunnen worden. Daar waar de prestatie niet geleverd wordt vanwege de coronacrisis accepteren we dat de kosten niet volledig worden verantwoord. Wij gaan dit niet terugvorderen, maar gaan met het rijk in gesprek om dit toe te staan. Natuurlijk zullen we wel toetsen dat de kosten gemaakt zijn. Hier dragen wij als gemeente het risico wanneer het rijk niet soepel is

De gemeente Nijmegen heeft een nieuwe subsidieregeling voor corona cultuurprojecten. Dit is een regeling waar kunstenaars en culturele organisaties binnen 2 weken een subsidie  kunnen krijgen om een kunstproject te realiseren dat een reactie is op de coronacrisis. Zowel individuele kunstenaars als culturele organisaties kunnen een aanvraag doen.  
 

Stimuleren van tijdelijke alternatieven en evenementen binnen de op dat moment geldende richtlijnen van RIVM.

 • Een steunfonds voor de 1,5 meter samenleving
 • De gemeente Nijmegen brengt geen huur en leges in rekening voor evenementen in de periode 1 september tot en met 31 december 2020.


,

Voor de gemeentelijke woningen en standplaatsen verhogen we de huur met 2,5% in plaats van de toegestane 5,1%. Dit gaat in vanaf 1 januari 2021.