Asfaltcentrale APN van Dura Vermeer

De gemeente is bevoegd gezag voor dit bedrijf. Dat betekent dat de gemeente toezicht houdt en handhaaft als het bedrijf zich niet aan de regels houdt. Op deze pagina vindt u informatie over handhaving, metingen bij APN en nieuws over specifiek APN. Heeft u een vraag of mist u nieuwsberichten of documenten? Stuur dan een e-mail naar luchtwest@nijmegen.nl

Asfaltcentrale Nijmegen van Dura Vermeer gestopt

Per 1 januari 2024 is de Asfaltcentrale Nijmegen van Dura Vermeer gesloten. De productie is gestopt. Lees meer hierover bij onze nieuwspagina. 

Handhaving

APN van Dura Vermeer staat bij de gemeente extra onder de aandacht. Hierdoor wordt er regelmatig gecontroleerd. Indien er overtredingen worden geconstateerd leidt dit tot een handhavingsprocedure. In deze handhavingsprocedure volgt de gemeente de wettelijke procedures. Gemeente Nijmegen heeft de uitvoering van deze wettelijke taak uitbesteed aan de ODRN. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen is eindverantwoordelijk voor de handhavingstappen die in deze procedures worden gezet, zoals bijvoorbeeld het opleggen en innen van een last onder dwangsom.

Metingen APN

Om de uitstoot van APN te bepalen worden metingen aan de schoorsteen uitgevoerd. Dit noemen we emissiemetingen. Een emissiemeting bestaat uit drie deelmetingen. Deze deelmetingen moeten lang genoeg zijn om een betrouwbare meetwaarde te krijgen en elke deelmeting moet dezelfde productsoort meten. Er moet dus voldoende asfalt geproduceerd worden om een goede meting uit te voeren. Wanneer niet aan deze bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, is de meting niet te gebruiken voor handhaving en is er sprake van een indicatieve meting. Bij APN zal vooral gemeten worden bij een productie waar oud asfalt wordt hergebruikt omdat dit meer uitstoot teweegbrengt.
We meten het liefst onaangekondigd. Omdat de asfaltcentrale niet altijd in bedrijf is en omdat het bedrijf niet altijd voldoende produceert voor een meting, is dit niet altijd mogelijk. APN verstrekt wekelijks de productieplanning van asfalt aan de ODRN. Op basis van deze planning bepaalt de ODRN of en wanneer er gemeten wordt. 

Op 13 maart 2023 is een goedkeuringsbesluit (Pdf, 292 KB)gepubliceerd. Met dit besluit is aan APN toestemming gegeven om de 6 verplichte metingen per jaar naar PAK en Benzeen te verlagen naar 2 maal per jaar. De reden hiervoor is dat APN aan de hand van een aantal emissierelevante parameters hun proces beheerst, waardoor het risico op normoverschrijding aanzienlijk kleiner is geworden. De ODRN heeft met dit voorstel ingestemd en zal hierop ook geregeld toezien.

Laatst uitgevoerde metingen bij APN

De PAK-waardes in de tabel zijn de waardes na wettelijke correctie voor de onzekerheid in de meetmethode.

Datum meeting (uitgevoerd door) In opdracht van PAK (Norm =0,05) mg/Nm3 Benzeen (norm = 1,0) mg/Nm3 Geur (norm = 5 OUE/m3 als 99,99-percentiel)
4 oktober 2023, Tauw (bij 40% PR) (pdf, 5.68 MB) APN 0,025 niet gemeten niet gemeten
11 oktober 2023, ODRN (bij 40% PR) (pdf, 5,8 MB) Gemeente/ODRN 0,037 0,09 niet gemeten
25 juli 2023, Tauw (bij 40% PR) (pdf, 2,2 MB) APN 0,0095 niet gemeten niet gemeten
1 juni 2023, KW3 (pdf, 2,2 MB) APN 0,13 0,42 niet gemeten
23 mei 2023, ODRA (pdf, 4.14 MB) Gemeente/ODRN niet gemeten niet gemeten voldoet
2 mei 2023 ODRA (pfd, 1.39 MB) Gemeente/ODRN 0,054 0,24 (indicatief) niet gemeten
4 mei 2023, ODRA (7.27 MB) Gemeente/ODRN Niet gemeten 0,2 Voldoet
6 december 2022, ODRA (pdf, 4.89 MB) Gemeente / ODRN 0,033 Niet gevonden Voldoet
6 oktober 2022, ODRA (pdf, 4.92 MB) Gemeente / ODRN 0,03  Niet gevonden Voldoet
10 juni 2022, ODRA (pdf, 779 kb) Gemeente / ODRN 0,03 Niet gemeten Voldoet
14 mei 2022, OMWB (pdf, 521 Kb) Gemeente / ODRN Niet gemeten Niet gemeten Voldoet
14 mei 2022, SGS (pdf, 1,2 MB) Asfaltcentrale APN Niet gemeten Niet gemeten Voldoet
2 februari 2022, ODRA (pdf, 881 kb) Gemeente / ODRN 0,047 Niet gevonden Voldoet
8 december 2021, ODRA (pdf, 825 kb) Gemeente / ODRN 0,006 Niet gevonden Niet gemeten
3 december 2021, TAUW (pdf, 1 MB) Asfaltcentrale APN 0,035 Niet gemeten Niet gemeten
18 november 2021, KW3 (pdf, 1,2 MB) Asfaltcentrale APN 0,009 Niet gemeten Niet gemeten
15 november 2021, ODRA (pdf, 568 kb) Gemeente / ODRN 0,05 Niet gemeten Niet gemeten
24 september 2021, KR3 (pdf, 578 kb) Asfaltcentrale APN 0,046 Niet gemeten  Niet gemeten
28 juni 2021, ODRA (pdf, 513 kb) Gemeente / ODRN 0,84 0,9 Voldoet

Als u bovenstaand(e) bestand(en) niet kunt openen of lezen, stuur dan een mail naar luchtwest@nijmegen.nl. We zoeken een passende oplossing. 

Vergunning APN

  1. In 2001 is door APN de aanvraag voor de revisievergunning als gevolg van de Wet Milieubeheer ingediend. Op basis van de aanvraag met bijbehorende rapportages van het akoestisch en emissie onderzoek is op 2 juli 2002 door de provincie Gelderland aan APN een vergunning verleend
  2. In 2005 is door APN een melding gedaan van overkappen van de asfalttransportbaan inclusief de technische aanpassing van apparatuur en het vernieuwen van de asfaltvoorraadsilo's. 
  3. n 2006 is de aanpassing van de hoogte van de schoorsteen gemeld. De hoogte is aangepast van 20 naar 30 meter.
  4. Op 3 oktober 2006 is het verzoek gedaan om de huidige vergunning aan te passen om de capaciteit uit te breiden tot 210.000 ton asfalt per jaar. Op 9 februari 2007 is dit verzoek toegekend. Naar aanleiding van een beroepsprocedure bij de Raad van Staten is op 14 november 2007 de geurnorm nog extra aangescherpt. 
  5. In 2008 is door APN een melding gedaan van de wijziging van de productieverhouding PR-asfalt/nieuw asfalt naar 70% / 30%, het vergroten van de productietijd van 1.000 uur naar 1.400 uur en het vergroten van de capaciteit van de puinbreker. Tevens is melding gedaan van het flexibel omgaan met bedrijfsuren die vastgelegd zijn in het akoestisch onderzoek welke deel uitmaakt van de vergunningaanvraag uit 2002.
  6. Op 21 februari 2022 zijn ambtshalve de voorschriften op het gebied van energie (-besparing) gewijzigd (aangevuld). 
  7. Op 6 september 2022 is aan APN het maatwerkbesluit opgelegd om zelf metingen naar verontreinigende stoffen als PAK en benzeen uit te voeren. 

Documenten

Als u bovenstaande) bestanden niet kunt openen of lezen, stuur dan een mail naar luchtwest@nijmegen.nl. We zoeken een passende oplossing.