Verkeersstructuur oostkant Waalsprong

Lingewaard en Nijmegen starten met uitvoering Dorpensingel

Om de oostkant van de Waalsprong en Bemmel goed bereikbaar te houden werken de gemeenten Lingewaard en Nijmegen samen bij de aanleg van de zogenaamde Dorpensingel. Dit is een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (‘Ovatonde’) en de Zandsestraat. De Dorpensingel vergroot de verkeersveiligheid in het gebied en zorgt voor een betere bereikbaarheid van Lent, Oosterhout en Bemmel. De provincie Gelderland draagt bij in de kosten van de Dorpensingel.

Verkeersmaatregelen
Tegelijk met de aanleg van de nieuwe Dorpensingel wordt in de omgeving een aantal samenhangende verkeersmaatregelen genomen: 

●Op de Vossenpelssestraat in Nijmegen komen verkeersremmende maatregelen om te benadrukken dat de Dorpensingel de voorkeursroute is voor autoverkeer tussen Bemmel en Nijmegen

●Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, wordt het wegprofiel van de Vossenhol in Bemmel aangepast  

●Op de Ressensestraat in Bemmel wordt de fietsoversteek van het RijnWaalpad veiliger gemaakt.

[plattegrond locaties Dorpensingel pdf]

Het project streeft naar een zorgvuldige inpassing van de Dorpensingel. Daarbij worden omwonenden en direct belanghebbenden betrokken. De aanpassingen aan het zuidelijke deel van de Vossenpelssestraat en de verbetering van de fietsoversteek op de Ressensestraat starten in 2019. Het nieuwe tracé van de Dorpensingel en de aanpassingen aan het Vossenhol kunnen starten nadat de bestemmingsplanprocedure is afgerond. Naar verwachting zijn de Dorpensingel en alle samenhangende verkeersmaatregelen in 2022 klaar.

Voorgeschiedenis
In 2011 besloot de gemeenteraad een Dorpensingel-Oost te realiseren om doorgaand verkeer tussen de gemeente Lingewaard en Nijmegen om de woonwijken heen te leiden. Het bleek niet gemakkelijk om een oplossing te vinden die betaalbaar was en voldoende maatschappelijk draagvlak had. In mei 2017 was de conclusie dat de voorgestelde Dorpensingel niet haalbaar was.

Bewonersgroepen stelden in juli 2017 een ‘Dorpensingel Light’ voor, die minder zou kosten. Beide gemeenten hebben dit bewonersvoorstel onderzocht. De gemeenteraad heeft de motie 'Nijmegen en Lingewaard komen er samen uit’ (pdf, 136 kB) van 15 november 2017 aangenomen. De gemeenten hebben op 20 februari 2018 dit nieuwe voorstel met de kostenverdeling ingediend bij de provincie, inclusief een aanvraag voor cofinanciering. Om de noodzaak van de aanleg van de Dorpensingel voor het hele gebied aan te tonen, is een gebiedsvisie met de provincie besproken en op 13 maart 2018 toegevoegd aan de aanvraag.

In de zomer van 2018 ging ook de provincie Gelderland akkoord met de cofinanciering en was de laatste hindernis voor de uitvoering van de Dorpensingel weggehaald. Voordat met de plannen begonnen kon worden moesten verschillende voorbereidingen getroffen worden, zoals het formele subsidieverzoek, de tracéverkenning en deelonderzoeken en de samenwerkingsovereenkomst tussen de beide gemeenten, die op 19 maart 2019 is ondertekend.