Gemeente Nijmegen Verwerkers

Titel Omschrijving Verantwoordelijke Grondslagen Verwerkingsdoel Bewaartermijn Gegevenscategorie Betrokkene Ontvanger
Afhandeling betalingen gemeentelijke diensten Publiekszaken__College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAfhandeling betalingen gemeentelijke dienstverlening PubliekszakenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevensAanvrager van het betreffende product of vergunningFrontoffice medewerkers Publiekszaken
Archiveren en beheren van documentenComponent voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.College van B&WVoldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagZorgdragen voor duurzame archivering van (digitale) documenten en archieven.Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensAfzender betreffend document, Geadresseerde van het betreffende document, Behandelaar van het betreffende documentRaadplegers archief/informatievoorziening, Ambtenaren gemeente Nijmegen
Authenticeren van adresgegevensLandelijke pilot voor tegengaan van onjuistheden in de BRPCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren van BRP databaseVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)AdresgegevensInwoner van de gemeente Nijmegen waarvan het adres is geregistreerd in de BRPBurgerzaken
Authenticeren van inwoners bij digitale aanvragenComponent voor het ondersteunen van het authenticatie procesCollege van B&WGerechtvaardigd belangIdentiteit bepalen t.b.v. toegang tot systemenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen, Politie en Justitie
Authenticeren van klanten__College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet rechtmatig aanvragen van producten en dienstenVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)BurgerservicenummerAanvrager van het betreffende product of vergunning
Behandelen subsidieaanvragenComponent voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBehandelen en controle op afhandeling subsidie aanvragen op gebied van sportZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Bankgegevens, NAW gegevensAanvragers van een subsidie, Medewerkers backoffice bureau SubsidiesMedewerkers gemeente Nijmegen, College van B&W, Gemeenteraad en de Rekenkamer van de gemeente Nijmegen
Beheren administratie marktenComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAanmaken en bijhouden van marktvergunningeneen jaar na vervallen (Archiefwet selectielijst 2017)Adresgegevens, E-mailadressen, Bankgegevens, GeboortedatumToezichthouder Bureau Toezicht en HandhavingBackoffice Bureau Toezicht en Handhaving
Beheren administratie uitgifte van materiaal voor evenementen__College van B&WUitvoering van een overeenkomst met betrokkeneBehandeling en afdoening van documenten, Herstel en onderhoudswerkzaamheden Openbare Ruimte tbv evenementenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)E-mailadressen, NAW gegevensAanvrager van het betreffende product of vergunningBackoffice Stad en Wijkservice
Beheren camera\'s voor toezicht in de openbare ruimteComponent voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera\'sBurgemeester Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagToezicht en handhaving via camerabeeldenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensIn beeld gebrachte personenPolitie
Beheren college en raadsbesluiten, rekenkameronderzoeken en ingekomen stukkenComponent voor het bijhouden van college en raadsbesluiten en ingekomen stukken voor raad en college.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren van besluiten en ingekomen stukken van Raad en College, Beheren van en besluiten rondom rekenkameronderzoekenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensCollege en Raadsleden, Ambtenaren van gemeente Nijmegen, Ambtelijk secretaris RekenkamerCollege en raadsleden, Journalisten (openbare stukken), Ambtenaren gemeente Nijmegen
Beheren dashboard meldingen openbare ruimteDe gegevens in dit project worden gebruiken om een dashboard te voeden. Dat dashboard is een middel om het uiteindelijke doel efficiënt te kunnen uitvoeren; het effectief en efficiënt oplossen van meldingen in de openbare ruimte. Dit voorkomt op zijn beurt ook weer het ontstaan van meer meldingen.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet effectief en efficiënt afhandelen van meldingen in de openbare ruimteZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkAktenummer aanstelling BOA, Locatiegegevens meldingMelder van een incident in de openbare ruimteAmbtenaren gemeente Nijmegen
Beheren database alarmautorisatie__College van B&WToestemming van betrokkeneBeheren database voor de alarmopvolgingZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers, Voor - en achternamenMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen
Beheren en uitvoeren WOZWaardebepaling onroerend goedHeffingsambtenaarAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet heffen, invorderen en uitkeren van belastinggelden, Het waarderen van onroerende zaken, Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van de accountantscontroleZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)BAG-gegevens, Burgerservicenummer, NAW gegevensEigenaren van onroerend goedAmbtenaren afdeling belastingen
Beheren financiële administratieComponent voor financieel management, administratie en budgetbeheersingCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Gerechtvaardigd belangBetalingsverkeer mogelijk makenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, GeboortedatumDe betrokken crediteur bij de specifieke betaalopdracht, De Betrokken Debiteur bij de specifieke betaalopdracht, Ambtelijk secretaris rekenkamerGemeentelijke deurwaarder, Curator, Accountant, Legesambtenaar
Beheren gegevens voor het datawarehouse__College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Gerechtvaardigd belangBeheren gemeentelijk datawarehouseZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, BurgerservicenummerAanvragers die gebruik willen maken van een inkomenstoeslag, Aanvragers die gebruik willen maken van een studietoeslag, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen bijzondere bijstand, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Bbz, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Ioaw, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Ioaz, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Meedoen-regeling, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Participatiewet, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen Jeugdwet, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen Wmo, Aanvragers en/of rechthebbenden van parkeervergunningen
Beheren Internet Research Network voor sociale rechercheComponent voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domeinCollege van B&WGerechtvaardigd belangIn beeld krijgen en stoppen van huiselijk geweldZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensSlachtoffer van uitkeringsfraude, pleger van uitkeringsfraudeAfdeling Veiligheid, Politie en Justitie
Beheren Management Informatie Systeem GWSComponent voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAfhandeling van aanvragen op het gebied van de WmoVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)Betaalgegevens, Geboortedatum, Kentekengegevens, NAW gegevens, TelefoonnummersAanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen WmoBackoffice medewerkers Zorg en Welzijn, Ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid, Zorgaanbieders, Zorgadviesteams
Beheren Meedoen-regeling (Stadspas)__College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBehandelen aanvragen Meedoen-regelingZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Betaalgegevens, Burgerservicenummer, Financiële gegevens, NAW gegevensAanvragers die gebruik willen maken van de Meedoen-regelingUitsluitend gemeentelijke ambtenaren of medewerkers van instanties belast met/betrokken bij crisismanagement
Beheren meldingen graafwerkzaamheden ondergrondse infrastructuur en wegwerkzaamheden en evenementenvoor het melden van graafwerkzaamheden c.q. aanvragen instemmingsbesluitCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren van meldingen graafwerkzaamheden en of aanvragen instemmingsbesluit, Beheren van wegwerkzaamheden en evenementenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)E-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersAfzender betreffend documentToezichthouders, Backoffice Bureau Toezicht en Handhaving, Medewerkers Stadsbeheer
Beheren mobiel parkerenMobiel parkeren door meerdere GSM ProvidersCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren toegangsrechten kortparkeren op straatZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensAanvragers/rechthebbenden van een verblijfsrecht t.b.v. kortparkeren op straatBackoffice medewerkers bureau Parkeren, Bureau Toezicht en Handhaving
Beheren parkeerapparatuur en -gegevensComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.College van B&WToestemming van betrokkene, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkene, Voldoen aan een wettelijke verplichting, Bescherming van vitale belangen, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Gerechtvaardigd belangRegistratie van private parkeerabonnementen en beheer en verlenen van toegangsrechten tot een specifieke parkeergarage.Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensRechthebbenden van en parkeerabonnementBackoffice medewerkers bureau Parkeren, Accountant, Garagebeheerders, Operators Verkeersmanagement Centrale
Beheren parkeerrechtendatabaseComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.College van B&WToestemming van betrokkene, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkene, Voldoen aan een wettelijke verplichting, Bescherming van vitale belangen, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Gerechtvaardigd belangRegistratie van alleen kentekengegevens i.k.v. verblijfsrechten (parkeervergunning) op straat of ontheffing o.g.v. art. 87 RVV 1990. Dit o.g.v. art. 225 Gemeentewet.24 uur na einde verblijfsrecht wordt het kenteken gewistKentekengegevensRechthebbenden van een verblijfsrecht o.g.v. art. 225 Gemeentewet of art. 87 RVVBureau Toezicht en handhaving (citycontrol- derde bewerker), Citypermit, Bel providers voor belparkeren (derde bewerker), Backofficemedewerkers Parkeren, Accountant, Parkbase (derde bewerker), Parkfolio (derde bewerker), Brickyard handhaving Griftdijk (derde bewerker), Operators Verkeersmanagement Centrale
Beheren personeelsinformatiesysteemComponent voor het administreren en managen van medewerkers.College van B&WVoldoen aan een wettelijke verplichtingDossiervorming personele gegevensTien jaar na einde dienstverband (Archiefwet selectielijst 2017)Sollicitatiegegevens, NAW gegevensMedewerkers met aanstellingsbesluit gemeente Nijmegen, Oud medewerkers gemeente NijmegenPersoneelszaken, Leidinggevenden
Beheren register burgerlijke stand/huwelijksdossiers/geslachtsnaamwijzigingSysteem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.College van B&WVoldoen aan een wettelijke verplichtingActualisatie Burgerlijke standWettelijke bewaarplichtAktenummer Burgerlijke stand, NAW gegevensBurgers die opgenomen moeten worden in de Burgerlijke standMinisterie van Justitie en Veiligheid, Buitengewone ambtenaren burgerlijke stand, Burgerzaken
Beheren registratiesysteem ritten (GPS) voor StadsbeheerComponent voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.College van B&WToestemming van betrokkene, Gerechtvaardigd belangInformatiegestuurd beheer openbare ruimte, Het beheren van het wagenpark van Stad- en wijkserviceZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkPersoneelsnummerMedewerkers Stadsbeheer
Beheren roadbarriers door cameratoezichthet middels camera\'s beheren van de roadbarriers tbv schades en werkingCollege van B&WGerechtvaardigd belangBeheer en controle op faciliteitenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensKentekenhouder, Operator Verkeersmanagement Centrale, Medewerkers Verzekeringen en verhaal, In beeld gebrachte personenBackoffice medewerkers bureau Parkeren, Operators Verkeersmanagement Centrale, Afdeling Financiën
Beheren salarisverwerkingComponent waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.College van B&WGerechtvaardigd belangVastleggen en betalen van salarissen en vergoedingenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Financiële gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Raadsleden, Leden college Burgemeester en WethoudersUWV, ABP
Beheren Subsidie Volgsysteem__College van B&WVoldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegistratie van inkomende subsidiesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, Geslacht, NAW gegevensIedere gebruiker die op basis van zijn of haar account wil inloggen
Beheren toegangsrechten parkeergelegenheid (private parkeerabonnementen en kort parkeren)Registratie van private parkeerabonnementen en het beheer en verlenen van toegangsrechten tot een specifieke parkeergarageCollege van B&WToestemming van betrokkene, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneBeheren private parkeerabonnementen en toegang tot specifieke parkeergarage, Beheren toegangsrechten parkeergarage mbt kortparkerenGegevens worden direct bij einde van een parkeerabonnement (opzegging) gewist.KentekengegevensRechthebbenden van een parkeerabonnement, Rechthebbende van een parkeertransactie tbv kort parkerenBackoffice medewerkers bureau Parkeren, Accountant, Garagebeheerders, Operators Verkeersmanagement Centrale
Beheren van de Interne telefoongidsComponent voor het administreren en managen van medewerkers.College van B&WGerechtvaardigd belangBereikbaarheid medewerkersZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, Profielfoto, TelefoonnummersMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen
Beheren van gemeentelijke speeltuintjes en speeltoestellenBewonersparticipatie op het gebied van aanbod van speeltoestellen en speeltuintjesCollege van B&WToestemming van betrokkeneOnderhouden van relaties met bewoners in het kader van participatieprojecten op speeltuinenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersInwoners van de gemeente Nijmegen die een situatie in de openbare ruimte melden, Medewerkers StadsbeheerBackoffice Stad en Wijkservice
Beheren van Medewerkersportal HRM, verlof aanvragen e.d., toegang tot digitaal dossierComponent voor het administreren en managen van medewerkers.College van B&WVoldoen aan een wettelijke verplichting, Gerechtvaardigd belangBeheer eigen personele gegevens voor medewerkersTien jaar na einde dienstverband (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Bankgegevens, Burgerservicenummer, E-mailadressen, Geboortedatum, Opleidingsgegevens, Personeelsnummer, TelefoonnummersMedewerkers met aanstellingsbesluit gemeente NijmegenPersoneelszaken, Leidinggevenden
Beheren van parkeergarage toegangsystemenBeheren van toegangscontrole systemen ParkeergaragesCollege van B&WGerechtvaardigd belangBeheer en controle op faciliteitenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensAmbtenaren van gemeente Nijmegen, Kentekenhouder, Operator Verkeersmanagement Centrale, In beeld gebrachte personenBackoffice medewerkers bureau Parkeren, Operators Verkeersmanagement Centrale
Beheren van parkeervergunningensysteemondersteuning van parkeerbeheer en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagVerlenen van parkeervergunningen, Wijzigen of intrekken van Europese dan wel gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaarten, Ontheffingen en andere parkeerrechten waaronder garage- en fietsenstallingabonnementen en het beheren van wachtlijsten. Het beheren van het dossier ter afhandeling van bezwaar- en beroepzaken tegen beschikkingen inzake parkeervergunningen, Het afhandelen van klachten van kentekenhouders en/of voertuigbestuurders. Financiële afwikkeling van aanvragen tot het verlenen van parkeervergunningen, Wijzigen of intrekken van ontheffingen en andere parkeerrechten waaronder garage- en fietsenstallingabonnementen, Handhaven o.b.v. kentekens door bureau Toezicht en Handhaving.Zeven jaar na vervallen (Archiefwet selectielijst 2017)Betaalgegevens, Kentekens gebruikers t.b.v. het bezoekersparkeerrecht, Geboortedatum, Kentekengegevens, NAW gegevensAanvragers en/of rechthebbenden van parkeervergunningen, ontheffingen en andere parkeerrechten en wachtlijsten. Gebruikers t.b.v. het bezoekersparkeerrecht. Klagers.Betreffende vergunninghouder, Lynxx kentekendatabase Parkmobile (derde bewerker). Backoffice medewerkers bureau Parkeren, Accountant
Beheren van toegangscontrole systemen Parkeergarages Groesbeek__College van B&W Berg en DalGerechtvaardigd belangBeheer en controle op faciliteitenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensIn beeld gebrachte personenOperators Verkeersmanagement Centrale
Beheren verkeersdoorstroming (Incident Management Camera\'s VID)Raadpleegfunctie op Incident managementcamera\'s VIDCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheer en controle op faciliteiten, Bevorderen doorstroming verkeerBetreft RaadpleegfunctieKentekengegevensOperator Verkeersmanagement Centrale, Verkeersmanager, In beeld gebrachte personenOperators Verkeersmanagement Centrale
Beheren verkeersdoorstroming (Incident Management Camera\'s)het beheren van de verkeersdoorstroming door het gebruik van Incident management camera\'sCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Gerechtvaardigd belangBeheer en controle op faciliteiten, Bevorderen doorstroming verkeer24 uurKentekengegevensKentekenhouder, Operator Verkeersmanagement Centrale, Verkeersmanager, In beeld gebrachte personenOperators Verkeersmanagement Centrale, Verkeersmanager
Beheren werving en selectiesysteem personeelComponent voor het administreren en managen van medewerkers.College van B&WToestemming van betrokkene, Voldoen aan een wettelijke verplichtingWerving en selectie personeelZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersBetrokkene die reageert op een vacature, Medewerkers P&O Advies, Ambtelijk secretaris rekenkamer
Bevorderen verkeersdoorstroming Project Spits mijdenProject Spits Mijden Oversteken WaalbrugCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRealisatie spits mijdingenVier wekenKentekengegevens, NAW gegevensDeelnemers die als weggebruiker gebruik maken van de Waalbrug en OversteekInnovactory
Duurzaam beheren analoge archieven en collectiesHet betreft de modules Archief, NT en THA van de apllicaties AtlantisCollege van B&W, College van B&W Berg en Dal, Gemeenschappelijke Regelingen en waterschappen, particuliere bruikleengeversVoldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet in bewaring nemen, het preserveren (duurzaam, toegankelijk houden), het beheren en het ontsluiten van analoge archieven in het kader van archivering in het algemeen belangZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, Geboortedatum, NAW gegevensBetrokkenen waarvan de gegevens zijn opgenomen in de archieven die worden bewaard, gepreserveerd, beheerd en beschikbaar worden gesteld in of vanuit de applicatie AtlantisMedewerkers Regionaal Archief Nijmegen
Duurzaam Beheren digitale archieven en collecties (E-depot)Het betreft de applicatie ArchivematicaCollege van B&WVoldoen aan een wettelijke verplichtingHet in bewaring nemen, het preserveren (duurzaam, toegankelijk houden), het beheren en het ontsluiten van digitale archieven in het kader van archivering in het algemeen belangZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkBankgegevens, Burgerservicenummer, E-mailadressen, Financiële gegevens, NAW gegevensBetrokkenen waarvan de gegevens zijn opgenomen in de archieven die worden bewaard, gepreserveerd, beheerd en beschikbaar worden gesteld in of vanuit de ICT-oplossing ArchivematicaMedewerkers Regionaal Archief Nijmegen
Faciliteren deelname gemeentepolis__College van B&WToestemming van betrokkene, Voldoen aan een wettelijke verplichtingAanbieden collectieve zorgverzekeringBankgegevens, Burgerservicenummer, E-mailadressen, Financiële gegevens, Geboortedatum, Gegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staat, Gegevens m.b.t. inkomsten, Geslacht, NAW gegevens, NAW gegevens gemachtigden, Telefoonnummers, Gegevens betreffende zowel de huidige als de nieuw te sluiten verzekering (label en of men via de gemeente verzekerd is)Personen (inwoners) die behoren tot de doelgroep van de gemeentepolis van de gemeente die zich wensen aan te melden voor deelname aan de gemeentepolis, dan wel inwoners die al deelnemen en een wijziging op deze gemeentepolis wensen door te geven.
Genereren van standaarddocumentenOpstellen van standaarddocumenten aan de hand van sjablonenCollege van B&WGerechtvaardigd belangHet eenvoudiger maken van werkprocessen door het beschikbaar stellen van vooraf gedefinieerde sjablonen.Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, E-mailadressenGebruikers die documenten opstellen aan de hand van de sjablonen
Handhaven geslotenverklaring Griftdijk-NoordHandhaving geslotenverklaring op de Griftdijk-Noord. Dit o.g.v. artikel 62 RVV 1990College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHandhaven geslotenverklaring Griftdijk-Noord24 uur na doorzending naar CJIB/CVOMKentekengegevensKentekenhouders welke overtreders zijn van bord C1 op de Griftdijk-NoordBureau Toezicht en Handhaving, Openbaar Ministerie via CJIB, CVOM, Backoffice medewerkers bureau Parkeren
Het beheren en toegankelijk van archieven en collecties__College van B&WToestemming van betrokkene, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheer en het toegankelijk maken van archieven en collectiesWettelijke bewaarplichtNAW gegevensMedewerkers archiefRaadplegers archief/informatievoorziening
Het beschikbaar stellen van informatie en materiaal uit de archieven en collecties en het communiceren met gebruikersHet betreft de modules Aanvragen en bezoeken, Winkelwagen en Optie reageren van de applicaties AtlantisCollege van B&W, College van B&W Berg en Dal, Gemeenschappelijke Regelingen en waterschappen, particuliere bruikleengeversToestemming van betrokkene, Voldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet uitleenbeheer beheren van archief- en collectiestukkeneen jaar (Archiefwet selectielijst 2017)E-mailadressen, NAW gegevens, Telefoonnummers, BetaalgegevensOnderzoekersMedewerkers Regionaal Archief Nijmegen
Invorderen gemeentebelastingen__College van B&WVoldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet invorderen van belastinggeldenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkBankgegevens, Betaalgegevens, Burgerservicenummer, Financiële gegevens, NAW gegevens, Gegevens betreffende eigendom, Gegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staatBelastingplichtige inwoners gemeente Nijmegen
Inzien van belastinggegevensComponent voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHeffen van decentrale belastingen en invorderen van belastinggeldenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Financiële gegevens, Geboortedatum, NAW gegevensDe betreffende belastingplichtige, Aanvrager van het betreffende productRBD, Waterschap
Leveren van IRMA Attributen uit de BRP__College van B&WToestemming van betrokkeneAanleveren attribuut (digitaal uittreksel uit de BRP) aan de Irma AppAfhankelijk van geldigheidsduur betreffende AttribuutBurgerservicenummer, Geboortedatum, Geslacht, NAW gegevensAanvrager van het betreffende product
Leveren van persoonsgebonden bedrijfskleding__College van B&WToestemming van betrokkeneAfhandelen van bestellingen van persoonsgebonden bedrijfskledingZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevensAanvrager van het betreffende productBackoffice Stad en Wijkservice, Frontoffice medewerkers Publiekszaken
Melden van onderzoekenmeldpunt onderzoek van de afdeling Onderzoek en StatistiekCollege van B&WToestemming van betrokkene, Gerechtvaardigd belangBijhouden onderzoeksprogramma en online publiceren artikelenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensInterne accounthouders van O&S
Meten kwaliteit processen adhv normensets oor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagWettelijke taak: de verantwoording richting het Rijk, Accountantscontrole Jaarrekening: PWZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevensUitkeringsgerechtigden ParticipatiewetManagementteam en accountant
Opslaan van mediabestanden, communicatiematerialen, grafische bestanden, logo\'s, foto\'s en video\'s__College van B&WToestemming van betrokkene, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagLeveren van ondersteunende diensten in communicatie voor het verwerken van toestemming in gebruik van fotografie en in het algemeen belang voor het distribueren van communicatiematerialenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, Voor - en achternamen, Foto\'s en video\'sMedewerkers die in dienst zijn van de Gemeente Nijmegen die de Beeldbank zullen gebruiken., Modellen die zijn afgebeeld op foto\'s.Bureau Communicatie
Opstellen en bijhouden van rapporten CRMComponent voor het bouwen van rapporten met interactieve inhoudCollege van B&WToestemming van betrokkene, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRelatiemanagementZeven jaar na vervallen (Archiefwet selectielijst 2017)KVK-nummer, Bankgegevens, E-mailadressen, NAW gegevens, Telefoonnummers, GeboortedatumOndernemer die gevestigd is binnen de gemeentegrenzen van Nijmegen
Raadplegen eigendomsgegevens van percelenComponent voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagInformatie geven van eigenaren van percelen op de kaart / informatiedienstverleningZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeboortedatum, Geslacht, NAW gegevens, E-mailadressenPerceeleigenarenMedewerkers gemeente en ODRN
Raadplegen landelijke BRP gegevens__College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Gerechtvaardigd belangVastleggen BRP gegevensZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeboortedatum, Geslacht, NAW gegevensNiet inwoners van de gemeente Nijmegen
Registeren gegevens medewerkers afdeling VSA voor roosterplanning__College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren en inplannen van inzet van medewerkers afdeling VSAZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, Voor - en achternamen, Gegevens betreffende planning, dagindeling en inzetbaarheidMedewerkers van de afdeling VSA
Registeren Gemeentelijke incidenten (GIR) systeemComponent voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak.College van B&WGerechtvaardigd belangRegistratie van agressie en (bijna) ongevallenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkJustitiële gegevens, NAW gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Aggressor betrokken bij een geregistreerd incident, Getuigen van een geregistreerd incident, ARBO behandelaar van het betreffende incidentPolitie en Justitie, Leidinggevenden
Registeren meldingen ICT-servicedesk en eigendommen-registratie ICTComponent voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.College van B&WGerechtvaardigd belangZorgdragen voor continuïteit informatievoorziening, registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoekengegevens blijven bewaardNAW gegevens, E-mailadressenMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Medewerkers met aanstellingsbesluit gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen
Registeren stembureauledenComponent voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagOrganiseren bezetting van de stembureausZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkBankgegevens, NAW gegevensStembureauledenAfdeling Financiën, Stembureauleden
Registeren voortgang bezwaar en beroepsproceduresComponent voor het afhandelen van bezwaren en beroepen.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagMonitoren voortgang bezwaar, beroep - en klachtproceduresZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens van bezwaarmakers, NAW gegevens klagers, NAW gegevens gemachtigden, GeboortedatumIndieners van klachten, indiener van bezwaar, klacht of zijn gemachtigdeIndieners van klachten, bezwaar en beroepszaken, Rechterlijke instanties i.k.v. beroepsprocedures dan wel Nationale Ombudsman, Primaire afdeling gemeente Nijmegen
Registreren casusbesprekingenComponent voor het in beeld brengen van personen op de thema\'s die RIEC behandelt, met name ondermijnende criminaliteitCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegistreren van in het RIEC besproken cases, Registreren van in het RIEC besproken casesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, E-mailadressen, Geboortedatum, Gegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staat, GeslachtBetrokkenen die in de cases van het RIEC worden besproken/onderzochtGemeentelijke ambtenaren of medewerkers van instanties belast met familiair crisismanagement
Registreren contactgegevens raadsleden en fractievolgersComponent voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.RaadAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagOnderhouden contacten met raadsleden en fractievolgersZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersAlle geïnstalleerde raadsleden, Alle geïnstalleerde fractievolgersMedewerkers Griffie
Registreren contactgegevens zorgaanbiedersContractmanagement ZorgleveranciersCollege van B&WGerechtvaardigd belangHet faciliteren en beheren van contractmanagement met betrekking tot zorgleveranciersZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersIndividuele aanbieders van zorg op basis van de WmoBackoffice medewerkers Zorg en Welzijn
Registreren en beheren leden personeelsvereniging__College van B&WToestemming van betrokkeneRegistreren en beheren van de ledenadministratie van de personeelsverenigingZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen
Registreren en beheren van gegevens belastingplichtigenComponent voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHeffen van decentrale belastingen en invorderen van belastinggeldenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Betaalgegevens, NAW gegevensBelastingplichtige inwoners gemeente NijmegenBelastinginspecteur via Gouw Belastingen, Ambtenaren afdeling belastingen
Registreren en ondersteunen van het verkiezingsproces__College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet registreren en controleren op rechtmatigheid van stembiljetnummers, Het ondersteunen van de administratieve processen tijdens de verkiezingenVier wekenVoornaam - Achternaam, StembiljetnummerVoorzitter stembureau, Stemgerechtigde op basis van de KieswetLeden stembureau
Registreren gegevens crisis- en rampenbestrijdingComponent voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatieBurgemeester Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitvoering van de wettelijke taken en bevoegdheden ten tijde van een crisis of rampZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensBestuurders en medewerkers gemeente Nijmegen die betrokken zijn bij de gemeentelijke rampenbestrijdingUitsluitend gemeentelijke ambtenaren of medewerkers van instanties belast met/betrokken bij crisismanagement
Registreren gegevens inwoners bij Sociale WijkteamsComponent voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitwisselen informatie en signalen tussen instellingen zorg en veiligheidZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, Opleidingsgegevens, Geboortedatum, NAW gegevens, Burgerservicenummer, Gegevens betreffende de gezondheidBetreffende inwoner van de gemeente Nijmegen met problematiek op domeinen Jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning, casemanager betrokken bij de betreffende casusKetenpartners op het gebied van zorg en veiligheid
Registreren gegevens medewerkers voor roosterplanning, registreren gegevens klantenComponent voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel/Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisatiesCollege van B&WToestemming van betrokkeneBeheren en plannen van de inzet van medewerkers, Onderhouden relaties met klantenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkBetaalgegevens, NAW gegevensOudere' inwoners van de stad die uitgenodigd worden voor sportaanbod dat niet via verenigingen wordt aangebodenDocenten die lessen verzorgen in gemeentelijke accommodaties, Coda
Registreren gegevens medewerkers Welzijn & Jeugd en Sport & Recreatie voor roosterplanningComponent voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieelCollege van B&WToestemming van betrokkeneMaken van roosters voor de bezetting van de Welzijn & Jeugd en de Sport & Recreatie accommodatiesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeboortedatum, E-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersMedewerkers en vrijwilligers werkende voor de bureaus Sport,Welzijn & AccommodatiesTeamleider VSA
Registreren gegevens relaties Economische Zaken__College van B&WToestemming van betrokkeneOnderhouden relaties met bedrijven en organisatiesTot intrekken toestemmingNAW gegevensAmbtenaren van gemeente NijmegenBackoffice medewerkers Economische Zaken
Registreren havengeld en -vergunningenComponent voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegistreren van gegevens van schepen en eigenaren die de haven hebben aangedaan om leges havengelden te factureren en innenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)BAG-gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressen, BTW gegevens, KVK-nummer, NAW gegevensParticuliere en commerciële scheepseigenaren, rederijen, eigenaren woonschepen, watergebonden bedrijvenHavendiensten
Registreren indieners beroep, hoger beroep en voorlopige voorzieningComponent voor het bijhouden van beroepen, hoger beroepen en voorlopige voorzieningenCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet behandelen van beroepen, hoger beroepen en voorlopige voorzieningenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens van eisers, NAW gegevens gemachtigdenIndiener van een beroep, Indiener van een hoger beroep, Verzoeker / gemachtigde om voorlopige voorzieningRechtelijke instanties
Registreren inschrijvingen basisonderwijs en toezicht op naleving van de leerplichtwet.Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagCollectieve of individuele voorziening voor het vervoer van leerlingenVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Bankgegevens, NAW gegevensouders/voogden betrokken leerling, Betrokken leerling die gebruik maakt van leerlingvervoer, Concessiehouder leerlingvervoerAfdeling Financiën, Gegunde vervoerder in het kader van het leerlingenvervoer, Ouder/verzorger van betreffende leerling
Registreren leerlingen ihkv leerplicht en leerlingenvervoerComponent voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitvoering Leerplichtwet en gemeentelijke/regionale regelingen., Uitvoering Leerplichtwet en gemeentelijke/regionale regelingen.Zeven jaar na vervallen (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevensMinderjarige kinderen en hun oudersPolitie en Justitie
Registreren meldingen Verkeersmanagement CentraleComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.College van B&WGerechtvaardigd belangBeheren van parkeerassetsZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, TelefoonnummersInwoners van de gemeente Nijmegen die een situatie in de openbare ruimte meldenOperators Verkeersmanagement Centrale
Registreren van aanvragen facilitaire middelen en gemeentelijk vastgoed eigendommen registratieComponent voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen.College van B&WGerechtvaardigd belangVastleggen contracten tbv factureringZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensHuurder van gemeentelijk vastgoed, Leverancier van (facilitaire) middelenCoda
Registreren van bedrijven- en instellingsgegevensComponent voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISACollege van B&WGerechtvaardigd belangOnderhouden relaties met bedrijven en organisatiesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers
Registreren van bestuurlijke besluiten en brievenComponent voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.RaadAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagDocumentenuitwisseling RaadZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensBurgers die staande worden gehouden, medewerkers Griffie, medewerkers BBARaadsleden, Medewerkers Griffie, medewerkers BBA
Registreren van geometrische gegevens (publiceren geodata)Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.College van B&WGerechtvaardigd belangPubliceren van (geo)data als WMS/WFS-service tbv Opendata / Kaartviewer /Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeboortedatum, Geslacht, NAW gegevensInwoner van de gemeente Nijmegen waarvan het adres is geregistreerd in de BRPAfhankelijk van service: publiek/Medewerkers, Medewerkers ODRN of Veiligheidsregio
Registreren van geometrische gegevens (Tekeningen/Archief)Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegisteren geometrische informatieWettelijke bewaarplichtE-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersMedewerkers GEO informatieMedewerkers gemeente Nijmegen
Registreren van insprekers (politieke avond)Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.RaadAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegistreren van insprekers tbv de Politieke Avond. Nazorg na het insprekenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensInsprekers tijdens de Politieke AvondMedewerkers Griffie
Registreren van jeugdzorggegevensComponent voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren jeugdzorggegevensVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, GeboortedatumMedewerkers & (externe) hulpverlenersMedewerkers SZ centrumgemeente Heuvelland, (Externe) hulpverleners
Registreren van post en archiefwaardige documentenComponent dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjectenCollege van B&WGerechtvaardigd belangBehandeling en afdoening van documentenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensAfzender betreffend document, Geadresseerde van het betreffende document, Behandelaar van het betreffende documentRaadplegers archief/informatievoorziening, Ambtenaren gemeente Nijmegen
Registreren van representatieverzoeken en persvragen__College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Gerechtvaardigd belangRegistreren en afhandelen van representatieverzoeken en PersvragenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersAanvragers van een representatieverzoek, Journalisten die persvragen stellenCommunicatieadviseurs, Medewerkers representatie
Registreren verloren en gevonden voorwerpenComponent voor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen.College van B&WToestemming van betrokkeneAfhandelen en registreren van gevonden en verloren voorwerpenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevensAanvrager van het betreffende productAfhankelijk van service: publiek/Medewerkers
Registreren verzekeringspolissen- en schademanagementComponent voor het registreren en kunnen afhandelen van schade.College van B&WGerechtvaardigd belangAfhandelen van schadeclaimsZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Kentekengegevens, NAW gegevensAanvragers van een schadeclaim, Backoffice bureau Verzekeringen en VerhaalBackoffice bureau Verzekeringen en Verhaal, NODR
Registreren, koppelen en beheren van de BRP database__Burgemeester Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren van BRP database, Registreren van ingezetenen in de BRPZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkAdresgegevens, Geboortedatum, Administratienummer, GeslachtBurgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of dienstenFrontoffice medewerkers Publiekszaken
Uitvoeren communicatie - coördinatie Groen, Gezond en in Beweging__College van B&WToestemming van betrokkeneBeheren communicatie namens Wij zijn Groen, Gezond en in BewegingTot intrekken toestemmingE-mailadressen, NAW gegevensDeelnemers Wij zijn Groen, Gezond en in BewegingGGD, RadboudUMC, Backoffice medewerkers Zorg en Welzijn, Dwarswegcommunicatie
Uitvoeren ICT dienstverlening en ICT taken__College van B&WGerechtvaardigd belangHet in stand houden, uitvoeren en beheren van de ICT dienstverlening voor de gemeente NijmegenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkBurgerservicenummer, E-mailadressen, Kentekengegevens, NAW gegevens, Personeelsnummer, Telefoonnummersmedewerkers Griffie, Medewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Medewerkers IRVNApplicatiebeheerders IRVN
Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken bij Publiekszaken__College van B&WToestemming van betrokkeneUitvoeren van realtime metingen voor klanttevredenheidsonderzoekZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressenBurgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of diensten
Uitvoeren schuldhulpverleningComponent voor budgetadvies en schuldhulpverlening.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitvoering wettelijke taak Wet Gemeentelijke schuldverleningTien jaar na afhandeling trajectFinanciële gegevens, Beoordeling zelfredzaamheid, Geboortedatum, NAW gegevensAanvragers i.k.v. WGS, aanvragers Gemeentelijke Kredietbank, Aanvragers budgetbeheer(Externe) hulpverleners, Ambtenaren gemeente Nijmegen
Uitvoering geven aan het doelgroepenvervoerregiecentrale doelgroepenvervoerCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAanbieden van doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoerZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersAanvrager van het betreffende productConsulent Zorg en Inkomen
Uitvoering handhaving Backoffice bureau Toezicht en Handhavingbackoffice module Toezicht en HandhavingCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegistratie van agressie en (bijna) ongevallen, Handhaven o.b.v. kentekens door bureau Toezicht en Handhaving., Handhaving openbare ruimte o.g.v. artikel 172 GemeentewetZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevens, Aktenummer aanstelling BOA, NAW gegevens, GeboortedatumBehandelaar van het betreffende document, Ambtenaren van gemeente Nijmegen, Aanvragers/rechthebbenden van een verblijfsrecht t.b.v. kortparkeren op straat, Aggressor betrokken bij een geregistreerd incident, pleger van uitkeringsfraudeBureau Toezicht en Handhaving, Openbaar Ministerie via CJIB, CVOM, Politie en Justitie
Uitvragen kentekengegevens ten behoeve van de kentekendatabase__College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagToezicht en handhaving via camerabeelden, Handhaven geslotenverklaring Griftdijk-Noord, Handhaven o.b.v. kentekens door bureau Toezicht en Handhaving.tenzij het kenteken onderdeel is van een naheffingsaanslag. Dan blijft het kenteken beschikbaar tot einde handhavingsactie.Kentekengegevens, NAW gegevensKentekenhouders welke overtreders zijn van bord C1 op de Griftdijk-Noord, KentekenhouderToezichthouders, Backoffice Bureau Toezicht en Handhaving
Uitwisselen gegevens overheidsorganisaties en bedrijvenComponent voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagWettelijke taak: uitvoering landelijke en gemeentelijke regelingen. Verstrekken van uitkeringenZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Gegevens m.b.t. inkomsten, Financiële gegevensUitkeringsgerechtigde personen met verplichtingen, Burger waarop een vordering is ingesteld, Burger met schuldenInstanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen
Uitwisselen van persoonsgegevens tussen overhedenOmgevingsloket onlineCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagInformatievoorziening naar burgersZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkAdresgegevens, GeboortedatumAanvrager van het betreffende product of vergunning, Behandelaar van het betreffende document
Vastleggen afspraken stadswinkelComponent voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.College van B&WToestemming van betrokkene, Gerechtvaardigd belangRegistreren en afhandelen van afspraken in de Stadswinkel(s)Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensAanvrager van het betreffende product of vergunningMedewerkers gemeente Nijmegen
Vastleggen betaalopdrachten sociaal domeinComponent voor financieel management, administratie en budgetbeheersingCollege van B&WGerechtvaardigd belangInvorderen en bewaken van betalingen in het sociaal domeinZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Bankgegevens, BTW gegevens, NAW gegevens, KVK-nummerDe Betrokken Debiteur bij de specifieke betaalopdracht, De betrokken crediteur bij de specifieke betaalopdrachtGemeentelijke deurwaarder, Curator, Accountant
Vastleggen en versturen van e-mails (binnen en buiten EU)Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.College van B&WGerechtvaardigd belangFaciliteren communicatiestromen, Ondersteunen kantoorwerkzaamhedenNa beëindiging contract of wijziging van functieGeboortedatum, Kentekengegevens, NAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenMedewerkers die gebruik maken van de gemeentelijke ICT systemen
Vastleggen gegevens en ICT-toegangsrechten medewerkersComponent voor het beheren van gebruikersrechtenCollege van B&WGerechtvaardigd belangBeveiligen ICT-toegangsrechten medewerkersNa beëindiging contract of wijziging van functieE-mailadressen, Telefoonnummers, NAW gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen
Vastleggen gegevens materieel bureau SportserviceComponent voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel.College van B&WGerechtvaardigd belangRegistreren van reservering van materieel (bus) en materiaal (banners en andere voorwerpen) van bureau SportserviceZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensMedewerkers van Sportservice die de voorwerpen reserverenBackoffice bureau Sportservices
Vastleggen reserverings-aanvragen wijkcentra en gymzalenComponent voor het beheren van accommodaties.College van B&WToestemming van betrokkene, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkene, Gerechtvaardigd belangBijhouden verhuuradministratie wijkcentra en gymzalen, Beheren en registeren zaalplanning wijkcentra en gymzalenZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Geslacht, E-mailadressen, Bankgegevens, Geboortedatum, NAW gegevensHuurders van zalen in accommodatiesCoda
Vastleggen telefonische ondersteuning KCCComponent voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeerCollege van B&WToestemming van betrokkene, Gerechtvaardigd belangAfhandelen en registreren van contacten via het KCCZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, TelefoonnummersAanvrager van het betreffende product of vergunningMedewerker KCC
Vastleggen toegangsrechten gebouwenComponent waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.College van B&WGerechtvaardigd belangFaciliteren medewerkers, Beheer en controle op faciliteitenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensMedewerkers en gebruikersAfdelingshoofden en gemeentesecretaris
Verstrekken subsidies in het kader van de Wet KinderopvangPeutermonitorCollege van B&WToestemming van betrokkene, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAfhandelen en registreren van subsidieaanvragen in het kader van de wet kinderopvangZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Geboortedatum, Geslacht, NAW gegevens, TelefoonnummersAanvrager van het betreffende productBackoffice medewerkers Zorg en Welzijn
Versturen beveiligde e-mails__College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagFaciliteren communicatiestromenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkBetaalgegevens, Burgerservicenummer, Financiële gegevens, Geboortedatum, Geslacht, Justitiële gegevens, Kentekengegevens, NAW gegevens, Rijbewijsnummer, TelefoonnummersBehandelaar van het betreffende document(Externe) hulpverleners, Afdeling Veiligheid, Backoffice medewerkers Zorg en Welzijn, Burgerzaken, GGD, Inspecteur Volksgezondheid, Instanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen, Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, Medewerkers SZ centrumgemeente Heuvelland, Raad voor de Kinderbescherming, Zorgaanbieders, Zorgadviesteams
Vervaardigen vraaggerichte producten Publiekszaken__College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAfhandeling vraaggerichte dienstverlening PubliekszakenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Administratienummer, Geboortedatum, Geslacht, NAW gegevens, RijbewijsnummerAanvrager van het betreffende productFrontoffice medewerkers Publiekszaken
Verwerken enquêtes en rapporten Onderzoek en Statistiek__College van B&WToestemming van betrokkene, Gerechtvaardigd belangVerwerken data voor beleidsontwikkelingeen jaar (Archiefwet selectielijst 2017)E-mailadressen, NAW gegevensBurgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of dienstenMedewerkers afdeling Onderzoek en Statistiek
Verwerken gegevens aanvragers omgevingsvergunningen, APV en evenementenvergunningenComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRelatiemanagement, Verlenen van (evenementen)vergunningenTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)Geboortedatum, KVK-nummer, Bankgegevens, E-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersOndernemer die gevestigd is binnen de gemeentegrenzen van Nijmegen, Aanvrager van het betreffende product of vergunningAmbtenaren gemeente Nijmegen, Medewerkers Omgevingsdienst
Verwerken gegevens cliënten ParticipatiewetComponent voor uitvoering van de Participatiewet.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagWettelijke taak: uitvoering Participatiewet. Verstrekken uitkeringen en verhaal op personenTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)NAW gegevens van ex-partners van bijstandsklanten, Bankgegevens, Geslacht, NAW gegevensUitkeringsgerechtigden en personen met verplichtingen, Burger waarop een vordering is ingesteld, Burger met schulden dit met inbegrip van ex-partnersInstanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen, Onderhoudsplichtige ex-partners
Verwerken gegevens cliënten ter uitvoering Wmo en JeugdwetComponent voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en JeugdwetCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagVerstrekken van uitkeringen, Uitvoering geven aan de Jeugdwet, Uitvoering geven aan de WmoVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)NAW en uitkeringsgegevens, Geslacht, Financiële gegevens, BurgerservicenummerUitkeringsgerechtigden en personen met verplichtingen, Burger waarop een vordering is ingesteld, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen Wmo, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen Jeugdwet, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen bijzondere bijstand, Aanvragers die gebruik willen maken van een inkomenstoeslag, Aanvragers die gebruik willen maken van een studietoeslag, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Ioaw, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Ioaz, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Bbz, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Meedoen-regelingInstanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen, Zorgaanbieders, Instanties genoemd in de betreffende wet
Verwerken gegevens ex-gedetineerdenComponent voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico\'s ten aanzien van personen.College van B&WGerechtvaardigd belangIn beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico\'sZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGegevens m.b.t. detentie, Geslacht, NAW gegevensUitkeringsgerechtigden en personen met verplichtingen, Burger waarop een vordering is ingesteld, Burger met schuldenInstanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen
Verwerken gegevens handhaving openbare ruimteComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer en handhaving Openbare RuimteCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHandhaving openbare ruimte o.g.v. artikel 172 Gemeentewet, informatiegestuurd handhaven. Handhaving conform domeinen Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar.Zeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Kentekengegevens, Rijbewijsnummer, NAW gegevensBurgers die staande worden gehouden, Burgers die verbaliseerd zijnBelastinginspecteur via Gouw Belastingen, Bureau Toezicht en Handhaving, Backoffice Bureau Toezicht en Handhaving, Openbaar Ministerie via CJIB, CVOM, Afdeling Veiligheid
Verwerken gegevens scanautos parkeren toezicht en handhavingComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren toegangsrechten kortparkeren op straat24 uur na einde verblijfsrecht wordt het kenteken gewistKentekengegevens, Kentekens gebruikers t.b.v. het bezoekersparkeerrecht, NAW gegevensRechthebbende van een parkeertransactie tbv kort parkerenBackoffice Bureau Toezicht en Handhaving, Bureau Toezicht en handhaving (citycontrol- derde bewerker)
Verwerken gegevens voor aanvragen voor gemeentelijke producten en dienstenZaaksysteem Exxellence suiteCollege van B&WToestemming van betrokkene, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkene, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBehandelen aanvragen gemeentelijke producten en dienstenZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Kentekengegevens, NAW gegevens, Geboortedatum, E-mailadressen, KVK-nummer, TelefoonnummersInwoners binnen en buiten NijmegenGemeentelijke organisatie
Verwerken gegevens voor uitvoering BOPZ en HuisverbodComponent voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico\'s ten aanzien van personen.Burgemeester Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitvoeren Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische ZiekenhuizenVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevensDe personen voor wie een last tot in bewaringstelling wordt gegeven of waarvoor advies wordt gevraagd aan de burgemeester o.g.v. art. 20 Wet BOPZ.Raad voor Rechtsbijstand, Openbaar ministerie, Inspecteur Volksgezondheid, Psychiatrisch ziekenhuis, Intern uitsluitend aan de ambtenaren die belast zijn met het behandelen van procedures of klachten over de last tot IBS
Verwerken meldingen problemen openbare ruimteVerwerken meldingen mbt problemen in de openbare ruimte en vervolgens de melders te informeren over de afhandeling van een melding of te verzoeken om aanvullende informatieCollege van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAfhandelen meldingen openbare ruimteZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersMedewerkers Stadsbeheer, Inwoners van de gemeente Nijmegen die een situatie in de openbare ruimte melden, Backoffice medewerkers DAR, Toezichthouder Bureau Toezicht en HandhavingBureau Toezicht en Handhaving, Backoffice medewerkers DAR, Medewerkers Stadsbeheer
Verwerken webformulieren__College van B&WAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAanmaken en doorzenden van aanvraag gemeentelijk (vergunning)product of dienstZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkBankgegevens, E-mailadressen, Geboortedatum, Gegevens m.b.t. inkomsten, Kentekengegevens, KVK-nummer, NAW gegevens, TelefoonnummersAanvrager van het betreffende product of vergunningAmbtenaren gemeente Nijmegen
Verwerven van aanwinsten archieven en collecties, beheren van kunstcollectiesHet betreft de modules Aanwinsten en Kunstbeheer van de applicatie AtlantisCollege van B&W, College van B&W Berg en Dal, Gemeenschappelijke Regelingen en waterschappen, particuliere bruikleengeversVoldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet evenwichtig beschikbaar stellen van het historisch beeld van de geschiedenis van de regio., rechtsdoeleinden in het akder van archivering in het algemeen belangZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, Geboortedatum, NAW gegevensSchenkers van archiefwaardige stukkenMedewerkers Regionaal Archief Nijmegen