Uitspraak Raad van State - juni 2021

Op 23 juni 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de Huisvestingsverordening. Op deze pagina leest u er meer over en wat dit voor de kamerverhuur in Nijmegen betekent.

Wat houdt de uitspraak in?

De uitspraak van de Raad van State geeft duidelijkheid over de houdbaarheid van het kamerverhuurbeleid in Nijmegen en andere steden. Op hoofdlijnen zien we dat de uitspraak ons doel om de schaarse goedkope voorraad woningen beschikbaar te houden ondersteunt. Het tegengaan van verkamering via een vergunningplicht van duurdere panden kan niet. De landelijke wetgeving zoals die nu is geformuleerd laat dat niet toe, zegt de Raad van State.

Wat betekent dit voor de vergunningsverplichting?

Eigenaren die willen verkameren, blijven een vergunning nodig hebben voor woningen tot de NHG-kostengrens (prijspeil 2021: € 325.000,-). Bij verkamering van deze woningen blijft het mogelijk om te toetsen aan leefbaarheid en ook voorwaarden aan de leefbaarheid te stellen. Leefbaarheid kan namelijk een rol spelen bij de vraag of een vergunning kan worden verleend voor kamerverhuur in een specifieke woning, als zo’n vergunningplicht eenmaal geldt. Wij gebruiken hiervoor de leefbaarheidstoets. Daarbij zetten we in op goed verhuurderschap.

Er is geen vergunningsplicht voor woningen boven de NHG-kostengrens meer. Dit heeft gevolgen voor het centrum en de wijken daaromheen. In overige wijken gold al geen vergunningsplicht voor woningen vanaf de NHG-kostengrens.

Hoe gaat het nu verder?

We zullen de gemeenteraad infomeren over mogelijke stappen en wat ons op basis van deze uitspraak verstandig lijkt als het gaat om kamerverhuurbeleid. Daar gaan we eerst een goede analyse van maken. Ondertussen zitten we niet stil. Meldingen van overlast pakt de gemeente uiteraard nog steeds op. Dat zijn we ook steeds blijven doen. Eerder onderzoek liet zien dat door de aanpak meest overlastgevende panden door de gemeente Nijmegen het aantal overlastmeldingen sterk afneemt. Zo daalde bij 10 van de 12 meest overlast gevende panden het aantal melding naar nul. Daarnaast bereiden we een facetbestemmingsplan kamerverhuur voor als extra instrument om kamerverhuur te reguleren. Alle lopende bezwaar- en beroepszaken, ingediende aanvragen, en handhavingszaken zullen worden opgepakt met in achtneming van de uitspraak.