Veelgestelde vragen

Mogen alle Nijmegenaren met een bijstandsuitkering meedoen? Het antwoord hierop en op andere vragen leest u hier.

In de proef gaan we kijken, in welke groep de meeste mensen werk vinden. Ook kijken we of mensen zich beter gaan voelen door de andere regels. De resultaten van de proef worden wetenschappelijk onderzocht. Hiervoor werken we samen met de Radboud Universiteit.

Ja, als u meedoet aan de proef, mag u van uw inkomsten uit werk de helft houden, met een maximum van € 201,- per maand

Ja, u kunt altijd stoppen met de proef. U heeft dan geen recht meer op de extra vrijlating van inkomsten en ook de bijzondere regels komen te vervallen. Voor u gelden dan weer de algemene regels.

Ja, dat moet altijd. U blijft verplicht de gemeente te informeren.

Als u meedoet aan de proef dan mag u in groep 1 en 2 50% van uw inkomsten houden, deze worden niet verrekend met uw uitkering. Aan het bedrag zit wel een maximum van € 201,- per maand.
Normaal mogen mensen maar 25% van de inkomsten houden tot een maximum van € 201,- per maand. De vrijlating is beperkt tot 6 keer een maand voor de periode dat men een bijstandsuitkering heeft.

Ja. Als u gedurende de periode waarin de proef loopt opnieuw in de bijstand komt, valt u weer onder de regels van de proef.

U mag meedoen, zolang u een uitkering heeft van de gemeente Nijmegen. Als u verhuist stopt uw uitkering en vervalt ook uw deelname aan de proef.

Nee, u kunt zich wel aanmelden, maar u kunt niet opgeven voor welke groep u in aanmerking wilt komen.

Dit heeft te maken met het wetenschappelijk onderzoek van de Radboud Universiteit die de proef begeleidt. Om te zien wat het effect is van de nieuwe regels, moeten we die kunnen vergelijken met een groep mensen die onder de normale regels vallen. Als u zich aanmeldt voor de proef, kan het zijn dat u in de speciale groep terecht komt.

We snappen dat het een teleurstelling kan zijn, als u mee wilt doen aan de proef en dan ingeloot wordt in de speciale groep met de normale regels. Daarom krijgen de mensen in deze groep een cadeaubon, elke keer als ze meedoen aan een interview over het wetenschappelijk onderzoek.

Er zijn 3 groepen voor wie verschillende regels gelden. 

  • In groep 1 mogen mensen meer bijverdienen naast de uitkering (zie ook 'Als ik meedoe aan de proef en ik heb inkomsten uit werk, hoeveel mag ik dan houden?') Ook krijgt u een ontheffing van de arbeids- en re-integratieverplichting. U hoeft niet naar het werkbedrijf, en mag helemaal op uw eigen manier zoeken naar werk.  
  • In groep 2 mogen mensen meer bijverdienen naast de uitkering (zie ook 'Als ik meedoe aan de proef en ik heb inkomsten uit werk, hoeveel mag ik dan houden?'). Daarnaast krijgt u een speciale vorm van begeleiding van het WerkBedrijf. Deze begeleiding wordt op maat gericht op wat u zelf nodig denkt te hebben. Ook het doel (vrijwilligerswerk, deeltijdwerk, ondernemerschap of een fulltime baan) wordt door u zelf bepaald. De begeleiding bestaat uit een aantal verplichte bijeenkomsten en een persoonlijk coach.   
  • In groep 3 blijven de regels hetzelfde als ze nu zijn. U krijgt jaarlijks een cadeaubon als dank voor uw deelname aan het wetenschappelijk onderzoek.

Nee, niet iedereen mag meedoen. Mensen in de categorieën hieronder kunnen in ieder geval niet meedoen aan de proef.

  • Bent u op 1 december 2017 nog geen 27 jaar, dan kunt u niet meedoen. Op grond van de wet moeten inkomsten van bijstandsgerechtigden jonger dan 27 jaar volledig op de uitkering worden gekort. Er mag geen bedrag worden vrijgelaten.
  • Wanneer u gedurende de looptijd van de proef (tot oktober 2019) de leeftijd bereikt waarop uw bijstandsuitkering ophoudt omdat u een AOW-uitkering krijgt, kunt u ook niet meedoen.
  • Bent u door een beperking niet in staat om het minimumloon te verdienen en bent u ingeschreven in het doelgroepenregister, dan kunt u niet meedoen. U kunt aanspraak maken op de extra banen die voor de doelgroep worden gecreëerd.
  • Statushouders die nog niet hun inburgering hebben afgerond, mogen niet meedoen.

Nee. Er mogen maximaal 550 mensen meedoen. Het kan dus zijn dat er geen plek meer is. Deelname aan de proef wordt dan bepaald door loting. Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen, waaronder het soort uitkering (Participatiewet), niet ingeschreven staan in het doelgroepenregister, het hebben afgerond van de inburgering (indien van toepassing en leeftijd. 

Nee, de proef geldt alleen voor mensen die in Nijmegen wonen en een uitkering hebben op grond van de Participatiewet (bijstand).

De informatie die wordt opgehaald bij de proef, wordt echt alleen gebruikt voor dit wetenschappelijk onderzoek! De informatie wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met de gemeente voor andere doelen.

Er komt 4 keer iemand bij u langs met een vragenlijst. Dit duurt ongeveer 3 kwartier. Als u meedoet aan de proef is het beantwoorden van de vragenlijst verplicht.

Als u geld bijverdient, kan dat gevolgen hebben voor overige inkomsten. De huurtoeslag kan bijvoorbeeld lager zijn. Meestal houdt u wel meer geld over wanneer u bijverdient. Voor extra informatie en hulp bij toeslagen, kunnen mensen tijdens de proef terecht bij de Sociaal Raadslieden.

Ja, dat kan. Als u denkt dat de proef iets voor u kan opleveren, kunt u meedoen. Bijvoorbeeld als u inschat dat u een paar uur in de week kunt werken, en de extra bijverdiensten daarvan goed kunt gebruiken. Uw ontheffing blijft wel gewoon geldig, u wordt niet gedwongen om te solliciteren.

Ja, dat kan. Als u ingeloot wordt voor de proef, kunt u tot het einde van de proef (tot oktober 2019) gebruik maken van de vrijlatingsregeling.