Datum:

Hoe staat Nijmegen er voor? Stads- en Wijkmonitor 2019 geeft positief beeld

Bewoners van Nijmegen zijn over het algemeen positief over de aantrekkelijkheid van de stad en de wijken, al vragen sommige wijken en buurten om extra aandacht. De krapte op de woningmarkt blijft onverminderd groot. Radboud Universiteit en HAN hebben weer meer studenten. Het aantal banen en vestigingen van bedrijven is in 2018 flink gegroeid en de werkloosheid is weer op het lage niveau van 2008, maar toch krijgen nog veel Nijmegenaren een bijstandsuitkering. Het aantal cliënten jeugdhulp en Wmo is licht toegenomen.

Nijmegen blijft opvallend presteren als het gaat om afvalscheiding; het elektriciteitsverbruik per woning is de laatste jaren verder gedaald, maar dat geldt niet voor het gasverbruik per woning.

Dat is het globale beeld over Nijmegen dat oprijst uit de Stads- en Wijkmonitor 2019. Met deze jaarlijkse monitor geeft het gemeentelijke bureau Onderzoek en Statistiek (O&S) een beeld van de staat van de stad.

Aantrekkelijke stad

Nijmegen is en blijft een aantrekkelijke stad. De aantrekkingskracht van diverse voorzieningen op de regio (winkelaanbod, culturele aanbod, onderwijs, werk) is groot. Er is een hoge waardering voor evenementen en de stad heeft een hoge positie in diverse onderzoeken naar ranglijsten van grote steden.

Voor de stad als woon- en leefgemeente geven Nijmegenaren gemiddeld het rapportcijfer 7,5. In 6 wijken en 24 buurten binnen diverse wijken is de score voor het totale woon- en leefklimaat beneden het gemiddelde. Dat is een verbetering ten opzichte van 2014.

Studenten zijn een belangrijke factor in de sterke groei van het inwoneraantal. Het aantal studenten aan de Radboud Universiteit (bijna 22.000 in 2018/2019) en de HAN (bijna 25.000 in 2017/2018) is verder gegroeid. Nijmegen is de 5e studentenstad van Nederland.

Er is de laatste jaren veel gebouwd in Nijmegen (tussen 2012 en 2018 gemiddeld 1.000 woningen per jaar, met in 2016 en 2018 1.400 per jaar), maar er is nog steeds flinke krapte op de woningmarkt. Hierdoor stijgt de gemiddelde transactieprijs. Ook op de huurmarkt is het krap. Wie reageert op een woning had in 2018 een kans van 8% op succes. 

Economische veerkracht

Het gaat goed met de economie in Nijmegen. In 2018 is het aantal banen sterk gestegen (+3.000), waardoor het aantal banen voor het eerst sinds 2011 weer boven de 100.000 uitkomt. Ook het aantal vestigingen van bedrijven en instellingen is sterk gegroeid, van 14.500 in 2017 naar 15.500 in 2018.

De waardering van ondernemers voor het ondernemersklimaat is sinds 2010 tamelijk stabiel op 6,6, Het rapportcijfer van het imago van de stad onder ondernemers is gestegen van 6,7 naar 7,3. Voor woon- en leefklimaat geven ondernemers een 7,5. Het innovatieklimaat wordt over het algemeen goed beoordeeld. De laatste jaren groeit het aantal banen in de clusters Life Sciences en High Tech.

Dat de economie aantrekt is te merken aan de krapte op de bedrijfsruimtemarkt. Ook de kantorenmarkt is krapper aan het worden en het aanbod op de bedrijventerreinenmarkt neemt af.

Sociale stad

Ten opzichte van 2017 is het aantal cliënten voor maatwerkvoorzieningen jeugdhulp licht gestegen naar 4.350 over heel 2018. Voor de kwaliteit van de ondersteuning gaven de jongeren en hun ouders in 2017 een 7,2 respectievelijk 7,9.

Het aantal cliënten voor maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo nam licht toe naar 11.850 over heel 2018. Er waren in heel 2018 1.500 cliënten voor beschermd wonen, waarvan 700 uit regiogemeenten. De waardering van Wmo-cliënten voor de kwaliteit van de ondersteuning bleef stabiel op een 7,7. Cliënten beschermd wonen zijn het minst tevreden (6,6). 

De 10 sociale wijkteams zijn de toegangspoort voor ondersteuning en zorg. In 2018 is het aantal aanmeldingen gestabiliseerd op circa 10.000.

Vanaf 2017 is het aantal bijstandsuitkeringen voor het eerst sinds lange tijd aan het dalen naar 7.400 eind 2018. In 2017 was het aantal Nijmeegse huishoudens onder de lage-inkomensgrens 12,5%; een lichte stijging. Het aandeel huishoudens dat langdurig (minstens 4 jaar) een inkomen onder de lage-inkomensgrens heeft nam toe van 4,5% in 2014 tot 5,7 in 2017. Het aandeel laag inkomen is relatief groot onder jongeren, alleenstaanden en eenoudergezinnen. 

In de mate van stapeling van voorzieningengebruik is weinig veranderd. Bij ruim 3,5% van de huishoudens is sprake van 5 of meer klantrelaties. Deze huishoudens bepalen bijna 30% van de klantrelaties.

Aandachtspunten op het vlak van gezondheid en welzijn van bewoners zijn overgewicht, gebrek aan beweging, eenzaamheid en het feit dat personen met een lage sociaaleconomische status zich minder vaak gezond voelen, minder sporten en vaker afhankelijk zijn van mantelzorg. Het aantal meldingen over verwarde personen is in 2018 weer gestegen. Hierachter gaan verschillende soorten problematiek schuil (onder andere psychische stoornissen, dementie, relatieproblemen en verstandelijke beperkingen).

Duurzame stad

Het gasverbruik per woning is de laatste jaren stabiel op 1.160 m3 gas per woning in 2017. Het elektriciteitsverbruik per woning is met 15% gedaald van 2.900 kWh in 2010 naar 2.470 kWh in 2017. In Nijmegen is het aandeel woningen met minimaal een energielabel A (16%) wat hoger dan gemiddeld in benchmarksteden (13%). Ook het elektriciteitsverbruik per woning is lager dan in de benchmarksteden, terwijl er meer dan gemiddeld woningen een zonnestroominstallatie hebben.

Het totale gasverbruik voor bedrijven is in de periode 2008-2017 met 28,5% gedaald; het elektriciteitsverbruik van bedrijven daalde in deze periode met 7,2%.

Nijmegen scoort goed op het vlak van afvalscheiding: het hergebruikpercentage steeg naar 69% in 2017. Landelijk is dat 56%. De hoeveelheid huishoudelijk restafval is 91 kg per huishouden in Nijmegen tegenover 163 kg voor benchmarksteden).

In 2017 gaat 2/3 van de Nijmegenaren die in de stad werken met de fiets naar het werk, en ongeveer hetzelfde aandeel gaat met de fiets naar de binnenstad. De waardering voor de bereikbaarheid met de fiets is de laatste jaren gestegen: bij Nijmegenaren van 7,6 in 2011 naar 8,1 in 2017 en bij bezoekers van de binnenstad van 7,7 in 2016 naar 8,2 in 2017. De waardering van de bereikbaarheid per fiets is hoger dan die voor de auto en het openbaar vervoer.

Bekijk volledige Stads- en Wijkmonitor.