Nieuws en documenten

Nieuws

De gemeente Nijmegen en Beuningen vinden het belangrijk om nieuws te delen rondom luchtkwaliteit in uw wijk. Daarom delen we op deze pagina belangrijke documenten, bijeenkomsten van de gemeenteraad en stappen van de gemeente en partners. De nieuwsberichten blijven 6 maanden op de website staan. Wel kunt u de eerdere stappen die genomen zijn terugvinden. Heeft u een vraag of mist u nieuwsberichten of documenten? Stuur dan een e-mail naar luchtwest@nijmegen.nl

Documenten en rapporten

Voortgangsbrieven luchtkwaliteit en bedrijven

De raadsbrief gaat in op de luchtkwaliteit en industriële bedrijven. Voor het gebied Nijmegen-West en Weurt zijn stappen gezet voor meer schone Nijmeegse bedrijven met behulp van de instrumenten Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). We beschrijven de stand van zaken, de genomen stappen en de vervolgstappen voor de komende periode in de voortgangsbrief. 

Jaarrapportage luchtkwaliteit

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrapportage luchtkwaliteit 2019 en 2020 vastgesteld. Luchtkwaliteit geeft aan hoe schoon de lucht is op een bepaalde plek.  In het rapport staat de luchtkwaliteit in Nijmegen beschreven aan de hand van metingen, analyses en berekeningen. Ook staan er maatregelen in om de lucht schoner te maken en verwachte (landelijke) trends en ontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit. 

Onderzoek vergunningplichtige bedrijven luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen stelde op 16 november 2021 het rapport 'Inventarisatie relevante bedrijven met luchtemissie West en Weurt' vast. Het rapport geeft een beeld van de uitstoot door bedrijven in Nijmegen-West en Weurt. Hieruit blijkt dat in Nijmegen-West en Weurt 34 bedrijven invloed hebben op de totale uitstoot van het gebied. Hiervan zijn er 19 zijn niet relevant en niet opgenomen in de rapportage omdat zij weinig uitstoot hebben. Ook zijn deze bedrijven niet vergunningplichtig. De andere 15 bedrijven zijn wel relevant voor de uitstoot in het gebied. Hiervan vallen 7 bedrijven onder verantwoordelijkheid van de gemeenten: Nijmegen (6) en Beuningen (1) en 8 bedrijven vallen onder provincie Gelderland.

De documenten die gebruikt zijn voor het onderzoek van de bedrijven die onder de gemeente vallen leest u hier per bedrijf terug

Meetplan 2021 Luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt 

In Nijmegen-West en Weurt gaat de gemeente in 2022 de luchtkwaliteit extra meten. Dit gaan we doen aan de hand van een meetplan. Met het vernieuwde meetplan is het mogelijk om stoffen zoals roet, fijnstof en stikstofdioxide nog preciezer te meten. Doordat we op meer plekken in Nijmegen gaan meten, hebben we een beter beeld van de totale luchtkwaliteit. Ook komen er in 2022 extra metingen voor benzeen. En wordt er op verzoek van bewoners extra aandacht besteedt aan geuroverlast.