Veelgestelde vragen en antwoorden

1. Wat is er aan de hand?

1.1 Hoe is de bodem verontreinigd geraakt?

De bodemverontreiniging is het gevolg van de bedrijfsactiviteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden in de wijk waar u woont. Tot aan de jaren ‘80 hebben in de wijk verschillende bedrijven gezeten. Het grootste bedrijf was metaalwarenfabriek ASW.

1.2 Waar is de bodem verontreinigd?

Waar ligt het bedrijfsterrein ASW? Het oude ASW-terrein is op sommige plekken verontreinigd. Het ASW-terrein ligt in Bottendaal tussen de Jan van Galenstraat, de St. Stephanusstraat, de Schoolstraat en de Dr. Jan Berendsstraat. Zie de kaart en de tabel.

BedrijfsterreinAdressenSoort bedrijf
ASW

Schoolstraat 90 - 136

Dr. Jan Berendstraat 22 -38

Jan van Speykstraat 1- 51

Jan van Speykstraat 2-74

St. Stephanusstraat 25-53 

Karel Doormanstraat 1-7

Karel Doormanstraat 2-18

Metaalwarenfabriek (ASW) 
Bedrijfsterrein BDr. Jan Berendsstraat 40-58Drukkerij, houtmeubelfabriek, timmerwerkplaat
OpslagterreinSt. Stephanusstraat 55-57Opslagterrein

1.3 Welke verontreinigende stoffen zitten in de bodem?

Ontvettingsmiddelen PER en TRI ASW werkte met twee typen ontvettingsmiddelen PER (tetrachlooretheen, perchloorethyleen) en TRI (trichlooretheen). In één van de 28 huizen bleek de concentratie PER hoger dan de veilige waarde en was het nodig om de kruipruimte te ventileren. In alle andere huizen bestaat geen risico voor de gezondheid. Metalen ASW was een metaalwarenfabriek, wat verklaart dat er in de tuinen ook verontreinigingen met metalen in de grond zijn gevonden. In alle tuinen blijkt dit zo weinig te zijn dat er geen risico’s voor de gezondheid zijn en eten uit eigen moestuin helemaal veilig is.

2. Gezondheid

2.1 Tot welke concentratie is PER veilig?

Als de concentratie PER in een verblijfruimte zoals een woonkamer minder is dan 250 µg/m3 loopt u geen risico. Dit is de concentratie in de lucht waaraan een mens gedurende zijn hele leven (dus 70 jaar lang, gedurende 24 uur per dag) mag worden blootgesteld zonder dat daarvan nadelige effecten op de gezondheid te verwachten zijn. Dit geldt ook voor zieken, zwangere vrouwen, ouderen en kinderen. Lees meer hierover in de informatiefolder van de GGD. In één van de 28 huizen bleek de concentratie meer dan 250 µg/m3 te zijn en moet de kruipruimte* geventileerd worden. In alle andere huizen was een veilige concentratie.

2.2 Word ik ziek bij meer dan 250 µg/m3 PER?

Als in de woning een iets hogere concentratie dan 250 µg/m3 is gevonden betekent dit niet automatisch dat er gezondheidsklachten optreden. Volgens de GGD is deze waarde een zogenaamde ‘veilige gezondheidskundige toetsingswaarde’. Dat wil zeggen dat deze concentratie namelijk is berekend voor een levenslange blootstelling, rekening houdend met gevoelige groepen, zoals zieken, zwangere vrouwen en kinderen. De GGD verwacht daarom geen gezondheidseffecten door de verhoogde concentratie PER in de binnenlucht. Toch vindt de gemeente als in een verblijfsruimte iets meer dan 250 µg/m3 PER wordt gemeten maatregelen moeten worden genomen in de concentratie te verminderen.

2.3 Wanneer treden er effecten op de gezondheid op door PER?

Gezondheidseffecten treden doorgaans pas op bij hoeveelheden die veel hoger zijn dan de concentraties die in deze woningen worden aangetroffen. Werknemers, bijvoorbeeld van chemische wasserijen, kwamen met (veel) hoger hoeveelheden ongeveer 100 tot 500 keer zo hoog in contact. Gezondheidseffecten van PER gevonden bij die werknemers en in studies met vrijwilligers zijn: - irritatie aan de ogen, neus, keel en mond, - effecten op het centrale zenuwstelsel, zoals een afname in concentratie en reactiesnelheid, - lichte effecten op de lever en de nieren. Deze effecten zijn alleen gevonden bij werknemers die jarenlang grote hoeveelheden PER hebben ingeademd.

2.4 Is PER kankerverwekkend?

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO, IARC) heeft PER onlangs beoordeeld als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens’. Uit onderzoek is gebleken dat proefdieren meer kanker krijgen als ze hun hele leven hoge gehaltes PER inademen. Het bewijs dat PER ook bij mensen kanker kan veroorzaken is beperkt. Alleen bij werknemers van chemische wasserijen werd een mogelijke relatie tussen werk en blaaskanker gevonden.

2.5 In mijn tuin is geen onderzoek uitgevoerd. Kan ik mijn tuin ook veilig gebruiken?

Wij hebben de oude inrichting van het bedrijfsterrein gebruikt om vast te stellen op welke plekken het toplaagonderzoek uitgevoerd moest worden. Daarna hebben wij ook nog de bewoners van het gebied de gelegenheid gegeven om zich aan te melden voor het feitelijke onderzoek. Hiermee hebben wij een onderzoek uitgevoerd dat representatief is voor het gehele bedrijfsterrein. Bovendien hebben wij voor het bepalen van de risico’s gebruik gemaakt van de hoogst gemeten concentraties. Hierbij was geen sprake van een gezondheidsrisico voor volwassenen en kinderen bij het gebruik als tuin en moestuin. Daarom zijn wij van mening dat ook bij de niet onderzochte tuinen er geen gezondheidsrisico is en dat deze dus veilig gebruikt kunnen worden.

3. Onderzoek

3.1 Welke onderzoeken zijn er gedaan?

 • 2002-2012 Grondwateronderzoek

In 2002 heeft de gemeente de bodemdossiers van de provincie Gelderland overgenomen. In deze dossiers stond een grondwaterverontreiniging met PER als gevolg van de activiteiten van ASW genoemd. De grond was in de jaren ’80 gesaneerd, voordat de woningen zijn gebouwd. Deze hoefde daarom, dachten we, niet meer verder te worden onderzocht. Toch heeft de gemeente Nijmegen uit voorzorg en als gevolg van nieuwe landelijke wetgeving in de periode 2000-2012 de verontreiniging van het diepe grondwater (circa 20 meter diep) uitgebreid onderzocht. Daaruit bleek dat er een PER-verontreiniging in het grondwater aanwezig was. Bij een diepe grondwaterverontreiniging treedt geen verspreiding naar woningen op. Het complexe grondwateronderzoek was in 2012 afgerond. Uit dit onderzoek concludeerden we dat er in de grond toch nog PER aanwezig zou kunnen zijn. Daarom hebben we toen besloten om binnenluchtonderzoek uit te voeren.

 • 2013-2019 Binnenluchtmetingen

In mei 2013 zijn de eerste twee binnenluchtmetingen uitgevoerd. Hoewel de concentratie zo laag was dat er geen risico was voor de bewoners vonden we het belangrijk om goed te onderzoeken of er elders ook PER-resten waren. Daarom hebben we in 2014 het binnenluchtonderzoek opgeschaald naar het hele gebied waar ASW actief is geweest. In een woning waar eerder de norm werd overschreden zijn in 2019 nog metingen uitgevoerd nadat bij deze woning een ventilatiemaatregel was aangebracht. In 2019 zijn ook nog metingen uitgevoerd in drie woningen.

 • 2014 Drinkwateronderzoek

Met drinkwateronderzoek is vastgesteld dat het drinkwater veilig gebruikt kan worden. 2015-2016: Bodemonderzoek (toplaagonderzoek) In 2015 hebben we een bodemonderzoek van de bovenste halve meter grond uitgevoerd in de tuinen en de speeltuinen binnen het voormalige bedrijfsterrein. Wij noemen dit een toplaagonderzoek. Wij hebben de bovenste halve meter onderzocht omdat dit de laag grond is waar bewoners mee in contact komen. Bewoners binnen het voormalige bedrijfsterrein konden zich voor dit onderzoek aanmelden.

 • 2014-2016 Bodemluchtonderzoek

In de periode 2014 is met een uitgebreid bodemluchtonderzoek de plaats en omvang van de verontreiniging met PER vastgesteld. PER is hierbij gemeten tot 20 meter diep in de bodemlucht onder het plein Jan Van Speykstraat en Karel Doormanstraat en de trottoirs.

 • 2016-nu Saneringsonderzoek en extra binnenluchtonderzoek

De afgelopen jaren hebben wij samen met Talis een saneringsonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken hoe de verontreiniging die zorgt voor PER in de binnenlucht het beste kan worden aangepakt. Als uitkomst hiervan is gekozen voor de ventilatiemaatregel bij de ene woning waar de norm voor de binnenlucht werd overschreden.

Wij hebben ook saneringsonderzoek uitgevoerd voor de aanpak van de verontreiniging in het diepe grondwater. Als uitkomst hiervan is gekozen voor het verder controleren van de verspreiding van deze verontreiniging.

3.2 Hoe zijn de binnenluchtmetingen uitgevoerd?

n de woningen hebben we de metingen op twee plekken uitgevoerd: in de kruipruimte en in de woonkamer. In de woningen waar de kelder als leefruimte werd gebruikt hebben we hier de meting uitgevoerd. De concentratie in de kruipruimte stellen we vast om de potentie voor uitdamping naar de woning in de toekomst te kunnen vast stellen. De stoffen komen namelijk als eerste in de kruipruimte terecht voordat deze naar de woonkamer uitdampen. In de woonkamer (op de begane grond) voeren we de meting uit omdat dit de verblijfsruimte is waar de bewoners zich het meest zullen bevinden. Bij de luchtmetingen wordt een analysepakket ingezet dat bestaat uit elf verschillende soorten ontvettingsmiddelen die vaak voorkomen. Ook PER en TRI worden geanalyseerd. Alleen PER is in één woning gemeten boven de concentratie van 250 µg/m3, dit is de concentratie waarbij maatregelen nodig vinden. De concentraties van de andere stoffen in deze woning zijn zo laag dat hiervoor geen maatregelen nodig zijn. In de andere woningen zijn de concentraties zijn zo laag dat hier veilig gewoond kan worden. 3.3 Waar zijn de binnenluchtmetingen uitgevoerd? De metingen zijn in 28 woningen uitgevoerd, verspreid over het gebied waar ASW actief is geweest. We hebben hierbij gekeken naar de plekken waar in de jaren ’80 de bodem verontreinigd was en de plekken waar ASW met ontvettingsmiddelen heeft gewerkt.. Ook hebben we een paar woningen buiten het bedrijfsterrein van ASW geselecteerd. In mei 2013 zijn de luchtmetingen in 2 woningen uitgevoerd. Daarna zijn in september / november 2014 bij de andere 26 woningen de aanvullende luchtmetingen uitgevoerd. Bij de woningen met de hoogste concentraties hebben wij de afgelopen periode de concentratie in de binnenlucht met extra metingen goed in de gaten gehouden.

3.3 Waar zijn de binnenluchtmetingen uitgevoerd?

De metingen zijn in 28 woningen uitgevoerd, verspreid over het gebied waar ASW actief is geweest. We hebben hierbij gekeken naar de plekken waar in de jaren ’80 de bodem verontreinigd was en de plekken waar ASW met ontvettingsmiddelen heeft gewerkt.. Ook hebben we een paar woningen buiten het bedrijfsterrein van ASW geselecteerd. In mei 2013 zijn de luchtmetingen in 2 woningen uitgevoerd. Daarna zijn in september / november 2014 bij de andere 26 woningen de aanvullende luchtmetingen uitgevoerd. Bij de woningen met de hoogste concentraties hebben wij de afgelopen periode de concentratie in de binnenlucht met extra metingen goed in de gaten gehouden.

3.4 Wat zijn de resultaten van de binnenluchtmetingen?

De volgende concentraties zijn gemeten in de leefruimtes (dus de woonkamer of kelder):

 • In 25 woningen ligt de gemiddelde concentratie in de woonkamer of kelder beneden 50 µg/m3, de concentratie ligt ver beneden de norm van 250 µg/m3
 • In twee woningen zijn in de woonkamer concentraties gemeten van 100 µg/m3 en 140 µg/m3 . De concentratie ligt nog steeds ruim beneden de norm van 250 µg/m3
 • In één woning is in de woonkamer een concentratie gemeten die hoger is dan 250 µg/m3 (gemiddeld 282 µg/m3 ). Wij verwachten bij deze concentratie geen gezondheidseffecten. De situatie is niet gevaarlijk, maar toch ongewenst en daarom daarom is hier in 2019 gestart met het ventileren van de kruipruimte. Bij twee metingen daarna was de concentratie in de woonkamer 120 µg/m3 en 151 µg/m3, dus ruim onder de 250 µg/m3.

De hoogste concentraties in de woonkamer (boven de 100 µg/m3) zijn gemeten in de woningen waar ook in de kruipruimtes de hoogste concentraties zijn gemeten (boven de 400 µg/m3). Deze woningen staan op de plek waar in de jaren ´80 de grond is gesaneerd.

3.5 Resultaten luchtmetingen PER buitenruimte

In het voorjaar 2014 hebben we in de straat bodemluchtmetingen uitgevoerd om vast te stellen waar de verontreinigende stoffen zich in de bodem bevinden. Hiervoor heeft een busje met een meetinstallatie twee dagen door de wijk gereden. De hoogste concentraties (hoger dan 50 µg/m3 ) hebben we gemeten in de bodemlucht voor de woningen aan de Jan van Speykstraat 26-34. Voor bodemluchtconcentraties bestaat geen toetsingsnorm. In 2015 hebben we met extra bodemluchtonderzoek de plaats en omvang van de verontreiniging met PER vastgesteld met aanvullend bodemluchtonderzoek. PER is hierbij gemeten tot 20 meter diep in de bodemlucht onder het plein Jan Van Speykstraat en Karel Doormanstraat en de aangrenzende trottoirs.

3.6 Mijn huis is niet onderzocht. Kunnen bij mij ook hoge concentraties PER in de binnenlucht voorkomen?

We hebben met het bodemluchtonderzoek in de buitenruimte èn met de eerdere onderzoeken vastgesteld onder welke huizen misschien nog een grondverontreiniging aanwezig kan zijn. De hoogste concentraties vinden we in het gebied waar in de jaren ’80 ook de hoogste concentraties zijn gemeten. Op basis van de resultaten van het binnenluchtonderzoek in 28 woningen en het bodemluchtonderzoek verwachten we dat in de niet onderzochte woningen de concentraties ook zo laag zijn dat de bewoners hier veilig kunnen wonen.

3.7 Kunnen de concentraties in de woningen nog toenemen?

Het is heel onwaarschijnlijk dat de concentratie PER nog zou toenemen.  In de woning waar de concentratie in de woonkamer hoger was dan 250 µg/m3 schommelde de concentratie in de kruipruimte en woonkamer iets bij drie achtereenvolgende metingen voordat is gestart met ventileren.  In twee woningen waar in 2014 concentraties van 100 en 140 µg/m3 in de woonkamer gemeten waren de concentraties lager bij een meting 2019. Wij willen in deze woningen nogmaals meten om zeker te weten dat de concentraties beneden de norm blijven.

3.8 Wat zijn de resultaten van het bodemonderzoek (toplaagonderzoek)?

Grondmonsters van de bovenste halve meter (toplaag) zijn onderzocht, omdat dit de laag grond is waar bewoners mee in contact komen. In acht tuinen ligt de concentratie koper en soms nikkel en zink boven de Interventiewaarde uit de Wet bodembescherming. Wij noemen deze grond sterk verontreinigd. Adviesbureau TAUW heeft de hoogst gemeten concentraties gebruikt om de risico’s voor mensen te berekenen. Uit de berekening blijkt dat bij het gebruik als tuin en moestuin geen sprake is van een risico voor volwassenen en kinderen. In de andere tuinen en de speeltuinen zijn geen sterke verontreinigingen gemeten. Uit het onderzoek blijkt:

 • dat in de grond in de speeltuin tussen de Karel Doormanstraat en de Dr. Jan Berendsstraat geen verontreinigingen zijn gemeten.
 • dat in de grond van de speeltuin tussen de Karel Doormanstraat en de St. Stephanusstraat een verontreiniging met koper is gemeten. Deze koperverontreiniging leidt niet tot risico’s bij kinderen. 
 • dat de grond in de andere twaalf tuinen verontreinigd is met zware metalen en soms met polycyclische aromatische koolwaterstoffen ( komen voor bij verbrandingsresten)of olie. Ook deze verontreinigingen leiden niet tot gezondheidsrisico’s voor de gebruikers van de tuinen.

3.9 Wat zijn de resultaten van het drinkwateronderzoek?

PER kan ook in het drinkwater terechtkomen, PER kan namelijk doordringen in kunststof (PE of PVC) drinkwaterleidingen die in de verontreinigde bodem liggen en zo het drinkwater vervuilen. Daarom hebben we uit de woning met de hoogste concentratie PER het drinkwater onderzocht. Als het drinkwater hier schoon is, zal dit voor de hele wijk zo zijn. In het drinkwater is geen PER gemeten (en ook geen andere ontvettingsmiddelen). U kunt uw drinkwater dus veilig gebruiken en drinken.

3.10 Wat gebeurt er met het vervuilde grondwater?

De grondwatervervuiling bevindt zich op een grote diepte (meer dan 20 meter) en leidt daarom niet tot gezondheidsrisico´s.  Wij hebben in november 2020 ingestemd met een plan voor de aanpak van de grondwaterverontreiniging. Met dit plan wordt de verspreiding van de grondwaterverontreiniging gecontroleerd. Op dit moment staat al vast dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. We verwachten over 10 jaar de controle van het grondwater te kunnen afronden.

4. Maatregelen

4.1 Technische en juridische woorden in het besluit

Bodemsanering Tegenwoordig richt een bodemsanering zich vooral op het wegnemen van de risico’s. Voor de zware metalen is er geen risico, daarom gaan we daar nu geen maatregelen voor uitvoeren. Voor de verontreiniging met PER zijn verschillende oplossingen onderzocht om vast te stellen welke oplossing het meest kosteneffectief is. Hieruit kwam naar voren dat ventilatie van de kruipruimte aan de woning met de hoogste concentratie de beste oplossing is.

Dit is in 2019 geïnstalleerd. Daarna is uit metingen is gebleken dat deze maatregel toereikend is.

De grondwaterkwaliteit gaan we met grondwateronderzoek controleren. Hiervoor worden peilbuizen geplaatst (kunststof buizen onder de grond).

4.2 Welke maatregelen worden genomen als er teveel PER in huis is?

Bij meer dan 250 µg/m3 PER in huis nemen we maatregelen voor de gezondheid van de bewoners. Daarom heeft Talis begin 2019 een ventilatievoorziening aan deze woning geïnstalleerd om de concentratie PER te verlagen in de kruipruimte. Uit metingen is gebleken dat hierdoor de concentratie in de woonkamer voldoende is afgenomen. Wij blijven dit periodiek bewaken.

4.3 Bij mijn woning is een concentratie PER gemeten die lager is dan 250 µg/m3 . Worden bij mij ook maatregelen genomen?

Bij de andere 27 woningen is de concentratie PER zo laag dat er geen maatregelen nodig zij omdat er geen risico’s voor de gezondheid zijn. Ook is het niet nodig om de luchtmetingen te herhalen of extra metingen in niet onderzochte woningen uit te voeren.  Bij twee woningen met een concentratie van 100 en 140 µg/m3 in 2014 hebben we in 2019 nogmaals gemeten. Toen waren de concentraties lager dan in 2014. Wij willen in deze woningen nogmaals meten om zeker te weten dat de concentraties beneden de norm blijven.

4.4 Hoe ziet de bodemsanering van de PER-verontreiniging eruit?

Volgens de huidige regels over bodemsanering moeten hierbij de risico’s worden opgelost, dat noemen wij een functiegerichte en kosteneffectieve bodemsanering. Dit houdt in dat we alleen het deel van de verontreiniging met een risico gaan aanpakken, dus de PER-verontreiniging. De verontreiniging met metalen zorgt niet voor risico en hoeft daarom nu niet te worden aangepakt. De ventilatiemaatregel die nu aan de woning met de hoogste PER-concentraties is aangelegd is daarom een saneringsmaatregel. Uit twee daarna uitgevoerde metingen bleek dat hierdoor de concentraties voldoende zijn verlaagd.

Voor het grondwater gaan we controleren hoe deze zich nu en in de toekomst gaat verspreiden. Hiervoor gaan we peilbuizen plaatsen (dat zijn kunststof buizen) waarmee we het grondwater de komende jaren kunnen bemonsteren.

4.5 Welke gevolgen heeft de bodemverontreiniging voor bewoners van het voormalige bedrijfsterrein?

De verontreiniging met PER heeft alleen gevolgen voor de bewoner van de woning met de hoogste concentraties, hier hebben we namelijk een ventilatiemaatregel geïnstalleerd. Bij twee andere woningen gaan we de binnenluchtmeting nog eenmaal herhalen. Voor de andere bewoners heeft deze verontreiniging geen gevolgen.

4.6 Welke maatregelen kan ik zelf in mijn woning nemen?

Ventileren en luchten van de woning is altijd positief voor de kwaliteit in uw woning. Hiermee komt verse lucht in uw huis. In de gebruikte lucht zitten allerlei stoffen zoals ziektekiemen, geurstoffen en andere verontreinigingen.

4.7 Waarom is in de jaren ’80 niet alle verontreinigde grond weggegraven?

In de jaren ’70 zijn er regels opgesteld voor bodemverontreiniging. In januari 1983 is de Interim Wet bodembescherming ingegaan. De sanering op het terrein van ASW is uitgevoerd in de periode eind 1982 tot begin 1983. De regelgeving rondom bodemsanering stond toen dus in zijn kinderschoenen. Bij de sanering zijn de hoogste concentraties in de grond weggegraven. De sanering voldeed aan de richtlijnen die toen golden.

5. Communicatie

5.1 Wanneer is de buurt geïnformeerd over de verontreiniging?

Wij hebben op de volgende momenten de buurt geïnformeerd over de bodemverontreiniging:

 • 16 december 2014: een brief met de resultaten van het binnenluchtonderzoek en drinkwateronderzoek;
 • 6 januari 2014: een inloopavond in de wijk;
 • 10 juni 2015: een brief over het toplaagonderzoek met de mogelijkheid om zich hiervoor aan te melden;
 • 15 juli 2016: een brief met de resultaten van het bodemonderzoek (toplaagonderzoek);
 • 4 maart 2019: een brief met aankondiging van de start van de wettelijke procedure;
 • 6 april 2019: een brief met het besluit van het college van burgemeester en wethouders over de verontreiniging;
 • 2 september 2019: informatieavond in de wijk;
 • 25 september 2020: bekendmaking op overheid.nl van het saneringsplan voor de ventilatiemaatregel bij een woning en van het saneringsplan voor de controle van het diepe grondwater;
 • 27 november 2020: bekendmaking op overheid .nl dat de gemeente instemt met het saneringsplan voor de controle van het diepe grondwater 

5.2 Waarom kregen we de brief van 6 april?

We hebben de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd. Nu wilden we ook maatregelen gaan nemen. Maar daarvoor is het verplicht om een wettelijke procedure te volgen volgens de Wet bodembescherming. Hierbij moet eerst een procedure worden gevolgd waarmee we de verontreiniging juridisch vastleggen (dit staat in artikel 29 van deze wet). Hierbij moeten we op twee momenten met een advertentie de buurt informeren, het eerste moment is wanneer de procedure start en het tweede moment is wanneer het besluit is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Maar wij vonden het belangrijk dat de bewoners van het oude bedrijfsterrein actief op de hoogte worden gebracht, daarom hebben wij besloten ook nog een informatiebrief te sturen. De brief van 6 april 2019 is de brief waar het besluit bij het zit.

5.3 Waar kan ik meer informatie terugvinden over ASW en de bodemonderzoeken?

De informatie over de bedrijfsactiviteiten van ASW en over de bodemonderzoeken op het terrein van ASW kunt u terugvinden op de milieu-atlas op de site van de gemeente Nijmegen. Op de Milieukaart kunt u de rapporten vinden op uw adres. Heeft u hulp nodig? Stuur een mail met uw adres naar bodem@nijmegen.nl.

5.4 Heeft u nog andere vragen?

Deze kunt u mailen naar bodem@nijmegen.nl, een medewerker van gemeente Nijmegen neemt dan op korte termijn contact met u op.