Impressie van de bijeenkomst over Omgevingsvisie

Deze bijeenkomst  met deskundigen op het gebied van diversiteit vond plaats op 1 februari 2019.

Met de Nijmeegse Omgevingsvisie maken we een visie op de stad met de stad. Participatie is daarbij een van de belangrijke dragers. Daarom lieten zo’n 40 inhoudelijk betrokken experts op het gebied van diversiteit zich uitnodigen via Bureau Wijland en de Gemeente Nijmegen om mee te denken en te werken aan hun stad. 

In de Thiemeloods  werden de genodigden welkom geheten door Qader Shafiq, directeur van Bureau Wijland en wethouder Noël Vergunst, onder andere verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, cultuur en grondbeleid. 

Qader Shafiq prees de mooie opkomst en vertelde over de opzet van de middag. Wethouder Vergunst gaf een korte toelichting over de omgevingsvisie; een toekomstvisie op de fysieke leefomgeving van Nijmegen.

Onder leiding van 4 procesbegeleiders gingen de aanwezigen in gesprek over de onderliggende thema’s van de omgevingsvisie: Sociale en Gezonde Stad, Aantrekkelijke Stad, Duurzame Stad en Economisch Veerkrachtige Stad.  

De ideeën

Aantrekkelijke stad

Bij de thematafel Aantrekkelijke stad' zoomde het gesprek onder leiding van  Derya Tanrivermis vooral in op betaalbaarheid en diversiteit van het wonen. De deelnemers vinden een stad aantrekkelijk als tolerantie, talent en technologie gecombineerd worden. Organiseer activiteiten en festivals in de stad; trek samen op, maak het duurzaam en laat de programmering aansluiten op sociale inclusie (als voorwaarde opnemen bij de subsidieverstrekking). Geef daarnaast jongeren de ruimte om zelf hun behoeften te formuleren, bijvoorbeeld via debatten op scholen. Denk hierbij ook aan fysieke infrastructuur en voorzieningen voor deze doelgroep.  

Duurzame stad

Duurzame mobiliteit, verhouding groen-bebouwing, energiebesparing en afvalpreventie waren de gespreksonderwerpen bij de thematafel 'Duurzame stad'’ onder aanvoering van Henk Moeniralam. Ideeën die hier naar voren kwamen, zijn: zet in op kennis en technologie en maak dit toegankelijk voor iedereen. Laat de vervuiler nog meer betalen, ook bij geluidsoverlast en verkeersintensiteit. Stimuleer het gebruik van duurzame energie in woningen, maak meer gebruik van natuurlijke bronnen. Denk na over duurzame oplossing voor afval en vrolijk de wijk op met kleurrijk groen door bijvoorbeeld beplanting in mobiele bloembakken te plaatsen.

Sociale en gezonde stad

Aan tafel bij 'Sociale en gezonde stad' werd, onder leiding van  Amadou Sow, het gesprek gevoerd over diverse onderwerpen zoals eenzaamheid, toegankelijkheid en participatie. Bij toegankelijkheid werd gratis openbaar vervoer genoemd. Richt wijken zo in dat ontmoeten gestimuleerd wordt en de omgang tussen mensen vanzelfsprekender wordt. Dit draagt bij aan het tegengaan van (stille) eenzaamheid. In het kader van groen &  gezondheid wordt voorgesteld om meer te gaan bewegen in de aanwezige natuur. Dat is gratis.

Economisch veerkrachtige stad

Bij de thematafel 'Economisch Veerkrachtige Stad' met gespreksleider Dina Doust vond men dat de gemeente Nijmegen best wat meer in de huid mag kruipen van de ondernemers. Ideeën waren:werk is belangrijk, zowel voor jongeren als ook voor praktisch opgeleiden. Organiseer stageplekken voor jongeren met diverse culturele achtergrond en een lage economische positie. Geef ambachtelijke kleurrijke ondernemers kansen door leegstaande panden ter beschikking te stellen. Dit vergroot de diversiteit en de sociale cohesie. Maak het Bedrijvenloket ook geschikt voor zittende ondernemers, met de gemeente als pro-actieve partner. Bevorder de vrouwenemancipatie. Als laatste punt werd citymarketing genoemd: maak reclame voor Nijmegen als oudste stad.

Een ontzettend waardevolle en mooie opbrengst. Bedankt iedereen!

De gemeente neemt de input mee in het vervolgtraject en zal de deelnemers blijven betrekken. De succesvolle middag werd afgesloten met een overheerlijke Syrische maaltijd.