Transformatorstation Nijmegen-Noord

De vraag naar elektriciteit in Nijmegen-Noord groeit. Het huidige transformatorstation, dat hier elektriciteit levert, zit aan de maximale capaciteit. Daarom werken TenneT en Liander in Nijmegen-Noord aan een nieuw onderstation (transformatorstation) met voldoende capaciteit. Dat gebeurt in overleg met de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor de juridische procedures, zoals het maken van een bestemmingsplan.

Waar komt het nieuwe station?

Het nieuwe transformatorstation komt in Nijmegen-Noord, vlakbij de A15 en Rietgraaf. Op dit moment staat op deze locatie een hoogspanningsmast van TenneT.

Waarom kiezen TenneT en Liander voor deze locatie?

Grote afnemers van stroom zitten dichtbij deze locatie en hier is ruimte voor de bouw van het transformatorstation.

Nieuw bestemmingsplan

Om de bouw van dit transformatorstation mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dat is op 2 juni vastgesteld door het college van B&W. Het gaat nu naar de gemeenteraad die er een besluit over neemt.

Wat is de planning van het bestemmingsplan?

3 maart 2020

Besluit college B&W over het ontwerpbestemmingsplan. Hierop zijn 5 zienswijzen binnen gekomen.

2 juni 2020

Besluit college B&W over het bestemmingsplan (agendapunt 4.5)

8 juli 2020

Op 8 juli stelde de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vast. Op het ontwerpbestemmingsplan kwamen 5 zienswijzen binnen. Deze hebben we onderzocht en we hebben het ontwerpbestemmingsplan op bepaalde punten aangepast. Dat leidde tot het gewijzigde bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan, het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 16 juli 2020 tot donderdag 27 augustus 2020 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen. Bekijk de stukken online via Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Valburg - 20 (Transformatorstation afslag A15).

Iedereen die in de voorprocedure tijdig hun zienswijzen hebben ingediend kunnen van vrijdag 17 juli 2020 tot en met donderdag 27 augustus 2020 beroep indienen. Dit geldt ook voor belanghebbenden die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend. Beroep indienen kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Wat is er onderzocht?

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals naar geluid. Daaruit blijkt dat het transformatorstation voldoet aan de geluidsnormen. Onder meer doordat de transformatoren straks aan 3 zijden ommuurd is, zodat er zo min mogelijk geluidhinder is.

Er is ook onderzoek gedaan naar de bodem, niet gesprongen explosieven en is er een quick scan gedaan naar flora en fauna. Ook moet er natuur inclusief gebouwd worden en is er een beeldkwaliteitplan gemaakt voor het gebouw. Hierin staan eisen en aanbevelingen voor de kwaliteit van een bebouwd gebied. Bijvoorbeeld over de gewenste vorm en structuur van gebouwen en de inpassing in het landschap. 

Waarom is dit transformatorstation nodig?

Nijmegen-Noord is een gebied volop in ontwikkeling. In korte tijd zijn er veel woningen en voorzieningen gerealiseerd. Er is een windpark ontstaan en in de omgeving  staan nog een aantal windmolens en zonneweides in de planning. De komende jaren breidt dit deel van Nijmegen nog meer uit met zo’n 3.000 tot 3.500 woningen.

Wat gebeurt er als we geen maatregelen nemen?

Als we niets doen, kan dat betekenen dat we nieuwe zakelijke klanten en/of grootverbruikers (hiermee bedoelen we niet de particuliere consument) en nieuwe aanvragen van bestaande klanten voorlopig niet kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. 

Hoe groot is het station?

Er komt een gebouw van Liander met 3 transformatoren met daarnaast een installatie en onderhoudsgebouwtje van TenneT. Zie hiervoor de website van TenneT.

Wanneer komt het station er?

Het nieuwe onderstation is naar verwachting in 2023 klaar. Dit proces duurt enkele jaren. Dat heeft te maken met de procedures, vergunningaanvragen en de bouw van het station.

Op welke manier zijn belanghebbenden/direct omwonenden betrokken?

TenneT en Liander informeren, samen met de gemeente Nijmegen, betrokkenen (stakeholders) regelmatig en waar mogelijk proactief over de voortgang van het project. Het informeren gaat via verschillende kanalen waaronder de website van TenneT en Liander, inloopbijeenkomsten (als dat kan in verband met de coronamaatregelen), brieven en (social) media. Daarnaast spreken TenneT en Liander op verschillende momenten met bedrijven en grondeigenaren in de omgeving.