Veelgestelde vragen Bronsgeeststraat

Lees de veel gestelde vragen en antwoorden. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op via bodem@nijmegen.nl of bel 14024 en vraag naar Marcel Lemmen.

Algemene informatie

De gemeente Nijmegen heeft op 25 september 2020 een brief gestuurd naar de bewoners en omwonenden. Daarin staat:

 • Waar de grond verontreinigd (vervuild) is
 • Dat de gemeente Nijmegen de verontreiniging wil aanpakken
 • Hoe de procedure voor de bodemsanering werkt
 • Dat de gemeente de grond in de tuinen vlakbij de verontreiniging wil onderzoeken

Heeft u de brief op 28 september nog niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bodem@nijmegen.nl. Wij sturen de brief dan opnieuw naar u op. Vergeet niet uw adres in de mail te zetten.

Het plan om de bodemverontreiniging aan te pakken is ook bekend gemaakt in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Nijmegen.

Het ontwerpbesluit 'ernst en spoed' met bijbehorende stukken kunt u vinden in de  B&W besluitenlijst van 8 september 2020, agendapunt 4.16.

In november 2020 heeft de gemeente de tuinen vlak bij de verontreiniging onderzocht. De eigenaren van de tuinen die zijn onderzocht hebben begin maart een brief gekregen van de gemeente. Daarin staat wat de resultaten van het onderzoek zijn en wat deze resultaten betekenen. De eigenaren hebben ook een rapport met de resultaten van hun tuin gekregen.
De eigenaren van de tuinen die niet zijn onderzocht hebben ook een brief gekregen van de gemeente. Daarin staat wat de resultaten van het bodemonderzoek zijn en wat dit voor hen betekent.

Bewoners hebben op 4 november 2021 een brief gekregen van de gemeente. Daarin staat:

 • dat de gemeente een definitief besluit heeft genomen over de bodemverontreiniging;
 • dat de resultaten van het bodemonderzoek van 2020 in het definitieve besluit zijn meegenomen;
 • hoe de procedure voor de bodemsanering werkt.

Het definitieve besluit ernst en spoed met bijbehorende stukken kunt u vinden op iBabs. Daar vindt u de stukken in de ‘B&W besluitenlijst en besluiten’ van 2 november 2021 onder ‘Agendapunten’.

Heeft u hulp nodig? Stuur een email met uw vraag en uw adres naar bodem@nijmegen.nl. Een medewerker van gemeente Nijmegen neemt dan contact met u op. Wilt u dat we u bellen? Zet dan ook uw telefoonnummer in de e-mail.

Heeft u vragen over de bodemverontreiniging of het besluit over de verontreiniging? Dan kunt u een mail sturen naar bodem@nijmegen.nl. Een bodemmedewerker van de gemeente Nijmegen neemt dan contact met u op.

Met vragen over bodemverontreiniging en uw gezondheid kunt u bellen met de GGD Gelderland-Zuid. Het telefoonnummer van de GGD is 088-1447144. U kunt ook een mail sturen naar gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl.

Op de website van de GGD staat veel informatie over bodemverontreiniging en uw gezondheid. U kunt daar ook meer lezen over wat u zelf kunt doen om geen lood binnen te krijgen. 

Heeft u vragen over uw gezondheid? Dan kunt u bellen met de GGD Gelderland-Zuid via telefoonnummer 088 - 144 71 44. U kunt ook een e-mail sturen naar gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl of het contactformulier op de website invullen.

De gemeenten in Gelderland hebben samen met de GGD een folder gemaakt over lood in de bodem.

Op de website van de GGD staat veel informatie over bodemverontreiniging en uw gezondheid. U kunt daar ook meer lezen over wat u zelf kunt doen om geen lood binnen te krijgen. 

 

In de Milieuatlas van de gemeente NIjmegen kunt u de bodemonderzoeksrapporten vinden en bekijken. Daar kunt u ook alle andere onderzoeken in de gemeente vinden.

 

Wat is er aan de hand?

In het zuidelijke deel van het gebied is de grond verontreinigd met vooral lood maar ook met koper, zink en PAK (dat staat voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen). De hoeveelheid aan deze stoffen in de grond ligt boven de Interventiewaarden uit de Wet bodembescherming. Wij noemen deze grond daarom sterk verontreinigd. Door de hoeveelheid  lood in de grond is er een risico voor de gezondheid van de mens. De verontreiniging moet daarom worden aangepakt.

De bewoners van de Biezenstraat 16 weten dat ze op verontreinigde grond wonen. Ze hebben advies gekregen over hoe zij kunnen voorkomen dat zij lood binnenkrijgen.

 

In een groot deel van het noordelijke gebied is de grond in de jaren ’80 van de vorige eeuw al gesaneerd. Dit gebied was in het verleden ook sterk verontreinigd met lood. De sanering is uitgevoerd op het terrein dat toen eigendom van de gemeente was. Het gesaneerde gebied is groen gekleurd in de tekening. De achterste delen van de tuinen van Bronsgeeststraat 11 - 49 en de achtertuinen van Weurtseweg 37 - 49 hoorden vroeger bij dit gemeentelijk terrein. Hier is de grond dus ook gesaneerd. De verontreinigde grond is tot ongeveer 80 centimeter diep weggegraven en vervangen door schonere grond. De nieuwe grond is geschikt om te gebruiken als tuin of moestuin.

Op het stuk grond tegen de tuinmuur van Biezenstraat 16 aan (geel op de tekening) is de grond nog sterk verontreinigd met vooral lood. De verontreiniging zit hier niet aan de oppervlakte maar dieper in de grond. Er zijn hier geen risico’s voor de gezondheid van de mens. De grond hoeft daarom niet te worden gesaneerd maar er mag niet in worden gegraven. Zo kan de verontreiniging niet aan de oppervlakte komen.

Het stuk gemeentegrond tussen de Weurtseweg 37 en de oude boterfabriek (geel op de tekening) is sterk verontreinigd met PAK (dat staat voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Er zijn geen gezondheidsrisico’s als de grond als tuin wordt gebruikt. De grond hoeft daarom niet gesaneerd te worden. 

Dit zijn de oorspronkelijk tuinen van de Biezenstraat 20 t/m 32, Bronsgeeststraat 7 t/m 69 en Weurtseweg 63 t/m 71. Eind 2020 is in veel van deze tuinen aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. In dit gebied is de grond verontreinigd met vooral lood en daarnaast met zink, barium, koper en PAK. Er zijn geen gezondheidsrisico’s als de grond als tuin wordt gebruikt. De grond hoeft daarom niet gesaneerd te worden.

Het terrein van de oude boterfabriek is verontreinigd met lood maar ook met koper, zink en PAK (dat staat voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen). De hoeveelheid van deze stoffen in de grond ligt op een deel van het terrein (geel op de tekening) boven de Interventiewaarden uit de Wet bodembescherming. Wij noemen deze grond daarom sterk verontreinigd. Op dit terrein zijn geen risico’s voor de gezondheid van de mens. De grond hoeft daarom niet meteen gesaneerd te worden. De bestrating op het verontreinigde deel van het terrein mag niet worden weggehaald.

Dit weten we niet. Adviesbureau Tauw heeft een onderzoek gedaan naar de oorzaak van de verontreiniging in het gebied. Een duidelijke oorzaak is niet gevonden. De oorzaak is waarschijnlijk een van of een combinatie van onderstaande activiteiten:

 1. aan het einde van de 19e eeuw zijn de vestingwerken rondom Nijmegen afgebroken, hierdoor kon de stad uitbreiden. Om terreinen klaar te maken voor de bouw is mogelijk grond van de vestingwerken gebruikt. Daardoor is de bodem misschien verontreinigd
 2. een andere mogelijkheid is dat de bedrijfjes die tussen de huizen en de boterfabriek zaten (in de 20e eeuw) de grond hebben verontreinigd
 3. op het onbebouwde terrein hebben in het verleden arbeiderswoningen gestaan. In vooroorlogse wijken vinden wij vaker verontreinigingen bij woningen. Dit komt doordat bij de oude woningen vaak kleine tuinpaadjes met slakken, sintels en kolengruis werden aangelegd. In die tijd werd vooral op kolen gestookt. De as die in de kachel overbleef werd vaak in de tuin uitgestrooid of als grondverbetering in de moestuin gebruikt. Deze as heeft de bodem verontreinigd met onder andere metalen zoals lood. Misschien is dat hier ook gebeurd

 

De verontreiniging op het noordelijke deel is in de jaren ’80 van de vorige eeuw ontdekt. Er is toen bodemonderzoek uitgevoerd, omdat er plannen waren om dit terrein te ontwikkelen. Een groot deel van de verontreiniging is toen al gesaneerd.

We weten sinds 2005 dat het zuidelijke terreindeel ook verontreinigd is. Volgens de regels uit de Wet bodembescherming was er toen geen risico voor de gezondheid.  Toen heeft de gemeente Nijmegen een bodemonderzoek uitgevoerd omdat ze dit stuk grond wilde kopen. In 2019 is er opnieuw bodemonderzoek gedaan.  

 

Wat gaat de gemeente doen?

We leggen in een Besluit ‘ernst en spoed’ vast waar de verontreiniging zit, en hoe we de verontreiniging gaan aanpakken.

Omdat er op het zuidelijke terrein (Biezenstraat 16 en de gemeentegrond eromheen) gezondheidsrisico’s zijn voor de gebruikers moet deze grond worden gesaneerd. In het noordelijke gebied en bij de voormalige boterfabriek hoeft de verontreiniging nu niet te worden gesaneerd. In het besluit staat ook wanneer de bodemsanering in het zuidelijke deel moet worden gestart. Hierbij wordt waarschijnlijk het bovenste deel van de grond verwijderd. Daarvoor in de plaats komt een laag grond die geschikt is om als tuin te gebruiken.

De resultaten van het bodemonderzoek van adviesbureau TAUW laten zien dat de grond in de onderzochte tuinen ook verontreinigd is. De verontreinigde grond hoeft nu niet te worden gesaneerd. De grond is ook verontreinigd met lood. Om gezondheidsrisico’s door lood te voorkomen krijgen de bewoners gebruiksadviezen.

In 2016 heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bekend gemaakt dat lood in de grond gevaarlijker is dan we dachten. Dat kwam uit een studie die het RIVM heeft uitgevoerd. De GGD heeft daarna in een advies geschreven hoe we met lood in de grond moeten omgaan. Daarna is de manier waarop de risico’s van lood voor de mens worden berekend aangepast. De berekening is strenger geworden.

In 2019 is er nieuw bodemonderzoek op het zuidelijke terrein (en een deel van het noordelijke terrein) uitgevoerd. Met de resultaten hebben we volgens de nieuwe regels berekend of er gezondheidsrisico’s zijn voor de mens. Volgens de nieuwe strengere berekening zijn er op het zuidelijk deel nu wél risico’s als de grond als tuin wordt gebruikt. Daarom neemt de gemeente nu een besluit en wordt het terrein gesaneerd op de plaatsen waar risico’s voor de mens zijn.

 

Gevolgen voor direct omwonenden

Als kinderen lood binnenkrijgen, door bijvoorbeeld zand met lood te eten, heeft dat gevolgen voor hun hersenen. Die ontwikkelen zich dan minder goed. Hierdoor kunnen deze kinderen een iets lager IQ krijgen. Het is daarom belangrijk dat kinderen tot 6 jaar zo weinig mogelijk lood binnenkrijgen. Dat geldt ook voor zwangere vrouwen. Want ook ongeboren baby’s kunnen via hun moeder lood binnenkrijgen.

Het effect van lood bij volwassenen is kleiner. Kinderen steken vingers, voorwerpen, en soms grond in hun mond. Als ze dit doen bij het spelen op grond met lood krijgen ze het lood binnen. Volwassenen doen dit niet, of veel minder. Volwassenen krijgen hierdoor minder lood binnen dan kinderen. Ook zijn volwassenen minder gevoelig. Lood heeft een effect op de ontwikkeling van de hersenen. Bij kinderen zijn deze nog in ontwikkeling. Dit maakt kinderen gevoeliger voor de effecten van lood dan volwassenen.

Woont u één van de huizen waar we in november 2020 onderzoek hebben gedaan, dan is de grond in uw tuin verontreinigd. De grond in de tuinen die niet zijn onderzocht is waarschijnlijk ook verontreinigd. Uit het adviesrapport van TAUW komt dat het saneren van de grond niet nodig is. U kunt uw tuin dus gewoon gebruiken om er te zitten, tuinieren, spelen, etc. Maar het is belangrijk om erop te letten dat u zo weinig mogelijk lood binnenkrijgt bij het gebruik van uw tuin. Dit advies geldt voor het ‘onderzoekgebied tuinen’ (roze op de kaart). Hoe dat kan leest u hieronder.

Op het onbebouwde terrein achter de tuinen van de Bronsgeeststraat en de Weurtseweg is de grond al gesaneerd. Ook van een aantal tuinen aan de Bronsgeeststraat is een deel van de grond al gesaneerd. Dat wil zeggen dat de grond is vervangen door grond die geschikt is om te gebruikten als tuin of moestuin. In ieder geval tot 80 cm diep.

 

U kunt het volgende doen om te voorkomen dat u of uw kinderen lood binnenkrijgen:

 • laat uw kinderen goed hun handen wassen na het buitenspelen. Was zelf ook uw handen als u in de tuin heeft gewerkt
 • laat kinderen niet op onbedekte verontreinigde grond ('kale grond') spelen. Dek de grond af met bijvoorbeeld gras of kunstgras of met bestrating
 • zorg voor een zandbak met schoon zand
 • kweek groenten in bakken met schone grond (potgrond of tuinaarde)

Op de website van de GGD staat veel informatie over bodemverontreiniging en uw gezondheid. U kunt daar ook meer lezen over wat u zelf kunt doen om geen lood binnen te krijgen. 

 

Groenafval kunt u gewoon in uw groencontainer kwijt.

Wilt u grond weghalen uit uw tuin? Neem dan eerst contact op met de gemeente Nijmegen. U moet misschien rekening houden met de regels voor bodemsanering. En de gemeente wil voorkomen dat de verontreinigde grond op plekken terechtkomt die niet verontreinigd zijn. Stuur een e-mail met uw gegevens naar bodem@nijmegen.nl. Een bodemmedewerker neemt dan contact met u op. We kunnen dan samen kijken welke regels gelden en wat u het beste met de grond kunt doen.

Aanpak van de verontreiniging

We nemen een Besluit om de verontreiniging officieel vast te leggen. In het besluit staat ook wanneer de verontreiniging gesaneerd moet worden. De termen 'ernst en spoed' komen uit de Wet bodembescherming. Deze termen worden verderop uitgelegd. In het kort betekent 'ernst' dat zo veel grond verontreinigd is dat de bodemsaneringsregels uit de Wet bodembescherming hiervoor gelden. 'Spoed' betekent dat voor een bepaalde datum maatregelen genomen moeten worden om het risico voor de mens weg te nemen.

 

Als uit een bodemonderzoek komt dat er een ernstige bodemverontreiniging is moeten we volgens de wet beoordelen wat de risico’s voor mens en milieu zijn. Hiervoor is een speciaal computerprogramma. We gebruiken de resultaten uit het bodemonderzoek om te berekenen of er een risico is. Er is een risico als de blootstelling aan de verontreiniging hoger is dan de wettelijke norm. We spreken dan van een ‘gezondheidsrisico voor de mens’ of een ‘onaanvaardbaar humaan risico’. Een ernstige bodemverontreiniging hoeft dus niet altijd gezondheidsrisico’s te geven.

 

De bodemsanering op het zuidelijke terrein start maximaal 1 jaar nadat het definitieve besluit ‘ernst en spoed’ is ondertekend door het college van burgemeester en wethouders.

De grond wordt met een graafmachine afgegraven en daarna afgevoerd in vrachtauto’s. Die brengen het naar een bedrijf dat de grond kan reinigen. Daarna wordt er ook weer  nieuwe grond aangevoerd met vrachtauto’s.  Deze nieuwe grond is geschikt om te gebruiken als tuin. De aannemer die de sanering uitvoert zorgt ervoor dat de verontreinigde grond niet gaat stuiven.

 

Nee, uw tuin hoeft niet te worden gesaneerd. Dat komt omdat er volgens de regels uit de Wet bodembescherming geen gezondheidsrisico’s zijn voor de bewoners. 

Alleen in de tuin van de Biezenstraat 16 en de gemeentegrond daaromheen gaan de we nu de grond saneren, omdat we al weten dat hier risico’s zijn.

 

De eigenaar van een terrein is meestal verantwoordelijk voor de bodemverontreiniging. Bedrijven zoals woningstichtingen zijn altijd zelf verantwoordelijk. Voor particulieren ligt dat wat anders. Als het terrein van een particuliere eigenaar verontreinigd is en er zijn risico’s voor de gezondheid, dan moet de gemeente de bodemsanering oppakken en betalen.

Technische en juridische woorden in het Besluit ‘ernst en spoed’

De normen voor bodemverontreiniging staan in de Wet bodembescherming. Een belangrijke norm hierbij is de Interventiewaarde. Als grond en grondwater verontreinigd is met een concentratie (gehalte) die boven de Interventiewaarde ligt dan noemen we dit sterk verontreinigd.

 

Als grond of grondwater sterk verontreinigd is stellen we ook vast hoevéél grond of grondwater sterk verontreinigd is. Als er meer dan 25 m3 grond en/of 1000 m3 grondwater sterk verontreinigd is noemen we dat een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’.

De hoeveelheid verontreinigde grond is in het gebied Bronsgeeststraat en omgeving zo groot dat we volgens de Wet bodembescherming te maken hebben met een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’. Hiervoor gelden de regels uit de Wet bodembescherming. De bodem moet soms worden gesaneerd. Wanneer een bodemsanering uitgevoerd moet worden hangt af van de risico’s van de verontreiniging. Dit wordt uitgelegd onder het kopje ‘Wat betekent de term spoedeisende sanering?’.

 

Als er een risico voor de gezondheid van de mens is moeten we voor een bepaalde datum maatregelen nemen. In het besluit spreken we dan over een spoedeisende sanering. Meestal moet een sanering binnen een paar jaar worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de Biezenstraat 16 en de gemeentegrond eromheen.

Als er bij een ernstige verontreiniging geen gezondheidsrisico’s zijn mag het langer duren tot een sanering begint. We noemen dat een ‘sanering op een natuurlijk moment’. Dit geldt voor de verontreiniging in de tuinen op de plaatsen waar nog niet is gesaneerd. En ook op het terrein van de oude boterfabriek en op het terrein tussen de boterfabriek en Weurtseweg 37-49.

 

Met een bodemsanering halen we de risico’s voor de gezondheid van de mens weg. Dit betekent dat de verontreinigde grond niet altijd helemaal weg moet worden gegraven (maar dat mag natuurlijk wel). We graven het bovenste deel van de verontreiniging af. Daarna dekken we de grond af met een nieuwe laag grond die we ‘leeflaag’ noemen. De grond die in de leeflaag wordt gebruikt is geschikt voor de functie die het terrein daarna krijgt. Dus in dit geval geschikt voor het gebruik als tuin.

 

Omgeving

Een deel van de grond op het terrein van de voormalige boterfabriek is ook sterk verontreinigd met lood. Maar omdat daar geen risico’s zijn voor de gezondheid hoeft daar nu niets te gebeuren. De verharding van het verontreinigde deel van het terrein mag niet worden weggehaald. De verontreiniging op het terrein wordt op een natuurlijk moment aangepakt, bijvoorbeeld als het terrein wordt ontwikkeld.