Verslag raadsbijeenkomst omgevingsvisie op 30 januari 2019

Op 30 januari 2019 is er een werksessie gehouden met de gemeenteraad over de omgevingsvisie. Hieraan hebben 11 raadsleden deelgenomen. Het programma bestond uit meerdere onderdelen. Wethouder N. Vergunst heeft het programma geopend en de raad inzicht gegeven in welke stappen er al zijn genomen, waar we op dit moment staan in het proces en wat de vervolgstappen zijn om te komen tot een omgevingsvisie. 

Vervolgens hebben de  raadsleden kennisgenomen  van de uitkomsten uit de stadsgesprekken. In de stadsgesprekken is er met bewoners en stakeholders gesproken over wat zij belangrijk vinden dat terugkomt in de omgevingsvisie. Deze gesprekken zijn samengevat in vijf wordclouds, aan de hand van de thema’s uit het coalitieakkoord 2018-2022: aantrekkelijke stad, duurzame stad, economisch veerkrachtige stad, sociale (en gezonde) stad en moderne overheid. 

De raadsleden zijn actief aan de slag geweest en hebben de vijf wordclouds  beplakt met stickers. Ze kregen per wordcloud een groene sticker, een rode sticker en een geeltje. Met de groene stickers hebben zij aangegeven wat zij het belangrijkst vinden op de wordcloud. Met rode stickers wat zij het minst belangrijkst vinden en met het geeltje konden zij aangeven wat er nog miste op de wordcloud. De uitkomsten zijn te vinden in bijlage ‘Uitkomsten wordclouds raadsbijeenkomst omgevingsvisie 30-01-2019.’ 
Aan de hand van de beplakte wordclouds is er een discussieronde gevoerd. De onderwerpen met de meeste groene stickers én de geeltjes vormden de leidraad voor het gesprek, zie onderstaand tabel. Bijlage ‘Discussieronde raadsbijeenkomst omgevingsvisie 30-01-2019’ is een uitgebreider verslag van deze ronde.

 

Aantrekkelijke stad

Belangrijkste puntenPunten die nog missen

Ruimtelijke inpassing van cultuurhistorie en groen verbeteren

Diversiteit: reuring & rust en stad & groen

Vergroot leefbaarheid in wijken: verdeling arm & rijk + versterk diversiteit

Verbeter openbaar vervoer

Statige groene laanbomen en het belang van groen in de stad.

 

Economisch veerkrachtige stad

Belangrijkste puntenPunten die nog missen

Groen en recreatie kansrijke sector

Betaalbare woningen

Zorg voor een goede woonomgeving voor werknemers

Circulaire economie (2x)  en energietransitie als kansrijke sector

Maak forenzen minder nodig.

 

Duurzame stad

Belangrijkste puntenPunten die nog missen

Betrek bewoners en studenten (bijv. klimaatgesprek) 

Energietransitie: bijv. zonnepanelen, warmte-opslag, van het gas af

Koester biodiversiteit  

Voedselbeleid in de stad nodig.

Ontzorg inwoners en leg ‘alles’ goed uit  

Veel overlap sociaal en duurzame stad. Waarom gezond niet bij duurzaam? 

Aandacht voor dierenwelzijn

 

Sociale en gezonde stad

Belangrijkste puntenPunten die nog missen

Auto minder centraal

Creëer meer openbare ruimte om te bewegen en spelen

Verklein gezondheidsverschillen

Andere mix van woningen in de wijk en betere verdeling van groepen in wijken

Schone lucht: fietsen en wandelen

Inclusieve stad: non-antropocentrisch uitgangspunt

Omgevingsvisie/plan beïnvloedt de grondprijs! Onderzoeken wat belangrijk is

 

Moderne overheid

Belangrijkste puntenPunten die nog missen

Zonder participatie geen draagvlak

Sluit aan bij wat er leeft in de wijk

Communiceer en betrek bewoners op tijd

Zorg voor eerlijke verhouding bewoners en projectontwikkelaars.

Eigenlijk allemaal belangrijk

 

In de discussieronde stond het ophalen van de vraagstukken die volgens de raadsleden beantwoord moeten worden centraal. In de bijeenkomst zijn de volgende vraagstukken naar voren gekomen:

  • De toenemende vraag naar openbaar vervoer bij vergrijzing
  • Grote bomen voor schaduw en verkoeling: terugkijken en vooruitkijken
  • Verbinding tussen vraagstukken: hoe ga je om met niveauverschil? 
  • Steden worden groter: rust nodig, maar er moet ook wat te doen zijn. Waar zit de balans?   
  • Mix van de stad: arm en rijk in alle wijken. Zorg voor een ongedeelde stad met diversiteit. Kinderen bij elkaar op school, mensen met verschillende achtergronden bij elkaar op de sportvereniging.

Wethouder Noël Vergunst heeft de bijeenkomst afgesloten met een samenvatting van de avond. Wat hem opviel is dat de nadruk van de raad wordt gelegd op een inclusieve stad en op een groene stad. Daarnaast kwam het onderwerp participatie veel aan bod in de discussie. Als laatste viel het hem op dat de behoefte aan iconen en het belang van een cultureel aanbod minder de prioriteit heeft van de raadsleden.