Uitgebreid verslag stadsgesprek Duurzame stad

Op 12 november 2018 is aangesloten bij de vergadering van ‘European Green Challenges’. Aan de stakeholders op het gebied van duurzaamheid is gevraagd om input te leveren voor de nieuwe omgevingsvisie die gemeente Nijmegen aan het voorbereiden is.
Het was een enthousiast en actief gesprek. In dit verslag staan de hoofdlijnen van dit gesprek.   

Uitkomsten (analyse)

De stakeholders hebben de wordcloud aangevuld aan de hand van drie vragen: ‘Wat mist er in de wordcloud?’, ‘welke doelen moeten we voor 2023 stellen?’ en ‘Welke dilemma’s zien jullie’? In bijlage 1 is de aangevulde wordcloud te zien.

Het viel opdat er een breed spectrum aan onderwerpen werd aangedragen. Dit bevestigd het beeld dat duurzaamheid een veelzijdig thema is. Ook  uit de opbrengst van de andere themabijeenkomsten blijkt dat een concrete invulling van het begrip   duurzaamheid daar een prominente rol speelt. 

Verder is duidelijk dat een hoog ambitieniveau van de gemeente word verwacht, in lijn met de in Green Capital benoemde ambities. 
Tenslotte werd duidelijk dat er veel belang gehecht aan de manier waarop de overheid  met de stad samenwerkt, een thema dat onder de kop “moderne overheid” in de Omgevingsvisie verder uitgewerkt zal worden. 

Tabel 1

In tabel 1 - onderaan deze pagina - zijn de reacties in 8 groepen verdeeld. Elke groep is op kleur gecodeerd en dit is net zoals de specifieke reacties terug te vinden in bijlage 2. De meeste reacties liggen in de groepen mobiliteit, water en groen, participatie en ook gezondheid en sociaal. 
Wat opvalt is dat bij mobiliteit de wandelaar of voetganger weinig aan bod komt. De nadruk ligt op energietransitie in de mobiliteit, zoals introductie van waterstof of elektrisch rijden. Bij water en groen komt het project steenbreek als kernproject  naar voren. Meer groen in tuinen in combinatie met het regenwaterafvoer. 

In de groep participatie is het betrekken en het verhogen van de betrokkenheid van bewoners en studenten een veelgenoemd item. Met als doel het letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen van mensen. In de laatste groep, gezondheid en sociaal, gaan de inhoudelijke reacties vooral over het verbinden van mensen en thema’s en gezondheid zoals zorg aan huis. Maar ook procesmatige reacties: denk na over welke impact je keuzes heeft en denk na over bij wie je de rekening neerlegt.

Vervolg - inhoud

De uitkomsten van bovenstaande analyse helpen te focussen en de beschrijving van de deelthema’s en deelopgaven te verdiepen.
De bijdragen die in de vorm van kortere termijn-doelen zijn gegeven (bijlage 2) zullen bij het opstellen van een inhoudelijk concept voor de omgevingsvisie meegewogen worden.
De bijdragen die over de dillema’s gaan, hebben betrekking op procesmatige aspecten en op het stellen van prioriteiten in de visie. Deze aspecten zullen in het procesdeel van de Omgevingsvisie verder uitgewerkt worden.

Vervolg - proces

Wij gaan met de uitkomsten van de stakeholdersbijeenkomsten en de input die we via andere bronnen gekregen hebben aan de slag om de Omgevingsvisie voor Nijmegen verder vorm te geven.
Wij komen in het eerste kwartaal van 2019 met een eerste bespreekconcept voor de Omgevingsvisie. Wij willen jullie daar graag bij betrekken.