Wat betekent de Omgevingswet?

Hieronder leest u meer over de gevolgen  van de Omgevingswet die in 2021 ingaat.

Wat verandert er na 2021?

Nu zijn er heel veel aparte plannen die beschrijven wat er in de fysieke leefomgeving van de gemeente mogelijk is. Dit verandert als de Omgevingswet in 2021 ingaat. 
Dan is er 1 Omgevingsvisie voor de hele gemeente. De visie gaat over alle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving.  Zoals over natuur, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Deze plannen staan nu – 2018 - in aparte beleidsdocumenten. Bijvoorbeeld een structuurvisie, een woonvisie, een mobiliteitsplan enzovoort. 

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De Omgevingsvisie werken we uit in één Omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan. De visie maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het Omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid

Ook is er straks nog maar 1 omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op uw grond.

Wat zijn de voordelen voor u?

  • U hoeft in de toekomst nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen, bij 1 loket
  • De gemeente of een andere overheid behandelt de aanvraag 
  • De tijd die dit kost wordt veel korter
  • U kunt als inwoner en/of ondernemer makkelijker zelf initiatieven starten

Wat doen we in 2018?

Door de invoering van de Omgevingswet verandert het hele proces van beleid en het uitvoeren voor de fysieke leefomgeving. We verwachten dat de Omgevingswet in 2021 gaat gelden. Voor die tijd bepalen we welke doelen en wensen we hebben, wat voor een Omgevingsvisie we willen ontwikkelen en hoe. En we maken plannen voor het uitvoeren van de wet.
De kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt niet alléén bepaald door wetten en regels. Bestuurscultuur, kennis en kunde van bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers zijn net zo belangrijk. Naast het invoeren van de wet is de gemeente bezig met andere manieren van (samen)werken.

Proefprojecten  

Met een aantal proefprojecten werken we alsof de Omgevingswet er al is. Zo doen we ervaring en kennis op. En bekijken we wat de beste manier is om vanaf 2021 de Omgevingswet uit te voeren. Deze projecten zijn:

  • Universiteitsterrein Heijendaal
  • Gebiedsvisie TPN West
  • Toekomstverkenning Dukenburg

Omgevingswetportaal

Meer informatie vindt u op www.omgevingswetportaal.nl.