Tijdelijke opvang Afghaanse evacuees Heumensoord

Eind augustus heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de gemeenten Heumen en Nijmegen gevraagd om mee te werken aan de opvang van circa 750 tot maximaal 1.000 evacuees uit Afghanistan in het gebied Heumensoord tot 1 januari 2022. De achtergrond van deze vraag is de urgente situatie die momenteel is ontstaan in Afghanistan.

De beide colleges van B&W  hebben toegezegd hieraan mee te willen werken. Op 31 augustus zijn de eerste evacuees aangekomen en verwelkomd.

Meer informatie over de opvang van Afghaanse evacuees vindt u op de website van de RijksoverheidEn op de website van COA

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom komt er tijdelijke opvang

Er is dringend extra opvang voor Afghaanse evacuees nodig. De gemeente Heumen en de gemeente Nijmegen hebben eind augustus van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de vraag gekregen om mee te werken aan een noodopvanglocatie voor Afghaanse evacuees in Heumensoord. Beide colleges van burgemeester en wethouders willen  gehoor geven aan het verzoek vanwege de enorme urgentie.

Wat gaat er precies gebeuren?

Er komt een tijdelijke opvang in Heumensoord, op de plek waar tijdens de Vierdaagse de militairen ondergebracht zijn. Deze opvang zal tijdelijk zijn, tot 1 januari 2022. Er zullen zo’n 750 mensen opgevangen gaan worden, met een mogelijke uitloop naar 1000. Ter vergelijking: 6 jaar geleden ging het om 3000 mensen.

Wanneer?

De opbouw is op 25 augustus gestart. Het COA heeft het ministerie van Defensie gevraagd de bouw van de noodopvang te realiseren. De evacuees komen dinsdag 31 augustus 2021. De opvang duurt tot 1 januari 2022.

Waar is de opvanglocatie?

In natuurgebied Heumensoord. Dit ligt tussen Nijmegen en Malden en hoort bij de gemeente Heumen. De grond is eigendom van gemeente Nijmegen. Defensie gebruikt het, onder andere voor een kamp tijdens de Vierdaagse. We houden rekening met de kwetsbaarheid van het gebied. We betrekken Vitens, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Hoeveel plek is er?

We verwachten 750  Afghaanse evacuees, met een mogelijke uitloop naar maximaal 1000.

Hoeveel locaties zijn er in Nederland?

Dit is de vierde locatie waar Afghaanse evacuees worden opgevangen. De andere zijn nu Zoutkamp, Zeist en Harskamp. Op 26 augustus is daar Amsterdam nog bijgekomen.

Inrichting?

De evacuees komen in opvangunits te wonen. COA zorgt voor de inrichting. Hierbij neemt COA de ervaring van 2015/16 mee. Er komen paviljoens met betere faciliteiten en een andere compartimentering.

Verwachten we maatschappelijke initiatieven?

Zeker. De houding van Nijmegen was in 2015/16 hartverwarmend. We kijken in hoeverre we initiatieven van uit de stad kunnen stroomlijnen, wat nodig zal zijn, hoe deze vorm te geven.

Vrijwilligers gezocht

Er is behoefte aan helpende handen. Waar?

  • Ideeën voor activiteiten of binnenkort beschikbaar als vrijwilliger op of rondom de noodopvang? Meld u aan door een e-mail te sturen met uw contactgegevens, beschikbaarheid, ervaring en voorkeur: nijmegenvoorheumensoord@bindkracht10.nl. Bindkracht10 stemt met de locatiemanager op Heumensoord af wat de behoefte van bewoners is én kan de hulp en ideeën aanbieden.
  • Kleding sorteren en verpakken. Helpende handen zijn hier hard nodig. Meld u aan door een mail te sturen naar het Nijmeegse Rode Kruis met daarin uw contactgegevens. 
  • Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers om bijvoorbeeld voorlichting over de asielprocedure te geven. Ook zoeken ze tolken. Kijk op de website van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland voor de vacatures in Nijmegen. 

Kledingbank

Het Rode Kruis zorgt voor pakketten kleding voor de mensen op Heumensoord  en haalt deze op bij lokale kledingbanken. Op dit moment is er genoeg kleding op voorraad bij de Nijmeegse kledingbank. Er is geen aanvullend inzamelpunt voor kleding of spullen naast de al bestaande kanalen. Als er weer kleding en spullen nodig zijn laat het Rode Kruis dat direct weten.

Verwachten we protest?

Nijmegen is een gastvrije stad. In 2015/2016 waren er juist veel initiatieven om asielzoekers in Heumensoord te helpen. We hopen dat ook de Afghaanse evacuees warm worden ontvangen.

Waar gaan de evacuees hierna naartoe?

De evacuees worden hier tijdelijk opgevangen en komen niet allemaal permanent in Nijmegen (of Nederland) te wonen. Evacuees verblijven tijdens hun asielprocedure in een opvanglocatie: bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum, of zoals nu in Nijmegen in een noodopvanglocatie. Als er plek ontstaat in de al bestaande azc’s, kan het zijn dat de asielzoekers daar naartoe verhuizen. 
Als ze een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, komen ze in aanmerking voor woonruimte in een Nederlandse gemeente. Dat kan overal in Nederland zijn, alle gemeenten vestigen statushouders. Hoeveel dat er zijn, hangt af van de grootte van de gemeente.

Wat is er anders dan de opvang in 2015/2016?

Evacuees onderbrengen in tijdelijke opvangunits is niet ideaal. Dat bleek ook bij de opvang van asielzoekers in 2015/16. Eigenlijk zouden we een dergelijke opvang niet meer willen, maar de situatie is zeer ernstig. Daarom werkt de gemeente Nijmegen weer mee. Nood breekt wet. Het gaat nu om minder mensen en kortere tijd. We nemen de ervaringen van vorige keer mee.

Wat is het COA?

Het Centrum Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (AZC) die verspreid over het hele land liggen. Gezien de toestroom van evacuees is het COA ook op zoek naar tijdelijke opvanglocaties.

Corona en quarantaine

COA en GGD gaan in goed overleg over de aanpak van gezondheidsproblemen en over de coronamaatregelen. De evacuees gaan 10 dagen in quarantaine. Ze worden meermaals getest en krijgen een vaccinatie aangeboden. Op de locaties gelden de op dat moment geldende coronaregels.

Inloopbijeenkomst voor bewoners Brakkenstein

We houden ook een inloopbijeenkomst voor de wijk op 26 augustus, 17.00-19.00 in het gebouw ‘Roomsch Leven’ Heyendaalseweg 239. Vanwege coronamaatregelen kan niet iedereen tegelijk in het gebouw. U kunt in het gebouw een doorlooproute volgen en vragen stellen bij verschillende tafels. Er zijn mensen van de gemeente, COA, politie en Bindkracht 10. Vanwege geldende coronaregels vragen we u de 1,5 meter in acht te nemen en verspreid te komen.