Huis kopen in Nijmegen? Geef uw mening over de nieuwe regels voor de opkoopbescherming

De raad van de gemeente Nijmegen heeft op 2 februari 2022 het beleidsvoornemen vastgesteld om een opkoopbescherming in te voeren. De gemeente Nijmegen is van plan om de opkoopbescherming in te voeren voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 350.000. De nieuwe regels voor opkoopbescherming leggen we nu ter inzage. Dat betekent dat u het voorstel kunt lezen en uw reactie kunt geven. 

Wat betekent opkoopbescherming?

Vanaf 2022 is het voor gemeenten in Nederland mogelijk om regels te maken waardoor het niet meer mogelijk is om bestaande woningen door te verhuren na de koop ervan. Dit heet de ‘opkoopbescherming’. Na de koop mag de eigenaar de woning voor 4 jaar niet verhuren. Alleen met een vergunning is verhuur mogelijk.

Met deze nieuwe wettelijke mogelijkheid mogen gemeenten woningen in het goedkope en middeldure segment beschermen, dus niet de duurste woningen. Zo komen er meer kansen voor een woning voor starters, jonge gezinnen en mensen met een middeninkomen. 

Uitwerking nieuwe regels opkoopbescherming

De afgelopen periode is het voorstel voor de opkoopbescherming uitgewerkt. Er ligt nu een document waarin we onderbouwen waarom en waar de gemeente Nijmegen de opkoopbescherming wil invoeren. Ook zijn de voorgenomen aanpassingen van de huisvestingsverordening uitgewerkt. Met de huisvestingsverordening legt de gemeente regels vast voor het toewijzen van huurwoningen en het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Uiteindelijk komt er een definitief voorstel aan de raad om de huisvestingsverordening aan te passen. Met de verandering van de huisvestingsverordening zijn de nieuwe regels voor opkoopbescherming van kracht. 

Hoe het werkt 

Stap 1: stukken ter inzage
De gemeente legt de stukken ter inzage zodat iedereen de documenten kan lezen. Het plan met de bijbehorende stukken ligt gedurende vier weken ter inzage, van 23 juni tot en met 20 juli 2022. 
U kunt de stukken vinden bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. De stukken zijn ook digitaal in te zien

Stap 2: geef uw mening 
In de periode dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw reactie doorgeven over de nieuwe regels die de gemeente wilt invoeren. Dit noemen wij het indienen van een zienswijze. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u ook uw reactie doorgeven. 

U kunt van 23 juni tot en met 20 juli een zienswijze indienen bij het college van B&W van de gemeente Nijmegen, t.a.v. de afdeling Stadsontwikkeling (bureau ST20), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.
Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl. Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met eHerkenning - is hierbij verplicht.

Stap 3: raad neemt een besluit
De gemeenteraad neemt een besluit over de invoering van opkoopbescherming. Zij ontvangen dan ook de ontvangen zienswijzen en de reacties van het college hierop. 

Planning voorstel

•    De gemeenteraad heeft op 2 februari 2022 het Raadsvoorstel Verkenning opkoopbescherming aangenomen. Hierin staat het beleidsvoornemen om een opkoopbescherming in te gaan voeren 
•    De gemeenteraad neemt waarschijnlijk in de 2e helft van 2022 een definitief besluit over de invoering

Meer informatie

•    Meer informatie over opkoopbescherming leest u op de website van de Rijksoverheid
•    Lees de veelgestelde vragen over opkoopbescherming
•    Informatie over zelfbewoningsplicht