Bedrijventerrein De Grift

Aan de Stationsstraat ligt bedrijventerrein De Grift. De gemeente wil De Grift uitbreiden richting de A15 en de Griftdijk. Ook zijn we gestart met het proces voor een bestemmingsplan voor de bestaande bedrijven, woningen en agrarische functies (zoals landbouw) in de Grift. Op deze pagina leest u er meer over.

Bestemmingsplan voor het bedrijventerrein zoals die nu is

Nu geldt er voor het gebied Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving een beheersverordening. Dit is een soort bestemmingsplan dat de situatie zoals die nu is met gebouwen en functies alleen maar vastlegt. Dit gaan we aanpassen naar een bestemmingsplan. Voordeel van een bestemmingsplan is dat dit een flexibeler instrument is en ontwikkelmogelijkheden biedt. Het bestemmingsplan lag ter inzage van 21 april tot en met 1 juni 2022. 

Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit van de stad behouden en versterkt wordt. Op deze manier zorgen we voor een goede ruimtelijke ordening. Ook biedt dit bestemmingsplan de mogelijkheid voor nieuwe werkgelegenheid (banen) en kan het bedrijventerrein zich kwalitatief en duurzaam verder ontwikkelen.

We hebben op meerdere momenten met de bedrijven en omwonenden afgestemd

Om tot het bestemmingsplan te komen zijn eerder op verschillende momenten gesprekken gevoerd met bedrijven en bewoners die in de buurt van het plangebied (De Grift) wonen. De informatie die hiermee is opgehaald is verwerkt in het bestemmingsplan. 

De ambities voor de uitbreiding van het bedrijventerrein

De wens is om een duurzame, goed bereikbare locatie te bieden voor logistieke bedrijven. Dit zal banen opleveren voor de bewoners uit Nijmegen-Noord en omgeving. Duurzaamheid staat bij de uitbreiding van de Grift centraal, zodat het bedrijventerrein bijdraagt aan onze wens om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Dat doen we met de 4 gerealiseerde windturbines, door de daken van de bedrijfspanden te gebruiken voor zonne-energie en door te focussen op duurzame mobiliteit, zoals eHubs. Daarnaast zijn er in het gebied 17.000 zonnepanelen geplaatst. Windpower Nijmegen heeft deze in 2021 aangelegd. Om de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden. We verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding in het najaar van 2022 ter inzage komt te liggen.

Goedkeuring van de Groene Metropoolregio

Onderdeel van de voorbereidingen op de uitbreiding, is afstemming met de regio. We hebben de conceptplannen voorgelegd aan de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. Zij hebben in juni 2021 akkoord gegeven op de plannen. Een onafhankelijk adviesbureau heeft de nieuwe plannen onderzocht op duurzaamheid, bereikbaarheid, financiĆ«le haalbaarheid en de toegevoegde waarde voor de economie en de werkgelegenheid (aantal banen) in de regio en gaf groen licht. 

Gebiedsvisie

Op 14 april 2020 heeft het college de gebiedsvisie vastgesteld. U kunt het collegevoorstel, de brief aan de raad en de gebiedsvisie zelf lezen bij agendapunt 3.4 op de openbare besluitenlijst van B en W van 14 april 2020.

De verwachtingen

We verwachten dat we vanaf 2024 nieuwe bedrijven kunnen ontvangen op het uitgebreide bedrijventerrein. 

Meer informatie

Via deze pagina krijgt u updates over de ontwikkelingen. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze stellen via degrift@nijmegen.nl