Stadswarmte in uw leveringsakte

Brief NUON aan bewoners Nijmegen-Noord juni 2019

Beste meneer/mevrouw <naam>,

De media hebben in de afgelopen periode bericht over de warmteaansluiting van uw koopwoning en een bepaling die daarover mogelijk in de leveringsakte van uw woning staat. Wij nemen graag de eventuele onrust daarover weg. 

De levering van warmte

In de wijken Waalsprong en Waalfront heeft Nuon/Vattenfall een warmtenet aangelegd om woningen te kunnen voorzien van energie. In de praktijk start de daadwerkelijke warmtelevering zodra de woningeigenaar een schriftelijke leveringsovereenkomst met Nuon/Vattenfall heeft afgesloten. 

Uw eigendomsbewijs 

Bij vergissing is helaas in een aantal leveringsakten van de woningen in Waalsprong en Waalfront een ongewenste bepaling opgenomen. Het betreft een zogenaamd kettingbeding, waarin de woningeigenaar wordt verplicht om een leveringsovereenkomst voor stadswarmte met Nuon/Vattenfall af te sluiten en waarbij het wordt verboden op andere wijze te voorzien in de verwarming van de woning. Hierbij is ook een boetebepaling opgenomen. Dit is nooit de bedoeling van Nuon/Vattenfall geweest en wij betreuren ten zeerste dat deze bepalingen in uw akte zijn opgenomen. 

Nuon doet hier afstand van en legt geen boetes op

Nuon/Vattenfall verklaart dan ook bij dezen dat zij afstand doet van de op u rustende verplichting om een leveringsovereenkomst met Nuon/Vattenfall af te sluiten. U staat er vrij in om dat wel of niet te doen. Er is dus geen sprake van een afnameverplichting. Ook verklaart Nuon/Vattenfall afstand te doen van het verbod om op andere wijze te voorzien in de verwarming van uw woning. De daarmee verband houdende boetebepaling en het kettingbeding komen hiermee te vervallen. 

Bepaling laten verwijderen

Mocht deze bepaling in uw eigendomsbewijs (leveringsakte) staan (dit is niet bij iedereen het geval), dan kunt u deze, bijvoorbeeld bij de verkoop van uw woning, door uw notaris laten schrappen. Wij adviseren u om deze brief bij de verkoop van uw woning aan de makelaar en de notaris te overhandigen. De notaris hoeft de betreffende bepalingen uit uw akte dan niet aan de koper van uw woning op te leggen.

Afsluiten en opnieuw aansluiten 

Mocht u uw warmtelevering willen stoppen, dan kan dit via een aanvraag op www.mijnaansluiting.nl. Nuon/Vattenfall neemt contact met u op om het afsluiten van de warmteaansluiting met u te bespreken. Momenteel zijn aan het afsluiten geen kosten verbonden. 
Bij het afsluiten van de warmteaansluiting zullen de afleverset en warmtemeter in de meterkast worden verwijderd. De warmteaansluiting vanuit de openbare weg tot in de meterkast (oftewel de leidingen die de woning met het warmtenetwerk verbinden) zal wél intact blijven. Dit met het oog op een mogelijk toekomstig verzoek tot opnieuw aansluiten. Nuon/Vattenfall heeft namelijk op basis van de concessieovereenkomst met de gemeente Nijmegen de verplichting om de woning dan opnieuw aan te sluiten op het warmtenet. Aan een eventuele heraansluiting zijn overigens wel kosten verbonden.

Geen eigenaar maar huurder?

Bent u niet de eigenaar, maar de huurder van deze woning, dan is deze aankondiging niet voor u van toepassing. Deze geldt voor de eigenaar van de woning. Het opzeggen van de warmtelevering door Nuon/Vattenfall betekent namelijk het fysiek verwijderen van onze afleverset en warmtemeter en dat kan alleen de eigenaar aanvragen. Daarna zal de eigenaar een eigen warmtevoorziening moeten treffen voor deze woning. 
We hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Nuon Warmte via telefoon 0800 0513 of per e-mail via warmte.contractbeheer@nuon.com.

Met vriendelijke groet,

Harrie van der Wielen
Businessmanager Nuon Warmte