Extra standplaatsen woonwagens

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) liet in 2020 op verzoek van de gemeenteraad onderzoek doen naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Ook vanuit de rijksoverheid is gemeenten gevraagd om rekening te houden met de woonbehoefte van woonwagenbewoners. In de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen zijn ook afspraken gemaakt over woonruimte voor deze specifieke doelgroep. De nieuwe extra standplaatsen zijn nodig omdat er al lange tijd geen standplaatsen zijn bij gekomen. In Nijmegen zijn nu 80 standplaatsen en 27 huurwoningen voor woonwagenbewoners, verdeeld over 5 standplaatslocaties. Uit het onderzoek bleek dat er vraag is naar 93 nieuwe woonwagens. Die vraag kan niet in één keer worden opgelost. Het college heeft in december 2020 gekozen om in eerste instantie uitbreiding te zoeken voor woonwagenbewoners van 18 jaar en ouder die nu nog bij hun ouders inwonen op een Nijmeegse woonwagenlocatie. Zij hebben nog geen woonruimte en vormen de meest urgente groep.

Onderzoek mogelijke locaties

In 2021 is gestart met een QuickScan om te onderzoeken waar in de stad ruimte is voor extra woonwagenstandplaatsen. De QuickScan is in juni 2021 afgerond. In de QuickScan zijn 21 nieuwe mogelijke locaties onder meer beoordeeld op beschikbare ruimte, inpassingsmogelijkheden in de omgeving en veiligheid. Er is ruimte gevonden voor 35 woonwagenstandplaatsen: 25 op nieuwe en 10 op bestaande locaties. De drie nieuwe mogelijke locaties zijn aan de Elshofweg (Hatert/Grootstal), Weteringweg (Lindenholt) en Stationsstraat (Nijmegen-Noord). De bestaande locaties zijn aan de Teersdijk, Ackerbroekweg, Dorpsstraat en Ubbergseweg. Waar daadwerkelijk uitbreiding plaatsvindt en hoeveel standplaatsen er dan op die locatie(s) komen wordt later bepaald. Na overleg met onder andere omwonenden en (toekomstige) woonwagenbewoners.

Uitkomst gesprekken

Na gesprekken over de uitkomst van de QuickScan met de woonwagenbewoners, Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen, omwonenden en andere belanghebbenden blijkt uitbreiding op de nieuwe locaties zal leiden tot lange procedures. Bovendien zal uitbreiding op sommige locaties vanwege ruimtelijke kwesties, zoals geluid, kostbaar zijn. Omdat er in 1e instantie wordt gezocht naar uitbreiding van 25 standplaatsen voor de meest urgente groep, kiest het college van burgemeester en wethouders voor uitbreiding op de bestaande locaties. 

In het programma van eisen voor de nieuwe locaties is opgenomen dat uitbreiding op meerdere locaties dient plaats te vinden. Voor bestaande locaties is in de QuickScan alleen kleinschalige uitbreiding onderzocht en ziet het college mogelijkheden om 10 plaatsen toe te voegen op de bestaande woonwagenlocaties Teersdijk (6), Ackerbroekweg (2), Dorpsstraat (1) en Ubbergseweg (1). 

Hoe gaat het verder?

Om binnen redelijke termijn te kunnen voldoen aan de woonvraag wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden uitbreiden van de huidige locatie Teersdijk mogelijk is met maximaal 15 woonwagenstandplaatsen. Als het blijkt dat uitbreiding niet mogelijk is, zal er een nieuwe afweging gemaakt moeten worden op basis van de resultaten van de QuickScan en de uitkomst van de gesprekken met omwonenden, woonwagenbewoners en andere stakeholders. 

De mogelijke uitbreiding met 25 standplaatsen is een 1e invulling van de vraag naar woonwagenstandplaatsen. De nieuwe extra standplaatsen zijn nodig omdat er al lange tijd geen standplaatsen zijn bij gekomen en de druk groot is. De uitbreiding van standplaatsen is bedoeld voor woonwagenbewoners van 18 jaar en ouder die nu nog bij hun ouders inwonen op een Nijmeegse woonwagenlocatie. 

Documenten