Transformatorstation Nijmegen-Noord

De vraag naar elektriciteit is flink gestegen

Door de groei van Nijmegen-Noord is ook de vraag naar elektriciteit flink gestegen. Het huidige transformatorstation, dat aan dit stadsdeel elektriciteit levert, zit aan de maximale capaciteit. Daarom werken TenneT en Liander, in samenspraak met de gemeente Nijmegen, aan een nieuw transformatorstation. Dit nieuwe station ligt naast bedrijvenpark 15, vlakbij de A15 en de Rietgraaf.

Op dit moment staat op deze locatie een hoogspanningsmast.

De planning

De bouw van het station start in januari 2021 en is naar verwachting in 2023 klaar. Op 8 juli 2020 stelde de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan hiervoor vast. U kunt de stukken bekijken via Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Valburg - 20 (Transformatorstation afslag A15). Daarnaast heeft TenneT het voornemen om de hoogspanningslijn die loopt van sportpark Nieuw Balveren naar het nieuwe transformatorstation onder de grond te brengen (verkabelen).

Vragen en antwoorden

Wat is er onderzocht?

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals naar geluid. Daaruit blijkt dat het transformatorstation voldoet aan de geluidsnormen. Onder meer doordat de transformatoren straks aan 3 zijden ommuurd is, zodat er zo min mogelijk geluidhinder is.

Er is ook onderzoek gedaan naar de bodem, niet gesprongen explosieven en is er een quick scan gedaan naar flora en fauna. Ook moet er natuur inclusief gebouwd worden en is er een beeldkwaliteitplan gemaakt voor het gebouw. Hierin staan eisen en aanbevelingen voor de kwaliteit van een bebouwd gebied. Bijvoorbeeld over de gewenste vorm en structuur van gebouwen en de inpassing in het landschap.

Waarom is dit transformatorstation nodig?

Nijmegen-Noord is een gebied volop in ontwikkeling. In korte tijd zijn er veel woningen en voorzieningen gerealiseerd. Er is een windpark ontstaan en in de omgeving  staan nog een aantal windmolens en zonneweides in de planning. De komende jaren breidt dit deel van Nijmegen nog meer uit met zo’n 3.000 tot 3.500 woningen.

Wat gebeurt er als we geen maatregelen nemen?

Als we niets doen, kan dat betekenen dat we nieuwe zakelijke klanten en/of grootverbruikers (hiermee bedoelen we niet de particuliere consument) en nieuwe aanvragen van bestaande klanten voorlopig niet kunnen toelaten op het elektriciteitsnet.

Hoe groot is het station?

Er komt een gebouw van Liander met 3 transformatoren met daarnaast een installatie en onderhoudsgebouwtje van TenneT. Zie hiervoor de website van TenneT.

Op welke manier zijn belanghebbenden/direct omwonenden betrokken?

TenneT en Liander informeren, samen met de gemeente Nijmegen, betrokkenen (stakeholders) regelmatig en waar mogelijk proactief over de voortgang van het project. Het informeren gaat via verschillende kanalen waaronder de website van TenneT en Liander, inloopbijeenkomsten (als dat kan in verband met de coronamaatregelen), brieven en (social) media. Daarnaast spreken TenneT en Liander op verschillende momenten met bedrijven en grondeigenaren in de omgeving.