Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 Stad in beweging

De Nijmeegse Omgevingsvisie (pdf 55 MB) is klaar. Die maakten we samen met de stad vanwege de nieuwe Omgevingswet.

De grote lijnen uit de Nijmeegse ontwerp-Omgevingsvisie mogen op de nodige steun rekenen in de stad. Zoals de toevoeging van 10.000 woningen in de bestaande stad en inzet op de groei van de werkgelegenheid met 10.000 banen tot aan 2030. Dat blijkt uit de 35 zienswijzen en 7 adviezen, die zijn ingediend tijdens de formele zienswijzeprocedure. Die zorgden ook voor een aantal aanpassingen in de visie: er komen meer groengebieden met beweegroutes en plekken voor het verbouwen van voedsel. Ook de waterbereikbaarheid van de Oostkanaalhavens wordt meer benut.

Samen met de stad

De Omgevingsvisie is gemaakt samen met inwoners, bedrijven, ondernemers en instellingen. Ook is gebruik gemaakt van bestaand beleid. Dat gebeurde in 2018 en 2019 onder meer tijdens de stadsgesprekken en de Week van de Stad. U leest alles over het proces in de Omgevingsvisie. Ook staat in de Omgevingsvisie waaraan participatie bij de uitwerking van de visie minimaal moet voldoen.

  • Bekijk de videoclip over de Omgevingsvisie met het lied dat Collin Hoeve maakte voor de stad.

Onderzoek naar (milieu)effecten Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is ook getoetst op z’n verwachte effecten op het milieu en de omgeving. Is er straks bijvoorbeeld nog wel voldoende ruimte voor water en groen? Blijft de stad bereikbaar? En kan de stad goed omgaan met de klimaatverandering? Dat staat in de Omgevingseffectrapportage (OER) bij de Omgevingsvisie, die is voorgelegd aan de landelijk Commissie MER. Hierin zijn aandachtspunten voor het vervolg naar voren gekomen, zodat de ambities uit de Omgevingsvisie met volwaardige aandacht voor het milieu behaald kunnen worden. 

Hoe verder?

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Omgevingsvisie vastgesteld en doorgestuurd naar de gemeenteraad. Die behandelt de Omgevingsvisie naar verwachting op 28 oktober 2020. Daarna is de Omgevingsvisie definitief en geeft het richting aan de (ruimtelijke) ontwikkeling van de stad. De visie geldt voor zowel de gemeente als voor andere initiatiefnemers en krijgt jaarlijks een update.

Documenten

Alle belangrijke bijlagen bij de Omgevingsvisie zoals de zienswijzennota vindt u in de besluitenlijst van het college van 23 juni 2020 (agendapunt 3.1).