Overzicht maatregelen voor verbeteren luchtkwaliteit

 1. Onderzoek milieuzone voor de hele stad
  De milieuzone is een belangrijke eerste grote maatregel die fors bijdraagt aan het bereiken van de roetreductienorm. Samen met vertegenwoordigers van de transportsector, ondernemers- en bewoners(organisaties), brancheorganisaties en milieu- en gezondheidsorganisaties wordt een voorkeursvariant opgesteld.
 2. Schonere scheepvaart
  Er varen ca. 120.000 schepen per jaar langs Nijmegen (ca. 330 per etmaal). Emissies van scheepvaart binnen Nijmegen vormen voor roet circa de helft van alle uitstoot in Nijmegen. We gaan LNG-tanken en elektrisch varen stimuleren, samen met andere partijen, Ook organiseren we samen met I&M een 2-daags congres over schone scheepvaart en schone binnenhavens.
 3. Meer mensen op de fiets
   In 2018 is het regionale netwerk van snelfietspaden klaar. Er ligt dan 80 kilometer snelfietspad in Nijmegen en de regio. Daarnaast start een proef met deelfietsen.
 4. Spitsmijden
  Het doel is 400 spitsmijdingen bij de renovatie Waalbrug. Het doel is een langdurige verandering van het gedrag om spits te mijden en over te stappen op schoner vervoermiddel.
 5. Voorlichting houtstook
  Tijdens het stookseizoen zal de Stookwijzer door middel van een social media-campagne actief gepromoot worden. De stookwijzer is te vinden via www.stookwijzer.nu  
 6. Betere looproutes van en naar station
  Station Nijmegen is een belangrijke poort naar de binnenstad van Nijmegen. Wie nu het station verlaat, heeft moeite om zich te oriënteren op de looproutes naar de binnenstad. De route via de Burgemeester Hustinxstraat heeft onvoldoende aantrekkingskracht, terwijl de looproute naar Plein 1944 steeds intensiever wordt gebruikt. Nog in 2018 wordt de looproute Burgemeester Hustinxstraat verbeterd: breder, meer effen, herkenbaarder en met een betere en logischer aansluiting op het stationsplein. Daarnaast wordt de oversteek bij de verkeerslichten van de Nassausingel verbeterd, omdat voetgangers nu lang en twee keer moeten wachten. Dus stimuleren gebruik looproutes
 7. Smart emissions
  In Smart Emission worden goedkope sensoren in de woonomgeving geplaatst. Samen meten inwoners de luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Via een app worden de resultaten gepresenteerd en kan data met andere sensoren worden vergeleken. Er is een digitaal forum en er worden bijeenkomsten georganiseerd om het kennisniveau van de inwoners te verhogen en om eigen onderzoeksvragen te onderzoeken. Op dit moment zijn er zo’n 35 deelnemers. Er wordt gewerkt aan een nieuwe, verbeterde sensor en meer gebruikers in Nijmegen.
 8.  Aantal oplaadpunten uitbreiden
  Naar verwachting zijn  er in 2025 ongeveer 279 oplaadpunten voor elektrische rijders nodig in de stad.  Op dit moment zijn er 50 laadpalen in de openbare buitenruimte in de stad.
 9. Herinrichting Ringstraten
  Het project moet de betreffende Ringstraten geschikt maken voor fietsverkeer in 2 richtingen en autoverkeer in 1 richting. Het resultaat zal zijn dat In de Betouwstraat, Van Welderenstraat, Van Broekhuijsenstraat en Gerard Noodtstraat fietsstraten zijn, waar de fiets prioriteit heeft en de auto te gast is en waar het parkeren van auto's nog maar aan 1 kant van de straat mag. De omgeving moet zo nog meer uitnodigen om de fiets in plaats van de auto te pakken.