Transformatorstation Nijmegen-Noord

De vraag naar elektriciteit in Nijmegen-Noord groeit. Het huidige transformatorstation, dat hier elektriciteit levert, zit aan de maximale capaciteit. Daarom werken TenneT en Liander in Nijmegen-Noord aan een nieuw onderstation (transformatorstation) met voldoende capaciteit. Dat gebeurt in overleg met de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor de juridische procedures, zoals het maken van een bestemmingsplan.

Waar komt het nieuwe station en waarom hier?

Het nieuwe transformatorstation komt in Nijmegen-Noord, vlakbij de A15 en Rietgraaf. Op dit moment staat op deze locatie een hoogspanningsmast van TenneT.

Waarom kiezen TenneT en Liander voor deze locatie?

Grote afnemers van stroom zitten dichtbij deze locatie en hier is ruimte voor de bouw van het transformatorstation.

Nieuw bestemmingsplan

Om de bouw van dit transformatorstation mogelijk te maken is een nieuw ontwerp-bestemmingsplan gemaakt. U kunt hierop reageren tot donderdag 23 april 2020. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende onderzoeken liggen tot die datum ter inzage bij de informatiebalie van de Stadswinkel van de gemeente Nijmegen.Ook kunt u het digitaal inzien op de landelijke website ruimtelijke plannen. De uitkomsten van de onderzoeken en het beeldkwaliteitplan vindt u bij de stukken over het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze indienen

In de periode van de tervisielegging kunt u een zienswijze indienen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad Nijmegen:

Gemeenteraad Nijmegen
T.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30)
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via Bestemmingsplan, kijk onder kopje 'Indienen zienswijze'. Inloggen met DigiD of voor bedrijven met eHerkenning is hierbij verplicht.

Wat is er onderzocht?

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals geluid. Daaruit blijkt dat het transformatorstation voldoet aan de geluidsnormen. Onder meer doordat de transformatoren straks aan 3 zijden ommuurd, zodat er zo min mogelijk geluidhinder is.

Er is ook onderzoek gedaan naar de bodem, niet gesprongen explosieven en is er een quick scan gedaan naar flora en fauna. Ook moet er natuur inclusief gebouwd worden en is er een beeldkwaliteitplan gemaakt voor het gebouw. Hierin staan eisen en aanbevelingen voor de kwaliteit van een bebouwd gebied. Bijvoorbeeld over de gewenste vorm en structuur van gebouwen en de inpassing in het landschap.  

De uitkomsten van de onderzoeken en het beeldkwaliteitplan vindt u bij de stukken over het ontwerpbestemmingsplan.

Wat is de planning van het bestemmingsplan?

3 maart 2020

Besluit college B&W ontwerpbestemmingsplan

11 maart 2020

Publicatie ontwerpbestemmingsplan www.overheid.nl Staatscourant en Gemeenteblad, www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerp bestemmingsplan ligt tot 23 april ter inzage, iedereen kan zienswijzen indienen

Tot juli

Opstellen zienswijzennota en nota van wijzigingen
Besluitvorming college B&W over vaststellen bestemmingsplan

Verwacht in juli

Besluitvorming gemeenteraad over vaststellen bestemmingsplan, publicatie bestemmingsplan en tervisielegging (bezwaar/beroep mogelijk bij Raad van State)

Waarom is dit transformatorstation nodig?

Nijmegen-Noord is een gebied volop in ontwikkeling. In korte tijd zijn er veel woningen en voorzieningen gerealiseerd. Er is een windpark ontstaan en in de omgeving  staan nog een aantal windmolens en zonneweides in de planning. De komende jaren breidt dit deel van Nijmegen nog meer uit met zo’n 3.000 tot 3.500 woningen.

Wat gebeurt er als we geen maatregelen nemen?

Als we niets doen, kan dat betekenen dat we nieuwe zakelijke klanten en/of grootverbruikers (hiermee bedoelen we niet de particuliere consument) en nieuwe aanvragen van bestaande klanten voorlopig niet kunnen toelaten op het elektriciteitsnet.  

Hoe groot is het station?

Er komt een gebouw van Liander met 3 transformatoren met daarnaast een installatie en onderhoudsgebouwtje van TenneT. Zie hiervoor de website van TenneT.

Wanneer komt het station er?

Het nieuwe onderstation is naar verwachting in 2023 klaar. Dit proces duurt enkele jaren.Dat heeft te maken met de procedures, vergunningaanvragen en de bouw van het station.

Op welke manier zijn belanghebbenden/direct omwonenden betrokken?

TenneT en Liander informeren, samen met de gemeente Nijmegen, betrokkenen (stakeholders) regelmatig en waar mogelijk proactief over de voortgang van het project. Het informeren gaat via verschillende kanalen waaronder de website van TenneT en Liander, inloopbijeenkomsten, brieven en (social) media. Daarnaast spreken TenneT en Liander op verschillende momenten met bedrijven en grondeigenaren in de omgeving.