Westerkwartier

Het Westerkwartier gaat over ontwikkelingen aan ten weste van het station. Het gaat om het gebied tussen Waterkwartier, Wolfskuil en Waalfront.


 

Wat gaat er veranderen?

Fietsstraten

Om de westzijde van het station goed bereikbaar te maken, gaan we hier nieuwe fietsstraten aanleggen. Deze sluiten aan op de snelfietsroute tussen de Graafseweg en het Waalfront. Ook de vijfknoop (bij de Krayenhofflaan/Koninginnelaan) wordt aangepast.

In het schetsontwerp staan tweerichtingsfietspaden aan beide zijden van de Tunnelweg. Zowel de Krayenhofflaan als de Koninginnelaan worden in de toekomst fietsstraten. Hiermee worden het Batavierenpad Noord en de snelfietsroute Wijchen-Nijmegen beide verbonden met de nieuwe westentree van het station. Daarnaast versterkt dit de verbinding voor fietsers tussen de Tweede Oude Heselaan en Tunnelweg, onderdeel van de snelfietsroute Lindenholt-Centrum.

Vijfknoop

Door alle veranderingen die de komende jaren plaatsvinden, voldoet het kruispunt dat dicht bij de Westentree ligt niet meer. Dit is de Vijfknoop van Koninginnelaan, Tweede Oude Heselaan, Marialaan, Krayenhofflaan en Tunnelweg. Zoals de Vijfknoop nu is ingericht zal het plein het verkeer niet meer goed kunnen aankunnen.

Nieuwe situatie

De kruising wordt gemakkelijker en veiliger voor fietsers en voetgangers. Het verkeer kan straks beter doorrijden. Motorverkeer kan niet meer via de Tunnelweg de Krayenhofflaan inrijden, daarom wordt naast het Vissers-terrein een nieuwe weg gemaakt. De Krayenhofflaan wordt een fietsstraat. Het hondenveldje verplaatsen we naar de Kauwstraat. Op de oude plek van het hondenveldje maken we een nieuw parkje.

Hoever is het plan?

Vanaf januari 2023 is een bouwteam gevormd met aannemer Van Gelder. Samen werken we het schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp. Ook voeren we onderzoeken uit voor de voorbereiding van de uitvoering en voor de vergunningen. Verder maken we een plan voor de uitvoering dat zich richt op de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) tijdens de uitvoering.

Wat merkt u op straat en wanneer?

Op straat kan men de voorbereidende onderzoeken zien. Denk hierbij aan een onderzoek naar de bodemkwaliteit of de ligging van de kabels en leidingen. De uitvoering van het project vindt plaats vanaf eind 2023. Het bouwteam zoekt het meest geschikte tijdstip voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van het project.

Wanneer kunt u er iets van vinden?

Bij de uitwerking van de plannen worden direct omwonenden, relevante belangenorganisaties en ondernemers betrokken. Ook tijdens de formele momenten in 2023 (zoals omgevingsvergunning, verkeersbesluit en bestemmingsplan) kunnen belanghebbenden hun mening geven.

Zie ook de Vijfknooppagina op MijnWijkplan voor meer informatie.
Er is een animatievideo van de Vijfknoop die aanpassingen weergeeft. 

Gemeente Nijmegen

Het stationsgebied van Nijmegen gaat de komende jaren flink veranderen. Het gebied wordt een plek waar reizen, wonen, werken, winkelen en recreëren samen komen. Een belangrijk deel hiervan vindt plaats in het Westerkwartier. Dat is het gebied tussen de Hezelpoort en de Koninginnelaan. We gaan het kruispunt van de Vijfknoop aanpassen. Dit is de kruising van de Tunnelweg, Marialaan, Tweede Oude Heselaan, Koninginnelaan en de Krayenhofflaan.

Waarom is  aanpassing van de Vijfknoop nodig?
Aanpassing is nodig omdat door al deze nieuwe ontwikkelingen er meer extra verkeer in en rondom het stationsgebied en in het Westerkwartier gaat rijden. Ook is deze aanpassing nodig om de nieuwe stationshal, de Westentree, goed bereikbaar te maken voor met name fietsers en voetgangers en overige reizigers. Op de plek van het huidige UWV-gebouw op de hoek van de Koninginnelaan en de Tunnelweg, komt nieuwbouw. Vlak daarnaast wordt de nieuwe Westentree gebouwd met daaronder een grote fietsenstalling. De Krayenhofflaan wordt omgebouwd tot fietsstraat. De werkzaamheden starten vanaf 2024. 

Wat verandert er aan de Vijfknoop? 
Voor het autoverkeer verandert de vijfknoop in een vierknoop zodat deze veiliger en overzichtelijker wordt. De Krayenhofflaan wordt afgesloten voor auto’s en ander motorverkeer. 
Door deze verandering kunnen we de stoplichten rondom de kruising beter op elkaar afstemmen. Voetgangers, fietsers en auto’s staan straks minder lang voor het stoplicht te wachten. We maken een nieuwe weg naast het gebouw van Vissers-meubelen zodat de woning in het gebied rondom de Krayenhofflaan goed bereikbaar te blijven. 

Hoe gaat het verkeer straks?
Er verandert een hoop. We lichten nu de belangrijkste routes voor voetganger, de fietser en de bus toe.

De voetganger
We verbeteren de oversteekplaats over de kruising. Dit doen we ook voor de oversteekplaatsen op de andere wegen rondom de Vijfknoop. U ziet de dame met de rollator vanaf de Krayenhofflaan over de kruising naar de Tunnelweg lopen richting de nieuwe stationshal met lift. We maken ook een nieuwe oversteekplaats vanaf de nieuwe weg bij Vissers-meubelen. 
Met deze oversteekmogelijkheden lopen voetgangers veilig van en naar de nieuwe Westentree van het station.

De fietsers
Fietsers steken de kruising in de toekomst makkelijker over dan nu het geval is. Ze kunnen vanaf alle richtingen veilig naar de nieuwe fietsenstalling onder de Westentree rijden. Ook komen  fietsers minder stoplichten tegen. De Krayenhofflaan wordt een fietsstraat en op een later moment de Koninginnelaan ook. Vanaf de noordelijke en zuidelijke fietsroutes kun je fietsen dan makkelijker de fietsenstalling bereiken. Ook vanuit de andere richtingen zoals de Marialaan en de Tweede Oude Heselaan fiets  je straks beter en veiliger naar de nieuwe fietsenstalling.

De bus
Busreizigers die overstappen naar de trein, stappen in en uit via twee nieuwe bushaltes aan de beide kanten van de Tunnelweg. Aanpassingen aan de weg zorgen dat deze haltes goed en veilig bereikbaar zijn.

Heeft u vragen mail naar stationsgebied@nijmegen.nl

Nieuwbouw

De Nijmeegse stationsomgeving wordt een gebied voor wonen, werken, reizen en verblijven. In onze nieuwe Nijmeegse Omgevingsvisie (pdf, 38 MB) en in de Woondeal die we met het Rijk hebben gesloten, is het Stationsdistrict aangewezen als belangrijk gebied voor nieuwe woningen. In het Westerkwartier komt bij de Hezelpoort woningbouw en een openbare parkeergarage. Het oude UWV-gebouw maakt plaats voor woningbouw, een hotel, een restaurant en werkruimtes. Voor de langere termijn willen we de P+R aan de Eerste Oude Heselaan en de directe omgeving aanpakken. 


 

Voormalig UWV-gebouw

Waarom dit project?

De nieuwbouw op de UWV-locatie is belangrijk voor Nijmegen, omdat er hiermee veel betaalbare woningen bijkomen. Het gebouw en de omgeving krijgen een groene en stedelijke uitstraling. De buitenruimte zal aansluiten op de nieuwe Westentree en het nieuwe stationsplein.

Wat komt er?

De plek van het oude UWV-gebouw ligt dicht bij de Westentree en is door de ligging bij het station geschikt voor zowel wonen als werken. Er komen ongeveer 450 huurwoningen . Het wordt een mix van studentenwoningen, middeldure huur, sociale huur en vrije verhuur. Van de vrije verhuur woningen moet 65% betaalbare segment vallen. Door de uitstekende bereikbaarheid per OV en de ligging bij de binnenstad, is de plek geschikt voor een hotel. Naast het hotel zorgen horeca, een paar kleine winkeltjes en atelierwoningen aan de straatkant aan de Tunnelweg voor een levendige plek.

In de omgevingsvisie voor Nijmegen is vastgelegd dat de ruimte op deze plek zo goed mogelijk gebruikt moet worden. We bouwen zoveel mogelijk de hoogte in. De hoogte van de toren waarin hotel en woningen komen, wordt 71 meter hoog. Dit past bij de hoogte van de nieuwe Metterswane toren aan de oostzijde van het station. Verder laten we de bouwhoogte richting Koninginnelaan geleidelijk aflopen, zodat het past en aansluit op de hier aanwezige gebouwen. Bij de bouw wordt er goed gekeken naar aansluiting op de openbare ruimte en op de omgeving. Er komt een groene binnentuin en waar mogelijk wordt er gekeken naar groen op de daken en aan de zijkanten van de gebouwen. De openbare ruimte rondom het gebouw en richting de aangrenzende nieuwe Westentree is in de eerste plaats gericht op de voetganger.

Parkeren

Bewoners van de nieuwbouw krijgen geen vergunning voor parkeren op straat. De beperkte ruimte die wordt geboden voor bewonersparkeren, wordt opgelost in een parkeergarage onder het gebouw. Ook het stallen van fietsen voor bewoners wordt in de nieuwbouw opgelost. Bezoekers kunnen hun fiets stallen in de openbare fietsenstalling bij de nieuwe Westentree.

Hoe ver is het plan? 

Op 23 november 2021 heeft het College van B&W het ambitiedocument voor de ontwikkeling van deze plek vastgesteld. Het college van Burgemeester & Wethouders heeft het bestemmingsplan op 21 maart 2023 vrijgegeven voor inspraak (zienswijzen). Hierin staat wat er in een bepaald gebied gebouwd of verbouwd mag worden. Het geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. 

Door architectenbureau WRK en ontwikkelaar NEOO is in opdracht van de eigenaar Van Herk Groep een definitief ontwerp van het gebouw gemaakt. Dit ontwerp is gepresenteerd op 5 april 2023. Na vaststelling van het bestemmingsplan, zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Naar verwachting gebeurt dit eind 2023.

Wat merk je wanneer?

Er loopt onderzoek naar de bodem rond de nieuwe Westentree en het voormalige UWV-gebouw, ter voorbereiding op het schoonmaken van de grond en onderzoek naar archeologie en niet ontplofte oorlogsresten. De sloop van het gebouw staat gepland eind 2023/begin 2024. Ter voorbereiding op de bouw zal een groot deel van het terrein worden open gelegd worden delen van de grond schoongemaakt. Planning is dat in het najaar van 2024 gestart kan worden met de bouw. De nieuwbouw is naar schatting in 2027 klaar.  Meer informatie en afbeeldingen zijn te vinden op  is te vinden op project website van NEOO.


 

Hezelpoort woontoren 'Duet'

Waarom dit project 'Duet'? 

De bouw van een woontoren op deze plek is al 30 jaar een wens. Om zeer uiteenlopende redenen was dat er nog niet van gekomen, maar de huidige behoefte aan woningen maakt dat er besloten is om dit doel te gaan bereiken. De toekomstige openbare parkeergarage is bedoeld om parkeerplaatsen die uit het centrum verdwijnen op te vangen aan de rand van het centrum en voor bezoekers van de tegenovergelegen Handelskade. 

Wat komt er? 

Op de plek van parkeerterrein Oude Stad bij de Hezelpoort komt een nieuwe woontoren. Ontwikkelaar VanWonen gaat deze woontoren realiseren in samenwerking met woningbouwcorporaties Portaal en ssh&. In totaal komen er 383 appartementen, waarvan 211 in het betaalbare segment. Daarbij komt een parkeergarage voor de stad met 573 auto- en 300 fietsparkeerplaatsen. Ook komt er ruimte voor bedrijven, winkels en kleinschalige horeca op de benedenverdieping. De woontoren krijgt de naam 'Duet'. Dit verwijst naar de 2 in elkaar geschakelde torens.

Er wordt een nieuwe verticale stadswijk gemaakt met een verschillende buurten boven elkaar. Door de kleine voetprint van het gebouw kan veel openbare en groene ruimte worden teruggeven aan de stad in de vorm van een nieuw plein voor het gebouw, een park op het dak en een brede Groene Corridor. Het 120 meter hoge gebouw wordt deels circulair met hout en andere herbruikbare materialen gebouwd. 

Hoe ver is het plan? 

Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van deze locatie is al lang geleden vastgesteld, maar door de crisis is er nog steeds niets gebouwd. In een bestemmingsplan staat waar gebouwd of verbouwd kan worden. Daarnaast staat erin waar een winkel, een bedrijf of horeca mag komen en hoe hoog er gebouwd mag worden. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een hoge woontoren (tot 120 m) te bouwen.  

De gemeente Nijmegen heeft in een Europese aanbesteding uit 3 kandidaten het plan voor een woontoren van gebiedsontwikkelaar VanWonen beoordeeld als de beste invulling voor het gebied naast de Nieuwe Hezelpoort en gaat een woontoren realiseren. Duet wordt in 2023 door gebiedsontwikkelaar VanWonen in samenwerking met de betrokken architecten Powerhouse Company, Landscape Architects, de Architekten Cie. en Stipo uitgewerkt tot een definitief ontwerp op basis waarvan een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Naar verwachting zullen de eerste woningen in 2024 in de verkoop gaan en kan de bouw 2024 / 2025 starten. De gehele planontwikkeling duurt ongeveer 4 jaar.

Wat merkt u en wanneer?

Er vindt er bodemonderzoek plaats ter voorbereiding op de het schoonmaken van de grond, archeologie en niet ontplofte oorlogsresten. Ter voorbereiding op de bouw zal vervolgens het terrein in 2 fasen gereed worden gemaakt. Voor het parkeren tijdens het schoonmaken van de grond en tijdens de bouw wordt per groep parkeerders naar oplossingen gezocht.

Wanneer kunt u er iets van vinden?

Op 1 februari 2023 is een informatieavond georganiseerd over de plannen. Er volgen nog diverse informatiebijeenkomsten voor bewoners en belanghebbenden uit de omgeving over de belangrijke ontwikkelingen de komende tijd, zoals over de voorbereidende werkzaamheden. Meer informatie is te vinden op woneninduet.nl.


 

P+R / Vissers

Wat komt er? 

Dat weten we nog niet precies, maar voor de ontwikkeling van deze plek gaan we uit de van omgevingsvisie ‘Nijmegen stad in beweging’. Daarin wordt aangegeven dat de stad rond het station wordt verdicht met wonen, werken, onderwijs en dienstverlening. De hoogte en dichtheid van de bebouwing wordt onderzocht. Door de combinatie met het vervoersknooppunt wordt voor het verkeer de nadruk gelegd op fiets- en OV-gebruik. Daarnaast wil de gemeente bij deze ontwikkeling ruimte maken voor de Groene Corridor.

Hoever is het plan?

De ontwikkeling zit in de verkenningsfase. De gemeente is gestart met het maken van een ambitiedocument. Daarin staat wat we met een gebied voor ogen hebben. Ook geeft dit aan welke keuzes worden gemaakt bij het oplossen van dilemma’s. Na vaststelling van het ambitiedocument wordt er een stedenbouwkundig plan gemaakt waarin een ontwerp voor bebouwing en inpassing P+R en groen wordt gemaakt. Dat plan zal de basis vormen voor het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt.

Wat merkt u op straat en wanneer?

Voorlopig nog niets, omdat nog niet bekend is wanneer de uitvoering start. Naar verwachting is dit op zijn vroegst vanaf 2027. Vissers Meubelen verdwijnt voorlopig dus niet en blijft open voor klanten. Datzelfde geldt voor de P+R- locatie.

Wanneer kunt u er iets van vinden?

De gemeente werkt samen met de NS (eigenaar van de P+R locatie) aan de plannen en ook de eigenaren van Vissers Meubelen, en ProRail zijn hierbij betrokken. Daarnaast betrekken Gemeente en NS de omgeving bij het opstellen van het ambitiedocument en de daarop volgende plannen. Op 18 april 2023 heeft een bewonersavond plaatsgevonden waarbij bewoners en andere belanghebbenden uit de omgeving zowel hun wensen als oplossingen voor dilemma’s bij de ontwikkeling van de plek inbrachten. We koppelen het concept-ambitiedocument terug aan de deelnemers en de wijk. Daarin geven we aan welke inbreng we wel en niet verwerkt hebben en waarom.


 

Groene Corridor

Wat komt er? 

De groene corridor langs het spoor is een wandelzone,  die op steeds meer plaatsen vorm krijgt. In de stad liggen van oudsher groen begroeide hellingen en andere groene vlakken langs het spoor. De gemeente en bewoners van wijken langs het spoor werken samen om deze groenzones te verbinden, zodat een doorlopende wandelroute ontstaat van de Waal tot aan de bossen van Heumensoord. Een gedeelte van de groene corridor ligt in Stationsdistrict: het deel van de Waalhaven tot aan de Graafsebrug.  

Waarom dit project? 

De groene corridor is een bewonersinitiatief. De gemeente Nijmegen heeft dit omarmd en in de Omgevingsvisie 2020-2040 de ambitie uitgesproken om tot een groene corridor langs het spoor te komen. Voor planten en dieren bieden spoorlijnen bijzondere kansen. In stedelijk gebied vormt het groen langs het spoor een verbindingslijn met het buitengebied. Tegelijk vormt het ook een schuilhoek in de drukke stad. Beter verbonden groenzones langs het spoor bieden ook kansen voor mensen. U kunt er een wandeling maken dicht bij huis, of te voet op pad gaan naar de natuur buiten de stad. 

Hoe ver is het plan? 

Hoe dit wandelgebied er precies uit gaat zien, is nog onbekend; het kan op meer manieren. We staan pas aan het begin van deze ontwikkeling. 

Wat merkt u wanneer? 

De Groene Corridor bevindt zich in de initiatieffase. Het idee moet worden verder worden uitgewerkt. Dit proces start in het najaar van 2022. In 2023 moet helder worden wat de mogelijkheden zijn en of het project haalbaar is.  We houden bij de andere projecten tussen de Waalhaven en de Westentree al wel rekening met het maken van de Groene Corridor. 

Geef uw mening 

Vrienden van de Groene Corridor is een samenwerking van bewoners en organisaties die in de groenzone langs het spoor in Nijmegen actief zijn. Voor meer informatie over deze samenwerking, zie de website groenecorridornijmegen.nl of stuur een e-mail naar vriendengroenecorridor@gmail.com


 

Planning

  • Gebouw UWV-locatie: klaar 2027 (schatting) werkzaamheden vanaf halverwege 2024
  • 'Duet' woontoren Hezelpoort: midden 2024 zullen de eerste woningen in verkoop gaan. Vanaf eind 2024 kan de bouw starten. De gehele planontwikkeling zal 4 jaar duren
  • Verkeersoplossing (kruispunten/fietsstraten/rijbanen): klaar halverwege 2025 (schatting), werkzaamheden vanaf eind 2023

Zie de planning westzijde voor de planning van de westelijke stationsonderdelen.