Het station

Aan het station gaat veel veranderen. Deze pagina is onderverdeeld in 4 onderdelen: 
westzijdestationsgebouwcentrumzijde en bouwstijl.


 

Westzijde station

Wat gaat er veranderen?

 • Nieuwe stationsentree
 • Beheerde fietsenstalling
 • Verhoogd plein (stadsbalkon) met een Kiss & Ride plaats

Nieuwe stationsentree

Station Nijmegen krijgt een nieuwe ingang aan de westzijde ter hoogte van het oude UWV-gebouw. De nieuwe stationsentree krijgt een verhoogd plein met daaronder een nieuwe overdekte fietsenstalling (3.000 plekken). Ook komen er een bushalte en een Kiss & Ride plek. Deze ontwerpen we samen met de nieuwbouw die op de plek komt van het voormalige UWV-gebouw. De westzijde van het station moet makkelijk te vinden en goed bereikbaar zijn, ook voor mensen met een handicap. De nieuwe entree moet passen bij de rest van het station en de hoogteverschillen op een passende manier oplossen. De westzijde krijgt verschillende verdiepingen: de perrontunnel, een hoger gelegen stationsplein en de toegang vanaf de Tunnelweg. Er komt een ingang voor voetgangers en reizigers vanuit de bus en een aparte ingang voor fietsers.

Stadsbalkon

Het dak van de nieuwe fietsenstalling wordt een tweede stationsplein. Het plein komt hoog te liggen en sluit aan op de groene stuwwal. Het vormt zo een stadsbalkon met uitzicht. Het stationsgebouw ligt aan het stadsbalkon en vormt een passend geheel met de nieuwbouw die aan de andere kant van het plein komt.
Het plein verbindt de Groene Corridor (het groen van de stuwwal) en de nieuwbouw op de plek van het oude UWV-terrein. Daarnaast is het verhoogde plein ook een taxistandplaats en Kiss & Ride plek.

Waarom dit project?

Met de nieuwe Westentree wordt het station beter bereikbaar voor de vele reizigers uit Nijmegen-West. Zo houden we ook rekening met de toekomstige reizigers vanuit de nieuwe woongebieden. De stationsomgeving aan de westzijde wordt straks een prettiger omgeving om te verblijven door de nieuwe inrichting en met alle nieuwe voorzieningen in de buurt.

Hoe ver is het plan? 

Voor de bouw van de Westentree is het bestemmingsplan herzien door de gemeente. Op 9 maart 2023 is dit door de gemeenteraad vastgesteld. Het beroep dat is ingesteld bij de Raad van State is eind juni 2023 behandeld. Eind augustus 2023 zijn de beroepen ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het vastgestelde trac├ębesluit onherroepelijk geworden. Begin 2023 is het ontwerp voor de Westentree en de fietsenstalling uitgewerkt. De aanbesteding van programma hoogfrequent spoorvervoer (PHS) is ook begin 2023 gestart. De Westentree maakt hier onderdeel van uit.

Wat merkt u en wanneer?

We onderzoeken de bodem in dit gebied op een aantal belangrijke zaken: Is er vervuiling in de grond? Verwachten we nog archeologische vondsten? En liggen er misschien nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog? Het bodemonderzoek wordt in 2023 en 2024 vervolgd. Voor dit onderzoek is een deel van de huidige fietsenstalling aan de westzijde van het station afgezet. Ter voorbereiding op de bouw wordt de fietsenstalling aan de westzijde verwijderd en wordt de grond voor eind 2024 schoongemaakt. Hierna kan de bouw van start gaan.

Wanneer kunt u er iets van vinden?

De gemeente betrekt de omgeving bij ontwerpen en voorbereiding van de uitvoering van de Westentree, de fietsenstalling en de inrichting van de openbare ruimte.  Op de pagina van het Westerkwartier staat een globale planning. Op de bijeenkomstenpagina staan de geplande bijeenkomsten.

Toegankelijkheid

Het ontwerp voor de Westentree en de fietsenstalling is door ProRail uitgewerkt. Voor het voorplein en de aansluitende openbare ruimte is een schetsontwerp gemaakt door de gemeente Nijmegen. Bij de ontwerpen voor de Westentree wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zowel in de definitieve als tijdelijke situatie. Voor het ontwerp van de definitieve situatie wordt het Handboek Nijmegen Toegankelijk gehanteerd. Voor het Stationsdistrict wordt het hoge kwaliteitsniveau gehanteerd waarvoor extra normen gelden. Zo komt er naast de trappen en een lift er ook een hellingbaan voor voetgangers die het hoogteverschil overbrugt vanaf de Fresiastraat tot op het voorplein van de Westentree.

Planning

Westentreestation + fietsenstalling: klaar 2027 (schatting), werkzaamheden vanaf halverwege 2025, voorbereiding vanaf 2023.

Zie de planning van het Westerkwartier voor de overige onderdelen ten westen van het station.


 

Station

Wat gaat er veranderen? 

 • Nieuw perron
 • Nieuwe  tunnel

Nieuw perron en tunnel

Op het station komt een nieuw perron met een perronkap die past bij de andere perronkappen. De huidige perrontunnel is te krap en wordt verlengd naar het nieuwe perron. Er komt daarom een compleet nieuwe perrontunnel met voldoende ruimte, (rol)trappen en liften naar de perrons. In de nieuwe tunnel zorgen winkels voor een levendige sfeer. Lees waarom een extra perron nodig is in het spoor en de treinen. De komst van dit extra perron is ook aanleiding om een volwaardige Westentree te gaan bouwen.  


 

Centrumzijde station

Komende jaren nemen het aantal reizigers en gebruikers van het Stationsdistrict toe. Het Rijk, gemeente Nijmegen, ProRail, NS Stations en de provincie Gelderland voeren daarom samen een verkenning uit naar de mogelijkheden om de centrumzijde van station Nijmegen klaar te maken voor de toekomst. Dit gaat over:

 • stationshal
 • busstations noord en zuid
 • fietsenstallingen onder- en bovengronds
 • voorplein
 • verkeers- en looproutes voor en naar het station

We onderzoeken in deze fase verschillende oplossingsrichtingen voor de knelpunten in het gebied en betrekken daarbij actief de omgeving. De verkenning loopt naar verwachting tot eind 2023 en wordt afgesloten met een bestuurlijk besluit. Met dit besluit wordt een keuze gemaakt welke oplossingsrichtingen in een volgende fase worden uitgewerkt in een concreet ontwerp. 

Nieuwe fietsenstalling

Het is belangrijk dat het station goed bereikbaar is voor fietsers. Daarom komt er een nieuwe fietsenstalling voor 7.000 fietsen, die goed aansluit op de snelfietsroute. Ook komt er een nieuwe fietsenstalling aan de westzijde. De fietsenstalling onder Doornroosje staat los van de nieuwe stallingen.

Uitbreiding busstation

Doordat er te weinig perrons zijn, is er nu te weinig plaats voor de bussen. Dit heeft als gevolg dat het verkeer vertraagt. Omdat er steeds meer reizigers komen, wordt ook het busstation groter. Het volgende wordt aangepakt: 

 • Er komt een grotere overkapte wachtruimte. De wachtruimte zoals die er nu is kent niet genoeg beschutting. Bij wind en regen en in de spits kunnen er te weinig mensen onder schuilen
 • Veel mensen lopen over de busbaan aan de noordoostzijde naar de Burgemeester Hustinxstraat, waardoor het gevaarlijk kan zijn
 • Bussen parkeren op dit moment tijdelijk langs de Burgemeester Hustinxstraat en langs de Spoorstraat. Deze plaats van de bussen past niet bij het idee van de kwaliteit van het station
 • De bestaande busperrons aan de noordoostzijde worden groter
 • Aan de zuidoostzijde (Mercure-zijde) komt ruimte voor buslijn 10 (richting Campus Heyendaal met Radboud universiteit en UMC Radboud). Hierdoor gaan er zo'n 300 bussen minder voor het station langs rijden.

Taxi en Kiss & Ride

Bij de aanpassingen van busplekken wordt er ook rekening gehouden met goede bereikbaarheid van de Kiss&Ride locatie, taxi's en ruimte voor de inzet van bussen bij vervangend treinvervoer.

Planning

 • Verkenningsfase loopt tot tweede helft 2024, het is nog niet bekend wanneer werkzaamheden buiten beginnen en gereed zijn

 

Bouwstijl

Verbeteringen aan het station

Na de verwoesting van het eind negentiende-eeuwse stationsgebouw in 1944, werd in 1954 een nieuw stationsgebouw gebouwd. Sybold Van Ravesteyn ontwierp dit gebouw. De opdracht was om uit de resten van het oude station, ontworpen door H.C. Peters, een nieuwe passende voorkant van het station te maken. De oude perronkappen en het perronplein bleven bewaard. Door de jaren heen zijn er verschillende aanpassingen aan het station en stationsplein gedaan.

Deze aanpassingen zijn niet goed genoeg uitgevoerd waardoor helaas ook een deel van de originele bouwkwaliteit verloren ging. Daarnaast is het station op dit moment enkel gericht op het stadscentrum. Om de bereikbaarheid van het station te verbeteren, komt er een volwaardig entree aan de westzijde.

Behoud historische kwaliteit

Het stationsgebouw is een van de Collectiestations van de Spoorsector en heeft verschillende onderdelen met hoge historische bouwkwaliteit. Voor het bewaren van de originele bouwstijl zijn vooral 2 bouwstijlen belangrijk: het perronaanzicht van H.C. Peters (1892) en de voorkant van S. Van Ravesteyn (1954). De binnenkant is zo beschadigd dat het weinig zin heeft deze te houden. De perronkappen en de wachtkamers op het perron (uit de tijd van H.C. Peters) van grote waarde. Het meest bekende deel is de stationstoren van Van Ravesteyn die duidelijk zichtbaar is. Bij de aanpassingen en toevoegingen aan het station willen we de historische bouwkwaliteit aanvullen en versterken.

Historische wachtkamers

De historische wachtkamers op perrons 3-4 hebben een hoge monumentale waarde, maar ze  staan in de weg voor de aanpassingen op het station. Daarom worden ze afgebroken en komen ze op een andere plek op het perron weer opgebouwd. In de nieuwe situatie krijgen ze de oude functie van wachtruimte terug.