Nieuw bestemmingsplan Dukenburg

Stadsdeel Dukenburg is een groen en ruim opgezet stadsdeel. Dukenburgers wonen hier met veel plezier. Er wordt momenteel hard gewerkt aan Dukenburg. Naast de sociale aanpak, lopen of starten er onder andere verschillende bouw- en renovatieprojecten. Ook wordt er geïnvesteerd in duurzame woningen. Tegelijkertijd zijn er meer ambities en plekken waar we in Dukenburg aan de slag willen. We gaan nu een nieuw bestemmingsplan maken waarmee we op meer plekken de doelen en wensen voor Dukenburg mogelijk maken. 

Wat is een bestemmingsplan en wat is een zienswijze?

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe de ruimte in een bepaald gebied gebruikt mag worden. Zo staat erin waar gewoond en gewerkt mag worden en waar plek is voor groen, verkeer of bebouwing en hoe hoog deze bebouwing mag zijn. Het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Dat betekent dat iedereen het plan kan lezen. Wie het niet eens is met wat erin staat, kan tijdens deze periode een schriftelijke reactie indienen. Dat noemen we een zienswijze indienen.

Het proces

Informatieavond Ontwerp-bestemmingsplan – 2 november 2021

Op 2 november 2021 was de informatieavond over het nieuwe bestemmingsplan Dukenburg. Bezoekers kwamen in wijkcentrum Dukenburg meer te weten over de ambities voor en de ontwikkelingen in het stadsdeel. Ook is ingegaan op hoe 4 nieuwe ontwikkelingen met het ontwerp bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt:
•    Streekweg 21 , voormalig schoollocatie
•    De Hippe Kip, percelen tussen de Teersdijk en Van Rosenburgweg
•    Dependance Prins Clausschool, Weezenhof 8102 en 8106
•    Maisonnettes Lankforst

Daarna is meer verteld over hoe de procedure verder gaat en was er de gelegenheid om vragen te stellen over de 4 locaties. Bekijk de presentatie (pdf, 16 Mb).

Bestemmingsplan inzien - 28 oktober tot en met 8 december 2021

Het nieuwe bestemmingsplan wordt via het college van Burgemeester en wethouders bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Van 28 oktober tot en met 8 december 2021 kunt u het Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 inzien. Dat kan bij:

  • de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30, Nijmegen
  • het steunpunt Stadswinkel, Meijhorst 7039 in Nijmegen

Let op: het steunpunt is alleen op dinsdag en vrijdag op geopend.

Het digitale plan kunt u raadplegen op de landelijke website: Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 

  • Klik op het tabblad: Plannaam of -nummer
  • Vul in: NL.IMRO.0268.BPa4000-ON01
  • Klik in de lijst op: Nijmegen Dukenburg 2021

Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan, kunt u van 28 oktober tot en met 8 december een schriftelijke reactie (zienswijze) indienen. Op de pagina zienswijze doorgeven leest u hoe u dit kunt doen. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan.

Procedure Wet geluidhinder

Voor de woningbouwlocaties Lankforst, Streekweg 21 en de Oude Dukenburgseweg (herontwikkeling terrein) zijn de maximale geluidsbelastingen vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden woningen kunnen worden gerealiseerd. Dat staat in het ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder. Het besluit ligt tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 ter inzage. 
 
Het besluit kunt u ook digitaal inzien. Van donderdag 28 oktober tot en met woensdag 8 december 2021 kunt u een zienswijze indienen, als u het niet eens bent met dit besluit. 

Bewonersbijeenkomst bestemmingsplan - 17 mei 2021

Op 17 mei 2021 was er een digitale informatiebijeenkomst voor bewoners, partijen en bedrijven in Dukenburg. Tijdens de bijeenkomst spraken we over doelen en wensen voor Dukenburg, lopende ontwikkelingen en het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan.   Bekijk de opname van de bijeenkomst.

Doelen en wensen opgehaald

Samen met bewoners van Dukenburg is er een toekomstverkenning gemaakt, zijn er ideeën opgehaald bij het maken van de Omgevingsvisie voor Nijmegen en bij het maken van het Toekomstplan Kanaalzone Zuid. Dit heeft geleid tot een aantal belangrijke doelen voor Dukenburg.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan Dukenburg? Mail naar bestemmingsplandukenburg@nijmegen.nl.