Bedrijventerrein De Grift

De ambities

Aan de Stationsstraat ligt bedrijventerrein De Grift. Deze gaan we uitbreiden richting de A15 en de Griftdijk. De ambitie is om een duurzame, goed bereikbare locatie te bieden voor logistieke bedrijven. Dit zal banen opleveren voor de bewoners uit Nijmegen-Noord. Duurzaamheid staat bij de uitbreiding van de Grift centraal, zodat het bedrijventerrein bijdraagt aan onze ambitie om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Dat doen we met de 4 gerealiseerde windturbines, door de daken van de bedrijfspanden te gebruiken voor zonne-energie en te focussen op duurzame mobiliteit. Daarnaast komen er in het gebied, naast de uitbreiding, 17.000 zonnepanelen. Windpower Nijmegen legt deze in 2021 aan. Om de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken, starten we medio 2021 een planologische procedure.

Gebiedsvisie

Op 10 juni 2020 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie vastgesteld. U kunt het collegevoorstel, de brief aan de raad en de gebiedsvisie zelf lezen bij agendapunt 3.4 op de openbare besluitenlijst van B en W van 14 april 2020.

De verwachtingen

We verwachten dat we vanaf 2023 of 2024 nieuwe bedrijven kunnen ontvangen op het uitgebreide bedrijventerrein. We staan nog in het begin van het proces. In de eerste helft van volgend jaar werken we de ideeën voor deze uitbreiding verder uit en we komen er bij u op terug.

Bestemmingsplan voor het huidige bedrijventerrein

Ook zijn we gestart met de procedure voor een bestemmingsplan voor de bestaande bedrijven, woningen en agrarische functies in de Grift. Nu geldt er voor het gebied een beheersverordening. Dit gaan we aanpassen naar een bestemmingsplan. Voordeel van een bestemmingsplan is dat dit een flexibeler instrument is en ontwikkelmogelijkheden biedt. Begin 2e kwartaal 2021 willen we deze bestemmingsplanprocedure formeel starten. Voor die tijd informeren we de eigenaren en gebruikers van de percelen in het gebied over de voorgenomen bestemming op het betreffende perceel. Natuurlijk organiseren we daarbij een moment waarop u dan uw vragen kunt stellen. De vorm waarin we dit doen, bekijken we nog.