Extra standplaatsen woonwagens

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) liet in 2020 op verzoek van de gemeenteraad onderzoek doen naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Ook vanuit de rijksoverheid is gemeenten gevraagd om rekening te houden met de woonbehoefte van woonwagenbewoners. In de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen zijn ook afspraken gemaakt over woonruimte voor deze specifieke doelgroep. De nieuwe extra standplaatsen zijn nodig omdat er al lange tijd geen standplaatsen zijn bij gekomen. In Nijmegen zijn nu 80 standplaatsen en 27 huurwoningen voor woonwagenbewoners, verdeeld over 5 standplaatslocaties. Uit het onderzoek bleek dat er vraag is naar 93 nieuwe woonwagens. Die vraag kan niet in één keer worden opgelost. Het college heeft in december 2020 gekozen om in eerste instantie uitbreiding te zoeken voor woonwagenbewoners van 18 jaar en ouder die nu nog bij hun ouders inwonen op een Nijmeegse woonwagenlocatie. Zij hebben nog geen woonruimte en vormen de meest urgente groep.

Onderzoek mogelijke locaties

In 2021 is gestart met een QuickScan om te onderzoeken waar in de stad ruimte is voor extra woonwagenstandplaatsen. De QuickScan is in juni 2021 afgerond. In de QuickScan zijn 21 nieuwe mogelijke locaties onder meer beoordeeld op beschikbare ruimte, inpassingsmogelijkheden in de omgeving en veiligheid. Er is ruimte gevonden voor 35 woonwagenstandplaatsen: 25 op nieuwe en 10 op bestaande locaties. De drie nieuwe mogelijke locaties zijn aan de Elshofweg (Hatert/Grootstal), Weteringweg (Lindenholt) en Stationsstraat (Nijmegen-Noord). De bestaande locaties zijn aan de Teersdijk, Ackerbroekweg, Dorpsstraat en Ubbergseweg. Waar daadwerkelijk uitbreiding plaatsvindt en hoeveel standplaatsen er dan op die locatie(s) komen wordt later bepaald. Na overleg met onder andere omwonenden en (toekomstige) woonwagenbewoners.

Hoe gaat het verder?

De woonwagenbewoners, Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen, omwonenden en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de uitkomst van de QuickScan. Zij krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en te reageren. Met de zo verzamelde input maakt het college een afweging tussen mogelijke locaties en legt deze keuze voor aan de gemeenteraad.

Documenten