Datum:

VGP 2020: Nijmegen blijft groeien

In 2019 heeft de gemeente Nijmegen 900 kavels verkocht; daarnaast is er circa 6 hectare bedrijventerrein verkocht. Vanuit de grote projecten wordt 7,3 miljoen euro toegevoegd aan de saldireserve. Het risicoprofiel van het gemeentelijk grondbeleid is met 9,9 miljoen gedaald naar 38 miljoen euro. Dat staat in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) die het college van B en W heeft vastgesteld. 

Woningbouw

De realisatie van grondverkopen (ruim 900 kavels) in 2019 is achtergebleven bij de prognose voor 2019, maar flink hoger dan afgelopen jaren is gerealiseerd. De laatste maanden werd het uitgifteproces in de Waalsprong negatief beïnvloed door de discussie over stikstof en Pfas. De uitgifte in het Waalfront is conform prognose.
In 2019 heeft de gemeente een woonbehoefteonderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt onder andere dat er een opgave ligt om de zelfstandige woningvoorraad tot en met 2030 met ruim 10.000 woningen uit te breiden. Na 2030 blijft er een opgave om de voorraad uit te breiden (tussen de +2.500 en +5.000 woningen tot en met 2040). Op basis van de resultaten van het woonbehoefteonderzoek worden keuzes voor de programmering gemaakt. 
Op dit moment is de gemeente met het rijk, de provincie en regiogemeenten in overleg over het sluiten van een woondeal. In deze woondeal worden afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouw en het beter laten functioneren van de woningmarkt. Daarbij wordt gefocust op 1- en 2-persoonshuishoudens, starters en lage en middeninkomens. Met het sluiten van een woondeal komen naar verwachting middelen beschikbaar om de woningmarkt een impuls te geven. 

Bedrijventerreinen  

In 2019 is ca. 6 hectare bedrijventerrein verkocht (Bijsterhuizen, Synthon en Mercuriuspark). De verwachting is, gegeven het huidig economisch klimaat, dat de gehanteerde uitgiftenorm van 4,3 hectare per jaar ook in de komende jaren gerealiseerd kan worden. Dit alles onder de voorwaarde dat over ca. 3-4 jaar ook terreinen op De Grift uitgegeven kunnen worden. 

Detailhandel

Onderzoek en gesprekken over winkelcentrum Dukenburg hebben geleid tot een gemeenschappelijke koers. Afgesproken is samen te werken aan plannen voor de transformatie van het winkelcentrum. Het bestemmingsplan voor winkelcentrum Meijhorst is in december 2019 onherroepelijk geworden. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2019 op het gebied van detailhandel betreft Ressen. Voor fase 1 (o.a. een bouwmarkt) is een bestemmingsplanprocedure gestart. In eerste kwartaal 2020 zal het bestemmingsplan ter besluitvorming richting de raad worden gebracht. Fase 2 zal als park worden ingericht als het bestemmingsplan onherroepelijk is. 

Over de VGP

Elk jaar legt het college met de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) verantwoording af aan de gemeenteraad over de ontwikkeling van grote ruimtelijke projecten in de stad. De VGP geeft inzicht in de ontwikkelingen van de planexploitaties van de gemeente Nijmegen. Voorbeelden van deze projecten zijn Waalsprong, Onderwijshuisvesting en het Stationsgebied. De VGP biedt inzicht in de voortgang, planning, programmabijstellingen, financiële aanpassingen en/of risico’s bij projecten. Met het VGP wordt ook het kader vastgesteld voor projecten voor 2020. Het financiële resultaat van de grote projecten wordt meegenomen in de Stadsrekening 2019, die in het voorjaar verschijnt.