Nijmegen Aardgasvrij

Nijmegen wil in 2045 energieneutraal én aardgasvrij zijn. Aardgas voorziet nu in meer dan 95 procent van de totale warmtevraag van Nijmegen. In 2045 moeten bijna 80.000 woningen en alle andere gebouwen in de Nijmeegse wijken van het gas af zijn. Zij moeten dan gebruikmaken van andere energiebronnen. Dat zijn ieder jaar bijna 3.000 woningen. Een hele opgave en een proces van uitproberen en leren, waar we wijk voor wijk mee aan de slag gaan. Samen met huiseigenaren, de netbeheerder, warmteleveranciers, woningcorporaties en huurders. De Warmtevisie beschrijft de route naar een aardgasvrij Nijmegen. 

Wijk voor wijk

Nijmegen aardgasvrij maken gaat niet overhaast en ineens, maar wijk voor wijk. Voor heel Nijmegen hebben we gekeken op welke plek, welk alternatief voor aardgas het meest kansrijk is. Hierbij staat de betaalbaarheid voor de eindgebruiker centraal. We hebben de wijken en gebieden gekozen waar we de komende jaren aan de slag gaan met de warmtetransitie. Dit hebben we gedaan op basis van de laagste kosten per buurt. En op basis van (renovatie)planningen van ons en onze partners en bestaande initiatieven in de stad.

Dit zijn stadsdeel Dukenburg, Hengstdal, Bottendaal, Hatert en het stationsgebied van Heijendaal. De gemeente wil deze gebieden uiterlijk in 2035 aardgasvrij hebben. Daarna volgen stapsgewijs de andere wijken.

Alternatieven voor aardgas

Er zijn grofweg 4 alternatieven voor aardgas: warmtenetten, all-electric concepten (alles elektrisch), hernieuwbaar gas en biomassa, en toekomstige oplossingen. De verwachting is dat een groot deel van de Nijmeegse woningen, 30.000 tot 50.000, over zullen gaan op warmtenetten. Daarvoor is een flinke uitbreiding van het huidige warmtenet nodig. Ook kijken we, naast warmte van de afvalenergiecentrale van de ARN, naar nieuwe bronnen als geothermie en warmte uit oppervlaktewater. Een ander groot deel van de woningen zal waarschijnlijk all-electric worden (25.000 - 35.000). Daarbij gaan de meeste over op een warmtepomp voor ruimteverwarming en warm water. 

Isoleren moet altijd

Voor alle opties geldt dat de woning of het gebouw goed geïsoleerd moet worden om duurzaam te zijn. Hoe lager de temperatuur is van de warmte waarmee je een huis verwarmt, hoe meer je het huis moet isoleren. Maar welke aardgasvrije optie er ook komt in een wijk of gebied, isoleren is altijd nuttig. Hebben de woningen minder warmte nodig, dan kunnen we meer woningen verwarmen. En dat met dezelfde hoeveelheid duurzame warmte, duurzame elektriciteit of hernieuwbaar gas.

Geen van die bronnen is ongelimiteerd beschikbaar in Nijmegen. Kortom, alle woningen en gebouwen moeten door te isoleren geschikt worden maken voor het verwarmen op lagere temperaturen. Het aardgasvrij maken van Nijmegen betekent dus ook dat we voor een enorme isolatieopgave staan. Voor het stimuleren van isolatie, ventilatie en elektrisch koken komt de gemeente ook nog met een plan van aanpak.  

Wie zijn aan zet?  

De overstap naar een andere manier van verwarmen en koken vraagt inzet van veel partijen. Van de gemeente, de huiseigenaren en de woningcorporaties. En ook van hun huurders, de organisaties in de wijken, de netbeheerder en warmtebedrijven en –leveranciers. De gemeente heeft vooral een regisserende en faciliterende rol. 
In 2021 moet de gemeente verplicht een warmtetransitieplan hebben. Hierin staat de wijk-voor-wijk aanpak en planning van de warmtetransitie.

  • Voor de wijken die vóór 2030 aan bod komen moet in dat plan staan welke aardgasvrije verwarmingsoptie er komt. En ook welke alternatieven er moeten komen.
  • Voor wijken die na 2030 aan de beurt zijn, kunnen we het plan nog even uitstellen. Er komen misschien nog nieuwe technieken.

De gemeente Nijmegen heeft als voorloper op dat warmtetransitieplan de Warmtevisie opgesteld.

Nieuwbouw   

Per 1 juli 2018 geldt de nieuwe Gaswet. Dat betekent dat het recht op een gasaansluiting, dat tot nu voor woningen (kleinverbruik) gold, komt te vervallen. Nieuwbouwwoningen (waarvoor de bouwaanvraag ná 1 juli is ingediend) krijgen geen gasaansluiting meer. De Gaswet op zich heeft geen gevolgen voor bestaande bouw. Wel zullen op termijn alle woningen en gebouwen aardgasvrij moeten worden. 

Waar in Nijmegen gebeurt wat?  

In Nijmegen zijn we al in 3 wijken aan de slag: Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld. Deze wijken doen aan verschillende duurzaamheidsprogramma’s mee. 

Op landelijk niveau hebben we laten zien dat we koploper willen zijn. Dat doen we door mee te doen aan de 'Green Deal aardgasvrije wijken'. Deze Green Deal is in maart 2017 ondertekend door 31 gemeenten. Zij hebben allemaal één wijk aangewezen waarin zij binnenkort stappen gaan nemen richting aardgasvrij. In Nijmegen is Hengstdal gekozen. Hengstdal doet bovendien mee aan het 'Wijk van de toekomst' programma van het Gelders Energie Akkoord (GEA). Hierin wordt actief gewerkt aan de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas in een aantal Gelderse wijken.  

Ook Zwanenveld en Bottendaal zijn gekozen als wijken om kennis te vergaren over verschillende technieken en soorten woningen. Die keuze is gebaseerd op het rapport 'Een warm Nijmegen'. Dit is opgesteld door CE Delft in 2017. Hierin zijn de mogelijkheden voor een aardgasvrije warmtevoorziening per wijk onderzocht. Dit betekent niet dat deze wijken morgen aardgasvrij zij. Het doel is dat we met partners en bewoners de eerste stappen naar Nijmegen aardgasvrij zetten. En kennis en ervaring opdoen.

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf al aan de slag met het isoleren en/of aardgasvrij maken van uw woning? Kijk dan op de website van Loket Duurzaam Wonen. U kunt ook langs gaan bij het loket. Op de website vindt u de contactgegevens en openingstijden.

Dukenburg aardgasvrij

rijkssubsidie

Gaswet per 1 juli 2018

recht op gasaansluiting voor woningen vervalt

Warmtenet in Nijmegen

aanleg regionaal warmtenet