Participatie ambitiedocument Kanaalzone-Zuid en Ontwikkelvisie Winkelsteeg

De participatie voor het ambitiedocument Kanaalzone-Zuid en de ontwikkelvisie Winkelsteeg valt uiteen in twee fasen. In fase 1 is bij gesprekspartners opgehaald wat zij vinden van de eerste ideeën en welke kansen en bedreigingen zij zien bij de ontwikkeling van Kanaalzone-Zuid en Winkelsteeg. Na de zomer van 2020 werken we beide documenten nader uit (fase 2). Dat doen we samen met alle bewoners, ondernemers en organisaties die in de gebieden wonen, werken, recreëren of er op een andere manier bij betrokken zijn. 

Voor fase 1 zijn gesprekspartners voor het ambitiedocument Kanaalzone-Zuid gericht uitgenodigd op basis van een stakeholdersanalyse. Voor Winkelsteeg zijn alle eigenaren van percelen waarop WvG is gevestigd gericht uitgenodigd, daarnaast is huis-aan-huis een uitnodiging verspreid bij alle bedrijven in Winkelsteeg.

We hanteerden het volgende onderscheid in participatievormen:

 • 1-op-1 gesprekken: het ging hierbij met name om gesprekspartners in Winkelsteeg: een aantal van de gevestigde bedrijven, verenigingen en instellingen.    
 • Groepsgesprekken. Deze gesprekken kenden een diverse samenstelling van gesprekspartners en vonden online plaats. 

Ter voorbereiding op de gesprekken is een kort filmpje gemaakt met een toelichting op de opgave en de eerste ideeën op hoofdlijnen. Dit filmpje is geplaatst op de gemeentelijke website. Naast bijeenkomsten zijn ook twee e-mailadressen geopend waarop mensen per email hun inbreng konden leveren: kanaalzone@nijmegen.nl en winkelsteeg@nijmegen.nl

Samenkomsten van grote groepen mensen waren niet mogelijk als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Om die reden zijn alleen digitale bijeenkomsten georganiseerd met diverse groepen mensen. Helaas kon een aantal deelnemers geen of alleen een slechte verbinding tot stand brengen. Met hen is naderhand nog contact geweest.

De gesprekspartners

De  1-op-1 gesprekken werden gevoerd met woningcorporaties, NXP, NTC en Maatschappelijke instellingen in Winkelsteeg. In totaal zijn acht digitale groepsbijeenkomsten gehouden. Daaraan deden onder andere mee:

 • Bewonersorganisaties uit verschillende wijken 
 • Woonconsulenten corporaties
 • Winkeliersvereniging
 • GGD 
 • ACN
 • Veiligheidsregio 
 • Programmabureau Erfgoed Deal
 • Ondernemersvereniging Winkelsteeg
 • Individuele ondernemers Winkelsteeg, groot en klein
 • Grondeigenaren Winkelsteeg
 • Sportclubs 
 • Ontwikkelende partijen
 • Omwonenden station Goffert

Tijdens de digitale groepsbijeenkomsten is onder meer gewerkt met Mentimeter waarin een aantal vragen is gesteld. De in dit hoofdstuk afgebeelde woordwolken zijn een deel van het resultaat.

Algemene indruk

De deelnemers zijn overwegend positief over de gepresenteerde ideeën. Met name de opwaardering van de Kanaalzone-Zuid kan op veel steun rekenen. Er werd veel aandacht gevraagd voor kwaliteit van de verbindingen over het kanaal en de routes er naartoe. Er zijn wel zorgen over de bedrijfsvoering in Winkelsteeg in relatie tot de bouw van woningen. Met name bedrijven in de zwaardere milieucategorie vrezen inperking van hun mogelijkheden en zijn beducht voor klagende omwonenden. Aan de andere kant zijn meer levendigheid en een kwaliteitsimpuls in Winkelsteeg wel gewenst. Groen en levendigheid zijn voor beide visies belangrijke thema’s.

Kanaalzone-zuid

Het is van belang om te denken vanuit de centrale ligging van het gebied. De grootste kans die wordt gezien is een betere verbinding van Oost en West over het kanaal. Door de kwaliteit van de fysieke verbindingen te verbeteren komt beweging op gang. 
Samen met nieuw programma voor wonen, werken en recreëren langs het kanaal, worden de aanliggende wijken aantrekkelijker voor andere doelgroepen. En dat zet vervolgens de deur open naar een minder eenzijdig woningaanbod. 

Daarnaast is aandacht gevraagd voor groen en gezondheid. Gezondheidscijfers laten een duidelijk verschil zien tussen Oost en West. Er zijn veel mogelijkheden voor gezondheidsbevordering in combinatie met groen. Met kwalitatief goede en groene verbindingen worden lopen en fietsen gestimuleerd.

Een aantal deelnemers gaf ook aan dat de Kanaalzone een echte plek moet worden in plaats van de rand van een gebied. Een plek waar je naar toe gaat vanuit de hele stad. Met functies die er voor zorgen dat er echt iets te doen is. Of, zoals iemand zei, creëer een polycentrische stad.

Voor een aantal mensen betekent het kanaal ook ‘rust’ en ‘natuur’. Een belangrijke opgave is daarom de afwisseling in functies om die rust en natuur en de daarbij behorende natuurwaarden goed te bewaren. 

Andere suggesties:

 • Breng steppingstones beleving aan langs het kanaal
 • Kijk goed naar functietoedeling: in relatie tot externe veiligheid. In dit gebied en op het kanaal gebeurt heel veel
 • Nijmegen is een landschapsstad, het is goed om ecologische structuren te herstellen
 • Ga experimenteren met woonvormen
 • Kijk naar meer functies: een fijn woonklimaat is ook een bakker, groenteboer, een plek om elkaar te ontmoeten
 • Geen logistieke functie voor bedrijven; geen watertaxi

Winkelsteeg

Alle deelnemers zijn het er over eens dat een kwaliteitsverbetering voor Winkelsteeg noodzakelijk is. Verfraaiing, vergroening, voorkomen van leegstand, toekomstbestendig  en duurzaam zijn termen die daarin veelvuldig voorbij kwamen. De nabijheid van openbaar vervoer en verbetering van het stationsgebied is daarvoor een belangrijke impuls. 

Het samenspel van Goffertpark en het Kanaal als dragers van het gebied Winkelsteeg is een kans. Wel is gevraagd een keuze te maken waar commercieel programma wordt geconcentreerd in relatie tot het al geplande commercieel programma in Goffertpark.

De reacties op de ideeën voor Winkelsteeg zijn divers. Enerzijds wordt het voordeel gezien van toevoegen van werken en wonen. Het zorgt voor meer levendigheid, meer voorzieningen die ook voor bedrijven en hun werknemers aantrekkelijk zijn en meer sociale veiligheid. En het zorgt voor woningen die nodig zijn, ook om personeel te huisvesten. Een aantal deelnemers was dan ook zeer positief over de ideeën. Er is wel opgeroepen om goed na te denken over de identiteit en naamgeving van het gebied. De ontwikkelingen rond station Goffert zijn een goede aanvulling en bieden veel kansen. Wel is er aandacht gevraagd voor een goede en veilige routes voor auto, fiets en voetgangers. Daarnaast is gevraagd om koppeling met bestaande wijken waar het gaat om bijvoorbeeld warmtenet en glasvezel. 

Anderzijds is de keerzijde van functiemenging ook onder de aandacht gebracht. Er wordt gevreesd voor inperking bedrijfsmogelijkheden (geluid/lucht/geur), toename van verkeer, verkeersonveiligheid door de menging van verschillende weggebruikers. Gepleit is ook voor een goede zonering voor verschillende functies. Meerdere malen is genoemd dat nieuwe bewoners in eerste instantie blij zullen zijn met hun nieuwe woning maar vervolgens gaan klagen over overlast van de aanwezige bedrijvigheid.

Er is meermaals aandacht gevraagd voor het groen in Winkelsteeg. Het zou, in de ogen van een aantal mensen en organisaties, een gemiste kans zijn om niet van meet af aan het versterken van de aanwezige natuurwaarden in de planvorming te betrekken.  Er liggen unieke kansen om de natuurwaarden te versterken, vooral waar het gaat om de verbindingen voor flora en fauna door de stad heen. Er is gevraagd om meer variatie in bomen en bloeiende planten ter bevordering van de biodiversiteit. Woningbouw op landgoed Winckelsteegh wordt door sommigen als een bedreiging gezien.

Over de sportverenigingen kan gezegd worden dat zij, zonder in details te treden, kansen zien voor vernieuwing en verbetering in de ideeën voor Winkelsteeg.

Daarnaast is gevraagd naar de uitvoerbaarheid. Veel ondernemers dringen aan op duidelijkheid over de toekomstplannen voor het eigen perceel en de fasering in de uitvoering. Zorgen zijn er ook over de financiële haalbaarheid als bedrijven moeten verplaatsen.