Westerkwartier

Het Westerkwartier gaat over ontwikkelingen aan de westkant van het station. Het gaat om de gebied tussen Waterkwartier, Wolfskuil en Waalfront.

Wat gaat er veranderen?

 • Fietsstraten met aansluiting op de snelfietsroutes
 • Verbeterde vijfknoop voor fietsers
 • Nieuwbouw op de plaats van het oude UWV-gebouw en de Hezelpoort parkeergarage
 • Er komt nog een plan voor de P&R aan de Eerste Oude Heselaan

Fietsstraten

Om de westkant van het station goed bereikbaar te maken, gaan we hier nieuwe fietsstraten aanleggen. Deze sluiten aan op de snelfietsroute tussen de Graafseweg en het Waalfront. Ook de vijfknoop (bij de Krayenhofflaan/Koninginnelaan) wordt aangepast.

In het schetsontwerp staan tweerichtingsfietspaden aan beide kanten van de Tunnelweg. Zowel de Krayenhofflaan als de Koninginnelaan worden in de toekomst fietsstraten. Hiermee worden het Batavierenpad Noord en de snelfietsroute Wijchen-Nijmegen beide verbonden met de nieuwe westentree van het station. Daarnaast versterkt dit de verbinding voor fietsers tussen de Tweede Oude Heselaan en Tunnelweg, onderdeel van de snelfietsroute Lindenholt-Centrum.

Vijfknoop

Door alle veranderingen die de komende jaren plaatsvinden, voldoet het kruispunt dat dicht bij de westentree ligt niet meer. Dit is de vijfknoop van Koninginnelaan, Tweede Oude Heselaan, Marialaan, Krayenhofflaan en Tunnelweg. Zoals de vijfknoop nu is ingericht zal het plein het verkeer niet meer goed kunnen aankunnen. 

Nieuwe situatie 

Vanwege de ingewikkelde situatie van de Vijfknoop hebben 2 verkeerskundige bureaus onderzoek gedaan naar een mogelijke nieuwe inrichting. De Nijmeegse uitgangspunten gelden hierbij als basis: vooral inzetten op lopen, fiets en openbaar vervoer. Een aantal mogelijkheden zijn onderzocht, zoals een rotonde, een voorrangsplein en het “knippen” van wegen. De eerste twee oplossingen blijken niet geschikt door de hoeveelheid verkeer. Het "knippen" van de wegen biedt betere kansen. 

Schetsontwerp 

In het voorlopig schetsontwerp van het verkeersbureau staan de volgende voorstellen:

 • Afsluiten van de Krayenhofflaan en autoverkeer omleiden via Kauwstraat
 • Nieuwe aansluiting met verkeerslichten op de Tunnelweg
 • Een verkeersknip aanbrengen halverwege de Krayenhofflaan om sluipverkeer tussen Laan van Oost-Indië en Tunnelweg te voorkomen
 • Oversteken voor fietsers tussen alle hoofdroutes op de Vijfknoop
 • De aanleg van een bushalte bij de westentree en het aanbrengen van busbanen in de Tunnelweg. Voor dit laatste betekent dit dat in de tunnel een rijbaan nodig is voor de bus, zowel in als uit de richting van de stad. Omdat alle wegen in de richting van de stad nu ook al bestaan uit een enkele rijbaan levert dit volgens het onderzoek geen problemen op

Dit ontwerp is een voorlopig ontwerp; veel is nog niet duidelijk. Het schetsontwerp vormt de basis waarop het college van burgemeester en wethouders met de buurt en belanghebbenden het gesprek aangaat.

Nieuwbouw

De Nijmeegse stationsomgeving wordt een gebied voor wonen, werken, reizen en verblijven. In onze nieuwe Nijmeegse Omgevingsvisie (pdf 55 MB) en in de Woondeal die we met het Rijk hebben gesloten, is het stationsgebied aangewezen als belangrijk gebied voor nieuwe woningen. In het Westerkwartier komt bij de Hezelpoort woningbouw en een openbare parkeergarage. Het oude UWV-gebouw maakt plaats voor woningbouw, een hotel, een restaurant en werkruimtes. Voor de langere termijn willen we de P&R aan de Eerste Oude Heselaan en de directe omgeving aanpakken. 

Voormalig UWV-gebouw

De plek van het oude UWV-gebouw ligt dicht bij de westentree en is geschikt voor zowel wonen als werken. Er komen ongeveer 380 huurwoningen. Het wordt een mix van studentenwoningen, middeldure huur, sociale huur en vrije verhuur. Van de vrije verhuur woningen moet 65% betaalbaar worden. Door de samenkomst van wonen en werken worden het stationsplein en de Tunnelweg levendige plekken. De ruimte in het gebied is niet heel groot, daarom bouwen we zoveel mogelijk in de hoogte. Het plan is om een bouwhoogte aan te houden van 60 tot 70 meter. Dit past bij de hoogte van de nieuwe Metterswanetoren aan de oostkant van het station. Verder laten we de bouwhoogte richting Koninginnelaan geleidelijk aflopen, zodat het past en aansluit op de hier aanwezige gebouwen. Bij de bouw wordt er goed gekeken naar aansluiting op de openbare ruimte en op de omgeving. Waar mogelijk wordt er gekeken naar groen op de daken en aan de zijkanten van de gebouwen.

Hezelpoort

Nijmegen wil op de plek aan de Voorstadslaan (Hezelpoort) ruimte voor wonen maken. Van de woningen moet een groot deel betaalbaar worden (studentenwoningen, sociale woningen en middeldure huurwoningen). Ook komt er een (openbare) parkeergarage voor onder andere fietsen (minimaal 300 plaatsen) en auto’s (minimaal 573 plaatsen) en ruimte voor bedrijven. Het doel is hier een unieke en duurzame woon-, werk- en parkeergelegenheid te maken. Dit wordt gebouwd tussen het Waalfront, het Stationsgebied en het centrum van Nijmegen. Er wordt speciale aandacht gegeven voor circulair bouwen en klimaatadaptatie. Dit zijn technieken om zo milieuvriendelijk mogelijk te bouwen. 

Planning

 • Gebouw UWV-locatie: klaar 2026 (schatting) werkzaamheden vanaf halverwege 2023. 
 • Hezelpoort Panorama: klaar begin 2026 (schatting), werkzaamheden vanaf begin 2024.
 • Verkeersoplossing (kruispunten/fietsstraten/rijbanen): klaar halverwege 2025 (schatting), werkzaamheden vanaf juli 2022.

Zie de planning westkant voor de planning van de westelijke stationsonderdelen.