Datum:

Voorlopig ontwerp Vijfknoop

Het gebied ten westen van het station ondergaat de komende jaren een grondige verandering. Een nieuwe westentree voor het station, de komst van nieuwbouw met woningen en bedrijven en een fietsenstalling voor 3000 fietsen. Dit alles leidt ertoe dat ook de manier waarop het verkeer geregeld wordt, moet veranderen. Over de nieuwe herinrichting van de zogenaamde Vijfknoop heeft het college een brief naar de gemeenteraad gestuurd.

Door alle veranderingen die de komende jaren plaatsvinden, voldoet de huidige Vijfknoop (het verkeersplein waar de Koninginnelaan, Tweede Oude Heselaan, Marialaan, Krayenhofflaan en Tunnelweg bij elkaar komen) niet meer. Zoals het nu is ingericht zal het plein het verkeer niet meer goed kunnen verwerken. Daarom heeft het college naar een oplossing gezocht.

Complexe situatie 

Vanwege de complexiteit van de Vijfknoop heeft het college twee verkeerskundige bureaus onderzoek laten doen naar een mogelijke nieuwe inrichting. Hierbij zijn de uitgangspunten die in Nijmegen gehanteerd worden leidend geweest: vooral inzetten op lopen, fiets en openbaar vervoer. Een aantal mogelijkheden zijn verkend, zoals een rotonde, een voorrangsplein en het “knippen” van wegen. De eerste twee oplossingen blijken niet geschikt vanwege de hoeveelheid verkeer, de laatste biedt wel perspectief. 

Schetsontwerp 

In het voorlopig schetsontwerp van het verkeersbureau staan de volgende voorstellen: Afsluiten van de Krayenhofflaan en autoverkeer omleiden via Kauwstraat; nieuwe aansluiting met verkeerslichten op de Tunnelweg; een verkeersknip aanbrengen halverwege de Krayenhofflaan om sluipverkeer tussen Laan van Oost-Indië en Tunnelweg te voorkomen; oversteken voor fietsers tussen alle hoofdroutes op de Vijfknoop; inpassen van een bushalte bij de westentree door het aanbrengen van busbanen in de Tunnelweg. Voor dit laatste betekent dit dat in de tunnel een rijbaan wordt gereserveerd voor de bus, zowel stadinwaarts als staduitwaarts. Omdat alle wegen stadinwaarts nu ook al bestaan uit een enkele rijbaan levert dit volgens de verkeersmodellen en verkeerssimulatie geen problemen op.

Vervolg 

Dit ontwerp is een voorlopig ontwerp; veel is nog niet duidelijk. Zo moet de inrichting van de ‘driehoek’ tussen Vissers en de Eerste Oude Heselaan, de inpassing van de Krayenhofflaan en de inrichting van de Kauwstraat nog bepaald worden, net als het precieze wegprofiel, de groenvoorziening uitgewerkt en het gebruik van materialen nog bepaald. Het schetsontwerp vormt wel de basis waarop het college met de buurt en belanghebbenden het gesprek aangaat. Binnenkort start de gemeente een aanbestedingsprocedure. Gesprekken met bewoners en belanghebbende partijen vinden ook plaats, het eerst op een informatiemarkt op donderdag 19 mei. Tijdens deze markt komen overigens ook andere ontwikkelingen aan de westzijde van het station (westentree, UWV-gebouw, Vissers, Hezelpoortgebouw) aan de orde.