Veel gestelde vragen en contact

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde en actuele vragen over luchtkwaliteit. De vragen zijn verdeeld op verschillende onderwerpen. Heeft u na het lezen nog vragen over de luchtkwaliteit? Stuur dan een mail naar luchtwest@nijmegen.nl

Luchtkwaliteit 

Wat is luchtkwaliteit? 

Het woord luchtkwaliteit wordt vaak gebruikt om aan te geven hoe schoon de lucht in een bepaald gebied is. Er zijn regels opgesteld over hoe schoon de lucht moet zijn voor mensen om gezond in een gebied te kunnen wonen. De gemeente meet, berekent en controleert de luchtkwaliteit. 

Hoe staat het ervoor met de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt? 

De meetresultaten laten zien dat de lucht in Nijmegen al heel veel schoner is dan twintig jaar geleden. Dat komt onder andere door het verdwijnen van de kolencentrale, schonere auto's en de inzet op schonere lucht in de stad. Wat de gemeente Nijmegen betreft moet die lucht nog veel schoner. Daarvoor moet de uitstoot van wegverkeer, binnenvaart, bedrijven en huishoudens verder naar beneden. Ook blijven we in de gaten houden dat de luchtkwaliteit aan de Europese regels voldoet. 

Hoe zorgt de gemeente voor gezond leven in Nijmegen-West en Weurt?

De gemeente zorgt ervoor dat bedrijven zich aan de wettelijke eisen voor uitstoot houden en dat de waarden onder de landelijk geldende wettelijke grenswaarden valt. De gemeente heeft voor heel Nijmegen 30 maatregelen opgesteld. Ook meet en berekent de gemeente hoe schoon de lucht is. In 2021 is een nieuw meetplan vastgesteld dat het mogelijk maakt om nog preciezer stoffen te meten zoals roet, fijnstof en stikstofdioxide. Vanaf januari 2022 worden er extra metingen voor benzeen en geur uitgevoerd en wordt er ook op meer plekken in Nijmegen gemeten. 

Welke metingen vinden er plaats?

Naast de metingen uit het meetplan doen de gemeente en de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) ook aangekondigde en onaangekondigde metingen bij bedrijven die onder toezicht en verantwoordelijkheid van de gemeente staan. 

Wat zijn PAKs? 

PAKs (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) komen vrij bij onvolledige verbranding of verkoling van materialen die koolstof erin hebben. Denk onder andere aan fossiele brandstoffen, voedingsmiddelen en hout. PAKs kunnen bijvoorbeeld worden gevormd bij de vergassing van kolen, bij de productie van asfalt, bij het aanbranden van eten, het verstoken van brandstof en zitten ook in sigarettenrook. PAKs is een groep van honderden organische stoffen waardoor niet voor elke losse PAK een norm is vast te stellen. 

Zijn bedrijven de grootste vervuilers? 

Nee. Door geuroverlast van bedrijven en door de aandacht voor industrie in de media denkt men dit wel. Bedrijven dragen gemiddeld 10% bij aan de luchtkwaliteit.

Wat staat er in het meetplan? 

Met het nieuwe meetplan is kunnen we nog preciezer stoffen meten zoals roet, fijnstof en stikstofdioxide. Deze stoffen zorgen voor de grootste gezondheidsschade in Nederland. Dit komt door de hoeveelheid en omdat deze stoffen bijna overal voorkomen. Ook komen er extra metingen voor benzeen en geur en wordt er op meer plekken in Nijmegen gemeten. 

Gezondheid

Welke invloed heeft een overschrijding van de normen op de volksgezondheid? 

Volgens de GGD leiden overschrijdingen van de PAKs bij APN niet tot een gezondheidsrisico voor omwonenden. Na de meting heeft de ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) de hoeveelheid PAKs in de omgeving berekend en heeft de GGD de hoeveelheid in de omgeving gezondheidskundig beoordeeld. De rapporten kunt u terugvinden onder actualiteiten.  

Kan ik ziek worden van de geur van APN? 

De uitstoot van APN kan leiden tot geuroverlast. Geuroverlast kan leiden tot hinder en gezondheidsklachten. Bekende klachten zijn hoofdpijn, misselijkheid en luchtwegklachten. Geuroverlast heeft ook impact op het welzijn en woongenot en kan leiden tot stress. Ook stress is slecht voor de gezondheid.

Klachten

Waar kan ik mijn klachten en overlast melden? 

Heeft u overlast dan kunt u dit melden bij S@men