Sociaal jaarverslag 2019

In het Sociaal Jaarverslag vindt u de belangrijkste cijfers, met een korte toelichting, over het personeelsbestand van gemeente Nijmegen. Verdeeld over de onderwerpen hieronder vindt u de cijfers voor 2019.

Het cijfer van de totale formatie is gebaseerd op de ambtelijke organisatie. Het bestuur (57 fte) is hierin niet meegenomen.

Tabel met kerncijfers (belangrijkste cijfers) over medewerkers
OnderwerpAantal 2018Percentage 2018Aantal 2019Percentage 2019
Totale formatie1.458 1.467 
Aantal medewerkers1.624 1.610 
Gemiddelde leeftijd48,8 50,0 
Jongeren (jonger dan 30)1228%1137%
50-plussers87754%90156%
Vrouwen84552%84753%
Vrouwelijke leidinggevenden3139%3039%
Deeltijdwerkers (minder dan 36 uur)72144%71645%
Instroom1177,2%925,7%
Uitstroom835,0%1066,6%
Doorstroom19411,9%21313,2%
Verzuim 4,8% 4,4%

 

In 2019 is de organisatieontwikkeling ‘Naar een mooie organisatie’ vastgesteld. De gemeente Nijmegen ontwikkelt tot een wendbare en resultaatgerichte netwerkorganisatie waarin de opgaven van de stad centraal staan. Eén inclusieve organisatie die zich continu en op alle niveaus aanpast aan de veranderingen in haar omgeving. Er is ruimte voor iedereen en mensen worden ingezet op hun talenten. Een diverse personeelssamenstelling is cruciaal voor de toegankelijkheid en effectiviteit van een organisatie die de opgaven van de stad centraal stelt. 

We werken aan de volgende pijlers: 

  1. Ontwikkelen, leren en innoveren
  2. Samenwerken en elkaar kennen 
  3. Ontwikkelen van leiderschap 
  4. Opgave gericht werken 
  5. Bedrijfsvoering maakt mogelijk.

Het sociaal jaarverslag laat cijfers zien die van toepassing zijn op ons personeelbestand.

Formatie en bezetting 

De formatie van de Gemeente Nijmegen is licht gestegen t.o.v. 2018. De toegestane formatie was 1458 fte in 2018 en 1467 fte in 2019. Het aantal medewerkers is afgenomen van 1624 in 2018 naar 1610 in 2019. 

Leeftijd en geslacht 

Hoewel de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van gemeente Nijmegen in 2016 voor het eerst in jaren gedaald was, is het in 2019 opnieuw gestegen. In 2019 was de gemiddelde leeftijd 50,0.
Het percentage jongeren tot 30 jaar is in 2019 licht gedaald naar 7%. In 2018 was dit nog 8%. In 2019 waren er 113 jongeren tot 30 jaar werkzaam bij gemeente  Nijmegen. 

Leidinggevenden 

Er waren in 2019 in totaal 73 leidinggevenden binnen de Gemeente Nijmegen. Dit is 4,5% van het totaal aantal medewerkers. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal leidinggevenden iets afgenomen. Het aantal medewerkers per leidinggevende is nagenoeg hetzelfde gebleven. In 2019 was er ongeveer 1 leidinggevende op 22 medewerkers.

Overigens heeft een deel van deze leidinggevenden niet alleen leidinggevende taken, maar zijn zij ‘meewerkende voormannen/vrouwen’. Dit geldt voor alle teamleiders en voor een deel de bureauhoofden. 
Het aantal vrouwelijke leidinggevenden is in 2019 iets gestegen naar 41%. Deze stijging zien we voornamelijk terug bij de afdelingshoofden en teamleiders. 

Banenafspraak

Op 31 december 2019 had gemeente Nijmegen 77 garantiebanen ingevuld. Dit is 5,3% van de totale formatie. Een garantiebaan is een baan waarop een medewerker met een arbeidsbeperking werkt die geregistreerd staat in het doelgroepenregister van het UWV. Vanaf 2018 geldt de quotumwet, waarbij er een quotumpercentage gesteld wordt waar organisaties aan moeten voldoen. Het gestelde percentage voor 2019 is 2,14%. 

Tabel medewerkers naar leeftijd en geslacht op 31 december 2019
Leeftijd in jarenAantal manAantal vrouwAantal totaal%Man%Vrouw%Totaal
t/m 2951621137%7%7%
30 t/m 3910212823013%15%14%
40 t/m 4915321336620%25%23%
50 t/m 5928631660237%37%37%
60 en ouder17112829922%15%19%
Totaal7638471610100%100%100%
Tabel medewerkers naar leeftijd 2017- 2019
Leeftijd201720182019
t/m 297%8%7%
30 t/m 3913%14%14%
40 t/m 4927%28%23%
50 t/m 5938%37%37%
60 en ouder15%13%19%
Totaal100%100%100%
Tabel gemiddelde leeftijd 2017 - 2019
JaarGemiddelde leeftijd
201748,5
201848,8
201950,0
Tabel medewerkers naar functieniveau en geslacht 31 december 2019
FunctieniveauManVrouwTotaal%Man%Vrouw
Schaal 1-3113147%93%
Schaal 4-610711322049%51%
Schaal 7-929144573640%60%
Schaal 10-1231425156556%44%
Schaal 13 en hoger50257567%33%
Totaal763847161047%53%
Tabel Leidinggevenden naar geslacht en niveau per 31 december 2019
NiveauManVrouwTotaal%Man%Vrouw
Directeuren21367%33%
Afdelingshoofden751258%42%
Bureauhoofden26194558%42%
Teamleiders851362%38%
Totaal43307359%41%
Tabel Vrouwelijke leidinggevenden 2017-2019 percentages
Niveau201720182019
Directeuren33%33%33%
Afdelingshoofden33%33%42%
Bureauhoofden45%44%42%
Teamleiders33%29%38%
Totaal 40%39%41%
Tabel Garantiebanen in aantallen en percentages 2017-2019
JaarAantal garantiebanen% van totale formatie
2017704,8%
2018654,3%
2019775,3%

 

Instroom, Uitstroom en Inhuur 

In 2019 zijn er 92 medewerkers ingestroomd. Dit is een daling ten opzichte van 2018, toen er 117 mensen instroomden. De instroom bestaat uit mensen die aangenomen zijn op een vacature, mensen die zijn aangenomen op vacatures die nog in 2018 gemeld zijn én mensen die - in het kader  van ons inhuurbeleid - van inhuur zijn omgezet naar een vaste of tijdelijke aanstelling.
In 2019 was 29% van het totaal aantal instromers 29 jaar of jonger. Daarnaast zien we dat 35% van de instroom in de leeftijdscategorie 30 tot en met 39 jaar zit.
In 2019 is de inhuur in financieel volume ten opzichte van 2018 toegenomen (procentueel van 10,2% naar 11% t.o.v. de loonsom). Meer informatie over de inhuurkosten staat in de Jaarreking. 
We zien een stijging van de uitstroom in 2019. In 2019 stroomden 106 mensen uit, in 2018 waren dit nog 83 mensen.  
De cijfers in de tabel ‘uitstroom naar ontslagreden’ laten zien dat ontslag op eigen verzoek, uitstroom op basis van einde tijdelijk dienstverband en uitstroom op basis van leeftijd (ouderdomspensioen) het meest voorkomt. 

Vacatures en sollicitanten 

In 2019 waren er 37 vacatures. Dit is een stijging ten opzichte van 2018 (25 vacatures), maar een daling ten opzichte van 2017 (75 vacatures). De daling ten opzichte van de voorgaande jaren heeft o.a. te maken met de invoering van Oversteek. Het aantal sollicitanten is in 2019 gestegen naar 1.201.  

Resultaatopdrachten en reacties

In 2019 waren er 139 resultaatopdrachten (Rop's). Hiervan zijn 73 Rop's vervuld. Op deze 73 Rop's zijn er 95 mensen gematcht. Totaal zijn er 37 Rop's niet vervuld en omgezet in een vacature. Op 31 december 2019 was van 3 Rop’s de reactietermijn nog niet verstreken (openstaande Rop’s).
Door de invoering van Oversteek waren er in 2018 en 2019 geen interne vacatures meer en werd al het vrijkomend werk uitgevraagd in een resultaatopdracht. 
Er kwamen in 2019 in het totaal 337 reacties op de Rop's. Dit is een daling ten opzicht van 2018, toen waren er nog 409 reacties op de Rop's. 

Doorstroom 

De interne mobiliteit, de doorstroom naar ander werk, is in 2019 gestegen ten opzichte van 2018; 13,2% van de medewerkers is in 2019 doorgestroomd naar ander werk. Dit is inclusief de resultaten van Oversteek (95 matches). In de doorstroomcijfers zijn ook de medewerkers meegenomen die een wijziging in functienaam kregen. Het doorstroomcijfer is inclusief de intern geplaatste statushouders (voor het grootste deel herschikkers) die in de volgende tabel worden genoemd, en exclusief reorganisatie. 

Statushouders en herschikkers 

Statushouders zijn medewerkers die buiten hun eigen schuld hun functie kwijt zijn geraakt, door reorganisaties /bezuinigingen (zogenaamde herschikkers; deze vormen de grootste groep) of ziekte (WAO'ers), en zich ‘tussen functies’ in bevinden. Gewoonlijk is dit tussen 0 en 3% van het personeelsbestand. 

In 2019 hebben in totaal 4 statushouders een nieuwe functie gevonden, waarvan 3 herschikkers en 1 WWAO'er. Er zijn geen nieuwe statushouders bijgekomen. Het totaal aantal statushouders (5) ligt daardoor een stuk lager dan voorgaande jaren. 

Tabel Instroom 2019 naar dienstverband: vast, proefjaar, tijdelijk
DienstverbandManVrouwTotaal
Vast161430
Proefjaar243256
Tijdelijk246
Totaal425092
Tabel Instroom 2017-2019 naar leeftijd
LeeftijdInstroom 2017Instroom 2018Instroom 2019% instroom 2017% instroom 2018%instroom 2019
t/m 2938402743%34%29%
30 t/m 3923363226%31%35%
40 t/m 4919261722%22%18%
50 t/m 59611167%9%17%
60 en ouder2402%3%0%
Totaal8811792100%100%100%
Tabel Instroom tijdelijk ambtelijke aanstellingen 2017-2019 naar leeftijd
Leeftijd201720182019
t/m 29233122
30 t/m 3952618
40 t/m 4941514
50 t/m 59258
60 en ouder220
Totaal367962
Tabel Uitstroom 2017-2019 naar leeftijd en percentage van totale uitstroom
LeeftijdTotale uitstroom 2017Totale uitstroom 2018Totale uitstroom 2019Percentage 2017Percentage 2018Percentage 2019
t/m 291081514%10%14%
30 t/m 3911111715%13%16%
40 t/m 4917221723%27%16%
50 t/m 5912132216%16%21%
60 en ouder24293532%35%33%
Totaal7483106100%100%100%
Tabel Uitstroom 2017 -2019 naar ontslagreden
OntslagredenTotale uitstroom 2017Totale Uitstroom 2018Totale Uitstroom 2019Percentage uitstroom 2017Percentage Uitstroom 2018Percentage Uitstroom 2019
Eigen verzoek33374245%45%40%
Einde tijdelijk dienstverband11111515%13%14%
Ouderdomspensioen14141519%17%14%
Keuzepensioen28103%10%9%
Arbeidsongeschiktheid55117%6%10%
Overlijden2143%1%4%
Overig7799%8%8%
Totaal7483106100%100%100%

Tabel Vacatures 2017 - 2029

JaarExtern vervulde vacaturesIntern vervulde vacaturesOpenstaande vacaturesTotaal aantal vacaturesPercentage van de formatie
201741295754,7%
2018200325*1,7%
2019310537*2,3%
Tabel Aantal sollicitanten
JaarAantal sollicitanten
20171.583
2018916
20191.201

Tabel Resultaatopdrachten 2017 - 2019

JaarVervulde Rop'sNiet vervuld, daarom vacatureOpenstaande Rop'sOverige (o.a. niet vervuld en vervallen)Totaal aantal Rop'sPercentage van formatie
2017382410634,0%
201896241231449.9%
201973373261398,6%
Tabel Reacties resultaatopdrachten 2017 - 2019
JaarAantal reacties
2017171
2018409
2019337
Tabel Doorstroom 2017 - 2019
JaarAndere functie binnen eigen afdeling*Andere functie in andere afdelingResultaat opdrachtenTotaalPercentage aantal medewerkers
20176534381378,7%
2018671511219411,9%
201987319521313,2%
Tabel Statushouders 2017 - 2019
JaarAantal herschikkersAantal WWAOTransferkandidatenTotaal
Op 31 december 2017142016
     
Instroom 20180000
Uitstroom 20186107
     
Op 31 december 20188109
     
Instroom 20190000
Uitstroom 20193104
     
Op 31 december 20195005

 

NijmegenSchool 

Het aantal trainingen van de Nijmegen-School is in 2019 licht gedaald ten opzichte van 2018.
De NijmegenSchool organiseerde 180 trainingen. In het open aanbod zijn er 159 trainingen georganiseerd. Ook zijn er 20 maatwerktrainingen en 1 introductiebijeenkomst georganiseerd.
Het aantal deelnemers aan de trainingen is gestegen van 1.697 deelnemers in 2018 naar 1.725 in 2019. Uit de regio hebben 28 medewerkers deelgenomen aan de trainingen.

POP/Functioneringsgesprekken en beoordelingen

Sinds een aantal jaar zien we een daling in het aantal formele gesprekken dat gevoerd wordt. Ook in 2019 zien we dat deze daling zich grotendeels voortzet. In totaal heeft 47% van de medewerkers minimaal 1 formeel gesprek gehad. Met 34% van medewerkers is een POP/functioneringsgesprek gevoerd, en met 16% een beoordelingsgesprek.
De afspraak binnen de gemeente Nijmegen is: jaarlijks met iedere medewerker minimaal één formeel gesprek (POP/functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek).
De percentages in de tabellen zijn gebaseerd op de ontvangen verslagen van de gesprekken tot en met januari 2020. Het aantal gesprekken zou in werkelijkheid hoger kunnen liggen wanneer gesprekken wel zijn gevoerd, maar niet zijn afgerond door middel van een verslag. Medewerkers die in het betreffende jaar zijn uitgestroomd en medewerkers die na 1 juli in dat jaar zijn ingestroomd worden niet meegeteld.

Stages

In 2019 waren er in totaal 148 stagiaires werkzaam binnen de gemeente Nijmegen.
Dit aantal is lager dan in 2018. De gestelde norm van 1 stagiair op 20 medewerkers wordt ruimschoots gehaald.

Werkervaringsplaatsen

In 2019 had 1 medewerker een werkervaringsplaats binnen de gemeente.
 

Tabel Trainingen Nijmegen School 2017-2019
Trainingen201720182019
Open aanbod127148159
Maatwerk193120
Introductiebijeenkomsten741
Totaal153183180
Tabel Inschrijvingen Nijmegen School 2017-2019
Inschrijvingen 201720182019
Open aanbod1.0621.2051.550
Maatwerk103396125
Introductiebijeenkomsten1539650
Totaal1.3181.6971.725
waarvan uit de regio203028
Tabel POP/functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken 2017-2019
Jaar% functionerings/POP-gesprekken% Beoordelingsgesprekken% Medewerkers met wie minimaal 1 gesprek is gevoerd
201727%22%45%
201826%22%50%
201934%16%47%
Tabel stagiaires 2017-2019
JaarAantal stagiaires
2017152
2018152
2019148

 

Werken in voltijd en deeltijd

Het percentage deeltijdmedewerkers is gelijk gebleven met vorig jaar, namelijk 44%. Wel zien we nog steeds dat meer vrouwen dan mannen in deeltijd werken; 65% van de vrouwen had in 2019 een contract van minder dan 36 uur per week. 

Levensloop-, ouderschapsverlof, vaderschapsverlof en generatie-pact 

In 2019 zien we dat het vaderschapsverlof gelijk is gebleven. In 2018 maakten 8 medewerkers er gebruik van, in 2019 9 medewerkers.
De afgelopen jaren hebben we een dalende lijn gezien in het gebruik van ouderschapsverlof, in 2019 is dit aantal gelijk gebleven op 61. Het gebruik van de levensloopregeling is nagenoeg nihil, wat verklaard kan worden omdat de levensloopregeling niet meer bestaat.

In 2017 is het Generatiepact, een verlofregeling waarmee men minder kan werken met behoud van pensioenopbouw, ingevoerd. Tot en met 2019 hebben 125 medewerkers gebruik gemaakt van het generatiepact.  

Verzuim

De gemeente streeft al een aantal jaar naar een verzuimcijfer dat dicht bij de Verbaannorm ligt. Deze norm ligt voor 2019 op 3,2%. Het verzuimpercentage over 2019 ligt voor de Gemeente Nijmegen op 4,4%. Dit is een daling ten opzicht van voorgaande jaren. In 2019 heeft 50,6% van de medewerkers niet verzuimd. De afgelopen 2 jaar zijn alle leidinggevenden én medewerkers actief geschoold om te gaan werken vanuit het gedragsmodel in verzuimbeheersing. 

Vertrouwenspersonen

Bij de gemeente Nijmegen begeleiden interne vertrouwenspersonen de aanpak en preventie van ongewenste  omgangsvormen binnen de organisatie. Deze vertrouwenspersonen worden gefaciliteerd op het gebied van scholing, tijd en financiën. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, racisme en discriminatie, agressie
en geweld. Het beleid waarop het werk van de vertrouwenspersonen is gebaseerd, is opgenomen in de Arbowet. De verantwoordelijkheid voor preventie en aanpak van ongewenste omgangsvormen ligt in de lijn. Leidinggevenden zelf zijn verantwoordelijk voor goede omgangsvormen binnen hun eigen onderdeel of afdeling. In 2011 zijn alle vertrouwenspersonen gecertificeerd middels de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Sinds 2018 hebben we een team van 4 vertrouwenspersonen.
De vertrouwenspersonen worden benoemd door het college van B&W. De taken van de vertrouwenspersonen zijn: intake en begeleiding van meldingen, adviseren van de leidinggevenden, voorlichting en preventie, registratie en afleggen van verantwoording in het jaarverslag. Verdere informatie over de vertrouwenspersonen is te vinden op de interne site: iNsite. Van een melding is sprake als een medewerker last ondervindt van ongewenst gedrag en hierover contact opneemt met een vertrouwenspersoon. Deze meldingen variëren in zwaarte van een eenmalig overleg, tot een aantal gesprekken verspreid in de tijd. Van een klacht is pas sprake als er formeel een klacht wordt ingediend bij de VNG-klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen. 

In 2019 is sprake geweest van 33 meldingen bij de vertrouwenspersonen. Dit zijn 2,0 meldingen per 100 medewerkers. Deze aantallen liggen net iets hoger dan de voorgaande jaren.

Het aantal meldingen schommelt al een aantal jaren rond de 30 meldingen. Het is altijd lastig om een uitspraak te doen over de interpretatie van een hoger of lager aantal meldingen bij de vertrouwenspersonen. In 2019 betrof 39% (13) van de meldingen verstoorde arbeidsverhoudingen, 9% (3) had betrekking op intimidatie, in 24% (8) van de gevallen had de melding te maken met pesten. Daarnaast hadden 9 meldingen betrekking op andere zaken. In 31 gevallen is de melding door vrouwen gedaan en in 2 gevallen door mannen. 

Tabel medewerkers in deeltijd naar geslacht 31-12-2019
Aantal uren werkzaamMan VrouwTotaal % Van man% Van vrouw% Van totaal
Minder dan 36 uur16455271621%65%44%
36 uur of meer59929589479%35%56%
Totaal7638471610100%100%100%
Tabel opname ouderschapsverlof, vaderschapsverlof, levensloop en generatiepact 2017-2019
Jaar OuderschapsverlofVaderschapsverlofLevensloopGeneratiepact
20174910547
2018628785
20196198125
Tabel verzuimcijfers 2017-2019
JaarVerzuim in procentenAantal dienstverbandenMeldingfrequentieGemiddelde verzuimduur
20175,2%1.5841,123,8
20184,8%1.6240,9520,4
20194,4%1.6100,8322,7
Tabel verzuimduur in 2019
VerzuimduurVerzuim in %
Kort (korter dan 7 dagen)0,6%
Middellang (8-42 dagen)1,1%
Lang (43-365 dagen)1,9%
Extra lang (langer dan 365 dagen)0,8%
Totaal4,4%
Meldingen bij vertrouwenspersonen 2017-2019
JaarAantal meldingenMeldingen per 100 medewerkers
2017302,0
2018291,8
2019332,0

 

Infographic sociaal jaarverslag 2019