Datum:

Samenwerken aan een veilig en weerbaar Nijmegen

Het integraal veiligheidsplan Samen Veilig en Weerbaar 2022-2026 laat zien hoe de gemeente Nijmegen de komende jaren samen met inwoners, ondernemers en partnerorganisaties gaat samenwerken aan een veilige en weerbare stad. Nieuwe prioriteiten in het plan zijn het voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit, polarisatie en maatschappelijke ontwrichting en digitale criminaliteit, Daarnaast blijven thema’s als ondermijning, veilige wijken, en zorg en veiligheid prioriteiten die verder doorontwikkeld worden. Er is blijvende aandacht en inzet voor de openbare orde, veiligheid bij evenementen, in de horeca, op markten en in de fysieke leefomgeving.

Een veilige stad is de basis voor vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in de samenleving. Het is belangrijk dat iedereen in de stad daar een eigen rol in pakt: actieve bewoners en ondernemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid en die van hun omgeving en het gemeentebestuur neemt regie, stelt kaders en brengt partijen bij elkaar. Verder is goede informatie en een stevig netwerk nodig om preventief, repressief en effectief op te treden. Daarmee wordt verder gebouwd aan vertrouwen en aan samenhang in de stad. Burgemeester Bruls: ‘Iedereen kan zijn bijdrage leven aan een veilig Nijmegen. De gemeente organiseert samenwerking en onderneemt waar nodig actie. Mijn motto daarbij blijft dat we goedwillenden beschermen en kwaadwillenden stevig aanpakken.’

Het veiligheidsplan voor de komende 4 jaar focust op 6 belangrijke thema’s:

Ondermijning

De aanpak is gericht op het tegengaan van criminele netwerken en structuren met een ondermijnende invloed op de samenleving en de rechtsstaat, en op het terugdringen van ondermijnende criminaliteit. Ook in diensten die de gemeente levert aan inwoners en ondernemers ligt het gevaar van criminele inmenging op de loer. Daarom heeft het plan een weerbare samenleving, een weerbare organisatie en een bestuurlijke en integrale aanpak als pijlers.

Veilige wijken

De basis voor een leefbare en veilige woonomgeving ligt in een goede organisatie van de veiligheidszorg in de stad. Daarom werken gemeente, politie en partners sinds 2017 samen in Veiliger Wijkteams, waarin onder gemeentelijke regie per stadsdeel aan wijkveiligheid wordt gewerkt. Daarbij is de verbinding met bewoners en ondernemers van groot belang, bijvoorbeeld in signalering en preventie. Het plan bouwt daarom de komende jaren aan voortzetting van de Veiliger Wijkteams, bewonersbetrokkenheid en goede samenwerking in het sociale en fysieke domein.

Digitale criminaliteit

Het terrein van criminelen is de laatste jaren steeds meer verlegd naar de digitale wereld. Daarom is in dit veiligheidsplan preventie van digitale criminaliteit een focus, zodat inwoners en bedrijven hiertegen weerbaar worden. Zeker in combinatie met kwetsbaarheden in software en menselijke fouten kunnen risico’s en schade groot zijn. Nijmegen richt zich met name op preventie, ook omdat daders niet per se lokaal opereren.

Zorg & Veiligheid 

Veel Nijmegenaren weten zich gelukkig prima zelf te redden, maar er zijn ook inwoners met problematiek die leidt tot maatschappelijke onveiligheid. Dan is er een individuele of systeemgerichte (zorg)aanpak nodig, om ernstige overlast, crimineel en gevaarlijk gedrag van personen of groepen te voorkomen, tegen te gaan en herhaling en terugval te voorkomen. 
Jonge aanwas in de criminaliteit
Het is van belang om kwetsbare en beïnvloedbare jeugd zo vroeg mogelijk in beeld te hebben en aan te pakken. Niet alleen om overlast of criminaliteit aan te pakken, maar ook om hen weg te houden van een (verdere) carrière in de (georganiseerde) criminaliteit. De focus ligt op jongeren in beeld krijgen en houden, een goed zicht op jeugdcriminaliteit, doorontwikkeling van het zorg- en aanpaknetwerk en de rol van iedereen om de jongere heen (op straat, school en thuis).

Polarisatie en maatschappelijke ontwrichting

In een samenleving waarin de kansenongelijkheid lijkt toe te nemen, de basis onder de bestaanszekerheid van velen onder druk staat en er geen gemakkelijke oplossingen voorhanden lijken, neemt onverdraagzaamheid toe en standpunten verharden zich. Daarom is er in het plan aandacht voor tegengaan van polarisatie, door het stimuleren van ontmoeting en verbinding, en goed in beeld houden wat er in de stad leeft. 
Los van deze thema’s zijn er de taken van de gemeente op het gebied van veiligheid die voortdurend aandacht en stevige inzet vragen – juist omdat ze ook behoren tot de kern van een lokaal veiligheidsbeleid. De taak van de overheid om verstoring of bedreiging van de openbare orde tegen te gaan, heeft altijd prioriteit. Duidelijkheid van regels en handhaving zijn van belang, bijvoorbeeld de regulering rond coffeeshops en seksinrichtingen, de aanpak van hennepkwekerijen in woningen en bedrijfspanden, een goed verloop van demonstraties. Daarnaast is er voortdurende inzet op veilige evenementen, horeca en markten en fysieke (zoals brand- en bouwkundige) veiligheid.

De gemeenteraad besluit binnenkort over dit plan.