Proces en planning Kanaalzone-Zuid

Het proces

Het opstellen van de toekomstplannen gebeurt in een vrij hoog tempo vanwege de zogeheten Woondeal die de gemeente heeft gesloten met het rijk. Hierdoor kan Nijmegen met ondersteuning van het rijk sneller woningen bouwen. Iets waar veel behoefte aan is in de stad. We zijn volop in gesprek over de plannen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Dat gebeurt in verschillende fasen.

Fase 1 (mei - juli 2020)

In de periode mei- juli bespraken we de hoofdlijnen met verschillende ondernemers, verenigingen en bewoners uit de wijken in het gebied en een aantal stadsbrede (vertegenwoordigende) partijen. Zij zijn gericht uitgenodigd voor online besprekingen. Ter inspiratie voor de gesprekken zijn de eerste ideeën voor het gebied geschetst in een videofilm met sfeerbeelden. De eerste opbrengsten lees je in het participatieverslag.

Fase 2 (augustus - september 2020)

Op 27 augustus bespraken we de aangescherpte ideeën met een grotere groep bewoners, ondernemers en organisaties die in en om het gebied wonen, werken, recreëren of er op een andere manier bij betrokken zijn. Van de plenaire presentatie maakten we opnamen. We maakten ook deze impressie van de tafelgesprekken.

Fase 3 (september - januari 2021)

Alle bedrijven in Winkelsteeg hebben we uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over de toekomstplannen van het gebied. Dit gebruiken we als input voor de Ontwikkelvisie Winkelsteeg. We hebben het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid al wel verder uitgewerkt. We gebruikten daarbij de input uit alle participatiebijeenkomsten en aanvullende resultaten uit bijvoorbeeld verkeersonderzoek. Tijdens een online bijeenkomst over het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid op 26 januari 2021 is het resultaat gepresenteerd aan iedereen die bij de participatiebijeenkomsten betrokken was. We maakten ook een opname van de bijeenkomst.

Fase 4 (januari - zomer 2021) 

Het concept-Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid is in februari 2021 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Ook heeft de gemeenteraad er naar gekeken en is met zogenaamde wensen en bedenkingen gekomen. In juni 2021 heeft het college het definitieve Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid vastgesteld. 

In het kader van de Ontwikkelvisie Winkelsteeg hebben we op 19 april 2021 de meest recente Ontwikkelvisie Winkelsteeg besproken met ondernemers en bewoners uit het gebied tijdens een online bijeenkomst. In het 1e deel van de avond lieten we de plannen zien, in het 2e deel gingen we in zogenaamde break-outrooms in gesprek met elkaar. U kunt de opname van het 1e deel van de bijeenkomst bekijken

De planning 

  • Juni 2021: Ontwikkelvisie Winkelsteeg naar de raad voor besluitvorming
  • September / oktober 2021: besluitvorming van de raad over de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 
  • Heel 2021: vervolg planvorming locaties NDW21 en stationsomgeving.