Datum:

College akkoord met ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf e.o.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan voor bestaande bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf e.o. vrij te geven voor ter inzage legging. Nu geldt er voor het gebied een beheersverordening. Dit gaan we aanpassen naar een bestemmingsplan. Voordeel van een bestemmingsplan is dat dit een flexibeler instrument is en ontwikkelmogelijkheden biedt.

Ter voorbereiding van dit bestemmingsplan heeft de gemeente met diverse eigenaren en gebruikers van percelen in het bestemmingsplangebied gesproken over de voorgenomen bestemming op het betreffende perceel.

Noël Vergunst, wethouder Wonen en Stedelijke ontwikkeling: “Ik ben blij dat dit bestemmingsplan de mogelijkheid biedt voor nieuwe werkgelegenheid en dat het bedrijventerrein zich kwalitatief en duurzaam verder kan ontwikkelen.”

Wat bevat het ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. In het ontwerpbestemmingsplan actualiseren we bestaande regels en leggen we de bestaande situatie vast (als deze legaal aanwezig is). Dit doen we door bestemmingen op alle gronden (bedrijfskavels, wegen, groen, (bedrijfs)woningen, enzovoort) te leggen op een verbeelding. De verschillende bestemmingen zijn verbonden met regels. Deze regels bepalen onder andere wat voor type bedrijvigheid is toegestaan, hoe hoog bebouwing mag zijn, hoeveel bebouwing er aanwezig mag zijn, enzovoort. Het bestemmingsplan bevat ook enkele uitbreidingsmogelijkheden.

Inloopbijeenkomst 16 mei 2022

Op 16 mei zal er een inloopbijeenkomst voor bedrijven en omwonenden worden gehouden over de ontwikkelingen op Bedrijventerrein De Grift.

Ter inzage

Van donderdag 21 april tot en met woensdag 1 juni 2022, ligt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken tijdens kantooruren op de volgende locaties ter inzage bij:

  • Gemeente Nijmegen (Stadswinkel), Mariënburg 30, Nijmegen, tel. 14 024
  • Waalsprong Informatiecentrum, Riet van Alebeekstraat 6, 6663 RB te Lent, tel. 024-3298701

Het digitale bestemmingsplan is vanaf donderdag 21 april 2022 ook te zien op de landelijke website:  
Na afloop van deze periode verwerkt de gemeente de mogelijke zienswijzen en inspraakreacties in nota’s van beantwoording. Vervolgens kunnen de stukken na de zomer ter besluitvorming aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad worden aangeboden.

Meer informatie

Kijk dan op nijmegen.nl/grift voor de actuele status van de verschillende projecten in het gebied. Ook kunt u opnemen via degrift@nijmegen.nl