Datum:

Kamerbrief van ministerie van I&W 7 juli 2022– stand van zaken asfaltcentrales

In deze kamerbrief geeft de staatssecretaris de Kamer informatie over de emissies van benzeen en PAK’s bij asfaltcentrales in Nederland en over de acties die de betreffende bevoegde gezagen hebben genomen naar aanleiding van de uitstoot bij asfaltcentrales.  

De staatssecretaris meldt met deze brief ook de voortgang van de voorgenomen wijziging omtrent de erkende maatregel bij asfaltcentrales. Deze erkende maatregel stelt kwaliteitseisen aan asfalt en asfaltgranulaat volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9320. Het blijkt dat de erkende maatregel niet de zekerheid geeft dat aan de emissiegrenswaarde van PAK’s wordt voldaan.