Winkelcentrum Weezenhof

Winkelcentrum Weezenhof is in 2017, ruim vier jaar geleden, voor een deel afgebrand. De staat van het terrein is slecht en het winkelcentrum is aan vernieuwing toe. Ontwikkelaar Dornick BV is eigenaar van de grond en heeft plannen gemaakt voor een nieuw winkelcentrum met een supermarkt, medische voorzieningen en woningbouw. Gemeente Nijmegen vindt dat Weezenhof met dit plan een impuls krijgt. Om het plan daadwerkelijk te kunnen realiseren, is een nieuw bestemmingsplan nodig. In het bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden in een bepaald gebied. De gemeente is hier verantwoordelijk voor. Hieronder leggen wij meer uit over de plannen en de stappen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan.  

Uitgangspunten voor de plannen

Op basis van onderzoek naar het aantal supermarkten in Dukenburg heeft de gemeente met de ontwikkelaar afgesproken dat er maar één supermarkt mag komen. Boven de supermarkt komen levensloopgeschikte woningen en medische voorzieningen. Behalve de reguliere beleidskaders (zoals bijvoorbeeld de parkeernorm waar wordt voorgeschreven hoeveel parkeerplekken er moeten komen) hanteert de gemeente de volgende uitgangspunten:

  • voldoende afstand tot de school
  • behoud van monumentale bomen
  • voldoende afstand tot de straat
  • minder verkeers-intensieve functies aan de kant van de school
  • zoveel mogelijk levendigheid op de begane grond

De ontwikkelaar heeft zelf als uitgangspunt dat het financieel haalbaar moet zijn en de supermarkt tijdens de ontwikkeling en realisatie open kan blijven. 

Plan van de ontwikkelaar

Op donderdag 21 oktober 2021 heeft een inloopmiddag / -avond plaatsgevonden in de wijk. De ontwikkelaar deelde hier zijn plannen die zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de gemeente en de ontwikkelaar. Gemeente Nijmegen heeft die avond de procedure uitgelegd die nodig is voor een nieuw bestemmingsplan. Het plan (november 2021) bestaat uit nieuwbouw van een moderne supermarkt, winkels en maartschappelijke/medische voorzieningen (apotheek, huisarts en fysiotherapeut). Erboven zijn levensloopgeschikte woningen gepland. Meer weten over de plannen? Kijk op de website van Hendriks Vastgoed

Commissie Beeldkwaliteit: ‘Voorstelbare bouwmassa’

De commissie Beeldkwaliteit heeft de plannen ook bekeken. Dit is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert. Daarna zijn er nog verschuivingen in de bouwhoogtes geweest. Er is rekening gehouden met de bestaande bouwhoogtes rondom het terrein. Aan de zuidzijde is de bouwhoogte bijvoorbeeld lager gepland en richting de bestaande hoogbouw loopt de bouwhoogte op. De voorlopige conclusie is dat de geplande bouwmassa op deze plek ‘voorstelbaar is’. 

Voortgang

Ontwikkelaar Dornick BV werkt eind 2021 de plannen verder uit. Die uitwerking moet voldoen aan het beleid en uitgangspunten van de gemeente (zoals het aantal parkeerplaatsen). Zo wordt een goede ruimtelijke ordening geborgd. Ook moet het plan voldoen aan de wettelijke regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan bodemkwaliteit, fijnstof, geluid, schaduw, flora & fauna. De ontwikkelaar levert de noodzakelijke onderzoeken hiervoor aan bij de gemeente. Ook moet Dornick BV de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte definitief maken. Daarna worden de plannen opnieuw getoetst. De commissie Beeldkwaliteit bekijkt dan het plan nogmaals, om de punten waarvoor zij aandacht gevraagd hebben, te bespreken. Het gaat dan concreet om:

  • de inrichting van de omliggende buitenruimte met parkeren en groen 
  • de architectuur

Als de plannen klaar zijn, stelt de gemeente een ontwerp bestemmingsplan op. 

Inspraak & participatie

Tussen het nieuwe centrum en de school is beperkte ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De school en Dornick BV hebben afgesproken dat zij bij de inrichting van de buitenruimte met elkaar zullen afstemmen om tot een zo goed mogelijke inrichting te komen. Hierbij zullen zij bewoners betrekken. De gemeente faciliteert dit gesprek. In overleg met de ontwikkelaar onderzoeken we op welke manier dat het beste kan.

Planning

Het ontwerp bestemmingsplan kan in het eerste kwartaal van 2022 in procedure gaan. Dan kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. Het is aan de gemeenteraad om uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan te nemen (verwacht najaar 2022). Daarna volgt nog een traject voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.