Datum:

Mevrouw Dijkstra-van de Wolf krijgt Zilveren Waalbrugspeld

Mevrouw (Renata) Dijkstra (62) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor haar jarenlange bijdrage in de commissie Jeugd, Maatschappelijke opvang en Gehandicaptenbeleid (JMG) - met name voor mensen met een beperking.

Mevrouw Dijkstra maakt sinds 2007 deel uit van de adviescommissie Jeugd, Maatschappelijke opvang en Gehandicaptenbeleid van de gemeente Nijmegen (voorheen Platform Gehandicapten Beleid). Volgens het reglement had zij in 2015 na 2 termijnen lidmaatschap van de commissie afscheid moeten nemen. Maar het college van burgemeester en wethouders heeft op voorstel van de adviescommissie bij hoge uitzondering mevrouw Dijkstra herbenoemd voor een 3e termijn. Dit is gebeurd omdat zij een bijzondere betekenis en positie in het specifieke werkveld van de commissie heeft.

Zij onderscheidt zich door haar nimmer aflatende inzet voor de doelgroep van de adviescommissie. Zij koppelt haar inzet aan haar grote kennis van de leefsituatie van mensen met een beperking, die ook deel uitmaakt van haar eigen leven. Haar open karakter, gericht op harmonie, koppelt zij aan een grote scherpte, duidelijkheid en standvastigheid. Mevrouw Dijkstra staat waarvoor zij staat. Haar levensvisie inspireert anderen, ook de leden van de adviescommissie JMG waar zij zelden of nooit absent is. Mevrouw Dijkstra is in haar inbreng altijd constructief, helder, formuleert scherp en is open, waardoor zij een wezenlijke bijdrage levert aan deskundige gevraagde en ongevraagde adviezen voor het college. De overige leden van de adviescommissie waarderen de inzet en inbreng van mevrouw Dijkstra.

Ook in haar dagelijkse werk bij Pluryn heeft mevrouw Dijkstra ‘haar stempel gedrukt’ op integratie van mensen met een beperking, met name in de regio Rijk van Nijmegen. Dit doet zij niet alleen in werktijd, maar ook in haar vrije tijd. Zij ondersteunt de centrale cliëntenraad en alle medezeggenschapsorganen binnen Pluryn, heeft een cliëntenraad opgericht bij bureau Beckers (begeleiding van jeugdigen, jongeren en volwassenen met een diagnose ASS en/of AD(H)D die een gemiddelde tot hoge intelligentie hebben), lid van de Cliëntencommissie Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen, bij de Boskapel (Graafseweg) helpt zij mensen op allerlei terreinen, neemt deel aan informeel overleg met de gemeente Nijmegen over aanpassingen die betaald worden vanuit Wmo budget, zij heeft zich ingezet om het VN-verdrag voor mensen met een beperking ‘op de kaart te zetten’, verzamelt/zoekt spullen voor mensen die het financieel niet breed hebben, zij heeft gezorgd voor verbinding van de Wmo-cliëntendenktank met de Adviescommissie JMG, schrijft stukken in een voor ieder begrijpelijke taal - niet alleen voor Pluryn maar ook voor de gemeente en bijvoorbeeld ook programma’s voor verkiezingsdebatten.