Openbare besluitenlijst 3 oktober 2017

Openbare besluiten van de vergadering van het college van burgemeester & wethouders op
3 oktober 2017

• Openbare besluitenlijst 3 oktober 2017

AgendapuntOmschrijving collegebesluit
2.1

Subsidieverlening Moviera 2017: zorgcoördinator mensenhandel/deskundigheidsbevordering

Collegebesluit

3.2

Vaststellen Locatie-onderzoek Politiekantoor Nijmegen

Collegebesluit met bijlage

3.3

Beantwoording technische vragen stadsbegroting 2018-2021

Collegebesluit met bijlagen

3.4

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke Avonden van 14 juni, 5 juli en 13 september 2017

Collegebesluit met bijlagen

3.5

Raadsinformatiebrief start pilots procesregie jongerenwerk

Collegebesluit met bijlagen 

3.7

Subsidie Power2Nijmegen 2017

Collegebesluit

3.8

Subsidieaanvraag Leger des Heils voor Bij Bosshardt Heseveld

Collegebesluit

4.1

Programmering fiets 2017-2018

Collegebesluit met bijlagen 

4.2

Uitwerking initiatief Respijtzorg

Collegesbesluit met bijlage

4.3

Subsidie aanvraag Gezond Ouder Worden 2017 t/m 2020

Collegebesluit met bijlagen

4.4

Subsidie dagbesteding ouderen Elele en Humazorg periode juli t/m december 2017

Collegebesluit

4.5

Verkoop Bouwgrond in de Grote Boel woonfase F en G aan AM 

Collegebesluit

4.6

Verzoek om tegemoetkoming planschade Van Boetzelaerstraat

Collegebesluit