Westerkwartier

Het Westerkwartier gaat over ontwikkelingen aan ten weste van het station. Het gaat om het gebied tussen Waterkwartier, Wolfskuil en Waalfront.

Wat gaat er veranderen?

 • Fietsstraten met aansluiting op de snelfietsroutes
 • Verbeterde vijfknoop voor fietsers
 • Nieuwbouw op de plaats van het oude UWV-gebouw en de Hezelpoort parkeergarage
 • Er komt nog een plan voor de P&R aan de Eerste Oude Heselaan

Fietsstraten

Om de westzijde van het station goed bereikbaar te maken, gaan we hier nieuwe fietsstraten aanleggen. Deze sluiten aan op de snelfietsroute tussen de Graafseweg en het Waalfront. Ook de vijfknoop (bij de Krayenhofflaan/Koninginnelaan) wordt aangepast.

In het schetsontwerp staan tweerichtingsfietspaden aan beide zijden van de Tunnelweg. Zowel de Krayenhofflaan als de Koninginnelaan worden in de toekomst fietsstraten. Hiermee worden het Batavierenpad Noord en de snelfietsroute Wijchen-Nijmegen beide verbonden met de nieuwe westentree van het station. Daarnaast versterkt dit de verbinding voor fietsers tussen de Tweede Oude Heselaan en Tunnelweg, onderdeel van de snelfietsroute Lindenholt-Centrum.

Vijfknoop

Door alle veranderingen die de komende jaren plaatsvinden, voldoet het kruispunt dat dicht bij de westentree ligt niet meer. Dit is de vijfknoop van Koninginnelaan, Tweede Oude Heselaan, Marialaan, Krayenhofflaan en Tunnelweg. Zoals de vijfknoop nu is ingericht zal het plein het verkeer niet meer goed kunnen aankunnen. 

Nieuwe situatie 

Vanwege de ingewikkelde situatie van de Vijfknoop hebben 2 verkeerskundige bureaus onderzoek gedaan naar een mogelijke nieuwe inrichting. De Nijmeegse uitgangspunten gelden hierbij als basis: vooral inzetten op lopen, fiets en openbaar vervoer. Een aantal mogelijkheden zijn onderzocht, zoals een rotonde, een voorrangsplein en het “knippen” van wegen. De eerste twee oplossingen blijken niet geschikt door de hoeveelheid verkeer. Het "knippen" van de wegen biedt betere kansen. 

Schetsontwerp 

In het voorlopig schetsontwerp van het verkeersbureau staan de volgende voorstellen:

 • Afsluiten van de Krayenhofflaan en autoverkeer omleiden via Kauwstraat
 • Nieuwe aansluiting met verkeerslichten op de Tunnelweg
 • Een verkeersknip aanbrengen halverwege de Krayenhofflaan om sluipverkeer tussen Laan van Oost-Indië en Tunnelweg te voorkomen
 • Oversteken voor fietsers tussen alle hoofdroutes op de Vijfknoop
 • De aanleg van een bushalte bij de westentree en het aanbrengen van busbanen in de Tunnelweg. Voor dit laatste betekent dit dat in de tunnel een rijbaan nodig is voor de bus, zowel in als uit de richting van de stad. Omdat alle wegen in de richting van de stad nu ook al bestaan uit een enkele rijbaan levert dit volgens het onderzoek geen problemen op

Dit ontwerp is een voorlopig ontwerp; veel is nog niet duidelijk. Het schetsontwerp vormt de basis waarop het college van burgemeester en wethouders met de buurt en belanghebbenden het gesprek aangaat.

Nieuwbouw

De Nijmeegse stationsomgeving wordt een gebied voor wonen, werken, reizen en verblijven. In onze nieuwe Nijmeegse Omgevingsvisie (pdf, 38 MB) en in de Woondeal die we met het Rijk hebben gesloten, is het stationsgebied aangewezen als belangrijk gebied voor nieuwe woningen. In het Westerkwartier komt bij de Hezelpoort woningbouw en een openbare parkeergarage. Het oude UWV-gebouw maakt plaats voor woningbouw, een hotel, een restaurant en werkruimtes. Voor de langere termijn willen we de P&R aan de Eerste Oude Heselaan en de directe omgeving aanpakken. 

Voormalig UWV-gebouw

Wat komt er?

De plek van het oude UWV-gebouw ligt dicht bij de westentree en is geschikt voor zowel wonen als werken. Er komen ongeveer 380 huurwoningen. Het wordt een mix van studentenwoningen, middeldure huur, sociale huur en vrije verhuur. Van de vrije verhuur woningen moet 65% betaalbaar worden. Door de samenkomst van wonen en werken worden het stationsplein en de Tunnelweg levendige plekken. De ruimte in het gebied is niet heel groot, daarom bouwen we zoveel mogelijk in de hoogte. Het plan is om een bouwhoogte aan te houden van 60 tot 70 meter. Dit past bij de hoogte van de nieuwe Metterswanetoren aan de oostzijde van het station. Verder laten we de bouwhoogte richting Koninginnelaan geleidelijk aflopen, zodat het past en aansluit op de hier aanwezige gebouwen. Bij de bouw wordt er goed gekeken naar aansluiting op de openbare ruimte en op de omgeving. Waar mogelijk wordt er gekeken naar groen op de daken en aan de zijkanten van de gebouwen.

Waarom dit project?

De nieuwbouw op de UWV locatie is belangrijk voor Nijmegen, omdat er hiermee veel betaalbare woningen bijkomen. Het gebouw en de omgeving krijgen een groene en stedelijke uitstraling. De buitenruimte zal aansluiten op de nieuwe westelijke entree en het opnieuw in te richten stationsplein.

Hoe ver is het plan? 

Op 23 november 2021 heeft het College van B&W het ambitiedocument voor de ontwikkeling van deze locatie vastgesteld. Sindsdien werkt de gemeente aan de uitwerking van het bestemmingsplan. Hierin staat wat er in een bepaald gebied gebouwd of verbouwd mag worden. Het geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. Dit bestemmingsplan moet nog definitief worden. 

Wat merk je wanneer?

Na het onderzoek naar de bodem op de plek van de nieuwe westentree en fietsenstalling, starten we het onderzoek aan de kant van de Fresiastraat en onder de open ruimtes van het UWV gebouw. De sloop van het UWV gebouw start naar verwachting in 2024 en de nieuwbouw is naar schatting in 2027 klaar. 

Hezelpoort

Wat komt er? 

Nijmegen wil woningen gaan bouwen op de locatie parkeerterrein Oude Stad aan de Voorstadslaan, achter de Hezelpoort. Hiervan wordt een groot deel betaalbaar (studentenwoningen, sociale woningen en middeldure huurwoningen). Verder komt er een (openbare) parkeergarage voor fietsen (minimaal 300 plaatsen) en auto’s (minimaal 573 plaatsen) en ruimte voor bedrijven, winkels en kleinschalige horeca op de benedenverdieping. Het doel is hier een unieke en duurzame woon-, werk- en parkeergelegenheid te maken. Het doel is hier een duurzame woon-, werk- en parkeergelegenheid te maken op het scharnierpunt tussen het Waalfront, het Stationsgebied en het centrum van Nijmegen. Er wordt speciale aandacht gegeven aan circulair bouwen en klimaatadaptatie. Dit zijn technieken om zo milieuvriendelijk mogelijk te bouwen. 

Waarom dit project? 

De bouw van een woontoren op deze locatie is al 30 jaar een wens. Om zeer uiteenlopende redenen is dat er nog niet van gekomen, maar de huidige behoefte aan woningen maakt dat er besloten is om dit doel te gaan bereiken. De toekomstige openbare parkeergarage is bedoeld om parkeerplaatsen die uit het centrum verdwijnen op te vangen aan de rand van het centrum en voor bezoekers van de tegenovergelegen Handelskade. 

Hoe ver is het plan? 

Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van deze locatie is al lang geleden vastgesteld, maar door de crisis is er nog steeds niets gebouwd. In een bestemmingsplan staat waar gebouwd of verbouwd kan worden. Daarnaast staat erin waar een winkel, een bedrijf of horeca mag komen en hoe hoog er gebouwd mag worden. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een hoge woontoren (tot 120 m) te bouwen.  

De gemeente is op zoek naar een opdrachtnemer (ontwikkelaar), die in goede samenwerking met de betrokkenen partijen de ontwikkeling en bouw van het project op zich wil nemen. Hier is op 1 oktober 2021 de aanbesteding voor gestart. Dit is een proces waarbij een opdrachtgever (gemeente Nijmegen) een opdracht bekendmaakt. In de bekendmaking staat een programma van eisen waarin de eisen staan beschreven die de gemeente aan het project stelt. Van de partijen die zich in de selectiefase hebben gemeld, zijn er in januari 2022 4 geselecteerd waarmee in 3 rondes wordt gesproken. Deze gesprekken zijn gestart in februari 2022 en zijn in juli 2022 afgerond. In december 2022 wordt bekend welke ontwikkelaar de aanbesteding heeft gewonnen.  

Start bouw 

Als alles loopt volgens planning wordt in 2025 gestart met de bouw. 

Wat merkt u wanneer? 

Ter voorbereiding op de uitvoering wordt de bodem verder onderzocht op bodemvervuiling, niet gesprongen explosieven en archeologie. Voor dit onderzoek is een deel van de huidige parkeerplaats afgezet. Deze werkzaamheden starten begin 2023.

Ook aan de Voorstadslaan worden aanpassingen gedaan, de aansluiting met de Dokstraat wordt verbeterd en bij de toekomstige afslag naar de parkeergarage zijn aanpassingen nodig. 

Groene corridor

Wat komt er? 

De groene corridor langs het spoor is een wandelzone,  die op steeds meer plaatsen vorm krijgt. In de stad liggen van oudsher groen begroeide hellingen en andere groene vlakken langs het spoor. De gemeente en bewoners van wijken langs het spoor werken samen om deze groenzones te verbinden, zodat een doorlopende wandelroute ontstaat van de Waal tot aan de bossen van Heumensoord. Een gedeelte van de groene corridor ligt in Stationsgebied: het deel van de Waalhaven tot aan de Graafsebrug.  

Waarom dit project? 

De groene corridor is een bewonersinitiatief. De gemeente Nijmegen heeft dit omarmd en in de Omgevingsvisie 2020-2040 de ambitie uitgesproken om tot een groene corridor langs het spoor te komen. 
Voor planten en dieren bieden spoorlijnen bijzondere kansen. In stedelijk gebied vormt het groen langs het spoor een verbindingslijn met het buitengebied. Tegelijk vormt het ook een schuilhoek in de drukke stad. Beter verbonden groenzones langs het spoor bieden ook kansen voor mensen. U kunt er een wandeling maken dicht bij huis, of te voet op pad gaan naar de natuur buiten de stad. 

Hoe ver is het plan? 

Hoe dit wandelgebied er precies uit gaat zien, is nog onbekend; het kan op meer manieren. We staan pas aan het begin van deze ontwikkeling. 

Wat merkt u wanneer? 

De groene corridor bevindt zich in de initiatieffase. Het idee moet worden verder worden uitgewerkt. Dit proces start in het najaar van 2022. In 2023 moet helder worden wat de mogelijkheden zijn en of het project haalbaar is.  
We houden bij de andere projecten tussen de Waalhaven en de Westentree al wel rekening met het maken van de groene corridor.  

Geef uw mening 

Vrienden van de groene corridor is een samenwerking van bewoners en organisaties die in de groenzone langs het spoor in Nijmegen actief zijn. Voor meer informatie over deze samenwerking, zie de website groenecorridornijmegen.nl/ of stuur een e-mail naar vriendengroenecorridor@gmail.com

Planning

 • Gebouw UWV-locatie: klaar 2027 (schatting) werkzaamheden vanaf halverwege 2024. 
 • Hezelpoort Panorama: klaar begin 2026 (schatting), werkzaamheden vanaf begin 2024.
 • Verkeersoplossing (kruispunten/fietsstraten/rijbanen): klaar halverwege 2025 (schatting), werkzaamheden vanaf juli 2022.
 • Op 22, 23 en 28 september start werkzaamheden Fresiastraat en Tunnelweg voor boringen en onderzoeken. Er wordt geen overlast verwacht, bewoners hebben hierover een brief gehad

Zie de planning westzijde voor de planning van de westelijke stationsonderdelen.