Datum:

Nijmegen presenteert opties om noodzakelijke bezuinigingen te realiseren

Het college van B&W stelde op verzoek van de raad een Koersdocument op dat de mogelijkheden om geld te besparen of inkomsten voor de gemeente te verhogen in kaart brengt. Dat is nodig om tekorten van in totaal circa 11 miljoen euro op te vangen. Die zijn vooral ontstaan omdat het Rijk minder geld beschikbaar stelt aan alle gemeenten.  Uiteindelijk moeten de keuzes die raad en college de komende weken maken, leiden tot een sluitende meerjarige Stadsbegroting 2020-2023. De gemeenteraad bespreekt het Koersdocument tijdens de politieke avond van 18 september. 

Koersdocument

Normaal gesproken geeft de gemeenteraad richting aan de begroting bij de Zomernota, maar vanwege de onvoorziene omvang van de extra opgave is het proces aangepast. Op verzoek van de raad is daarom een Koersdocument gemaakt. Dat is nadrukkelijk geen stuk waarin al besluiten genomen zijn, het laat de gemeenteraad alleen zien wat zou kunnen. Het is aan de raad om te bepalen welke maatregelen zij straks daadwerkelijk neemt. 

Verkenning college

In het proces naar de begroting heeft het college van B&W al verkend op welke manier invulling gegeven kan worden aan het dichten van het financiële tekort. Naast de al eerder gemelde tekorten ligt er op basis van de laatste intensieve doorrekeningen van de Meicirculaire een extra opgave voor Nijmegen van structureel ruim 8,5 miljoen euro. Bij elkaar opgeteld gaat het om 11 miljoen euro. De koersverkenning van het college is ook opgenomen in het Koersdocument. 

Het college benoemt  vier ‘knoppen’ waaraan je zou kunnen draaien: kostenverlagende maatregelen, inkomstenverhogende maatregelen, financieel-technische maatregelen (inclusief reserves) en uitvoeringskosten van de gemeentelijke organisatie. Het college stelt een mix van maatregelen voor die zo min mogelijk impact hebben voor inwoners en bedrijven, die de pijn tussen de gemeente en verbonden partijen verdelen, en daar waar nodig temperen we onze ambities. Bovendien is niet gekozen voor op het oog ‘makkelijke oplossingen’ zoals een brede, algemene indexering of het zonder meer aanspreken van de saldireserves. Dat kan op de langere termijn namelijk gevolgen hebben. Indexering is bezuinigen zonder te zeggen waar, maar wel degelijk met negatieve consequenties voor de uitoefening van onze taken. Daarbij is in de bezuinigingsrondes sinds 2010 al het nodige ingeleverd; veel laaghangend fruit is al geplukt zowel binnen de gemeente als bij de verbonden partijen. 
 
Dat betekent concreet dat het college voorstelt om zo min mogelijk inkomstenverhogende maatregelen voorstellen te nemen zodat we onze inwoners en bedrijven ontzien. De voorgestelde oplossingen zijn vooral gevonden in kostenbesparingen en financieel-technische maatregelen. Zo is er intensief gezocht naar geld dat structureel niet uitgegeven wordt of dat op korte termijn nog niet per se nodig is. Op die manier wordt  de pijn verdeeld en blijven zoveel mogelijk belangrijke diensten en voorzieningen overeind. Bovendien blijven we sparen en onze reserves aanvullen waardoor onze grote buffer nog steeds op orde is en ruimschoots voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde eisen. 

Lees het Koersdocument (pdf, 6,4 MB)