Bijzondere bijstand bewindvoerders

U bent bewindvoerder en wilt voor een klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele.

Aanvragen

Aanvragen

Eerste aanvraag bijzondere bijstand of extra uren bewindvoering

Binnenkort komt er een nieuw webformulier. Met dit nieuwe webformulier kunt u zowel een eerste aanvraag als een vervolgaanvraag voor de kosten van beheer en bewind indienen. 

Vul het aanvraagformulier in via bovenstaande groene knop als u:

 • Voor de eerste keer bijzondere bijstand aanvraagt voor de maandelijkse kosten bewindvoering bij de gemeente Nijmegen
 • Bijzondere bijstand aanvraagt voor de kosten van extra uren bewindvoering. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor intake of de kosten van een eindafrekening
 • Stuur de aanvraag en de bewijsstukken per mail naar bewindvoerders@nijmegen.nl

Vervolgaanvraag

Eerder bijzondere bijstand aangevraagd voor de bewindvoerderskosten bij de gemeente Nijmegen? Vraag dan online verlenging aan voor bijzondere bijstand maandelijkse kosten bewindvoering (vervolgaanvraag). De bewijsstukken kunt u uploaden bij uw aanvraag. 

Kunt u voor de verlenging van de maandelijkse kosten (vervolgaanvraag) het online webformulier niet gebruiken? Stuur dan een mail naar bewindvoerders@nijmegen.nl en vraag ons om u een pdf-formulier te sturen.

Wat u moet weten

 • Vraag bijzondere bijstand aan binnen 3 maanden na de beschikking van de kantonrechter
 • Doe een vervolgaanvraag (verlenging) binnen 3 maanden nadat de laatst toegekende periode is afgelopen
 • U kunt een aanvraag doen als u het netto maandinkomen weet van uw klant. Wilt u aan het eind van het jaar een vergoeding voor het volgende kalenderjaar aanvragen? Dan moet het inkomen van het nieuwe jaar bekend zijn
 • U heeft recht op bijzondere bijstand tot maximaal 3 maanden terug
 • We handelen uw aanvraag binnen 8 weken af

Wat hoort bij het inkomen?

Wél inkomen 

Alle inkomsten uit werk, uitkering, alimentatie, kamerhuur, kostgeld.

Geen inkomen

Zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en heffingskorting Belastingdienst, doeluitkeringen en vergoedingen (bijvoorbeeld schadevergoedingen).

Wilt u weten op welke toeslagen en heffingskortingen u recht heeft? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Heeft u hulp hierbij nodig. De sociaal raadslieden kunnen u hierbij helpen. Bel voor een afspraak 14 024. 

Soms: giften en vergoedingen voor vrijwilligerswerk. Krijgt u giften en/of een bijdrage van iemand? Dan kunnen die bij uw inkomen horen. Giften en bijdragen tot € 1.200,- per jaar tellen we niet bij uw inkomen op. Alle giften en bijdragen die boven de  € 1.200,- per jaar komen zien wij wel als inkomen. Vergoedingen uit vrijwilligerswerk tot € 1.800,- per jaar tellen we niet mee als inkomen. Inkomsten uit vrijwilligerswerk die boven de  € 1.800,- per jaar komen tellen we wel bij uw inkomen op.

Wat hoort bij het vermogen?

Vermogen is de waarde van uw bezit min het bedrag dat u aan schulden heeft. We kijken naar uw vermogen en schulden op dit moment. 

Voorbeelden van bezit

 • Het totaalbedrag van uw bank- en spaarrekeningen, de waarde van een koophuis, vakantiehuis in Nederland of in het buitenland , auto, motor, aandelen, levensverzekeringen, bitcoins en andere cryptomunten
 • Het spaargeld van thuiswonende kinderen onder de 18 jaar telt mee als bezit
 • Staat er geld op een aparte spaarrekening voor een begrafenis of crematie? Dan telt alleen het bedrag boven € 4.000,- mee als bezit
 • Heeft u een auto of een motor en is deze meer waard dan € 5.000,-? Dan telt alleen het bedrag boven de € 5.000,00 mee als bezit
 • Van elke extra auto of motor die u heeft telt u de hele waarde mee

Voorbeelden van schulden

 • Roodstand bij uw bank, een lening bij een bank, hypotheek, creditcardschuld, schuld bij de Belastingdienst, achterstand in betalen van huur, zorgverzekering of telefoon en het bedrag dat u nog moet betalen aan postorderbedrijven
 • Schulden bij familie en kennissen kunt u meetellen als u een schuldovereenkomst heeft. Een schuldovereenkomst is een contract waarin staat hoe hoog uw schuld is. In dit contract spreekt dat u af dat u de schuld gaat terugbetalen
 • Schuld door studiefinanciering rekent u niet mee als schuld

Meesturen

Bij uw aanvraag moet u soms bewijsstukken meesturen. Tip: leg de bewijsstukken klaar wanneer u uw aanvraag invult.   

 • Bij de eerste aanvraag: de rekening van de kosten en de benoemingsbeschikking van de Rechtbank
 • Bij extra uren: een goedkeuring van de Rechtbank (beschikking)
 • Bij inkomsten uit alimentatie, kamerhuur, kostgeld of giften: een bankafschrift waarop het bedrag staat dat u ontvangt
 • Heeft u een schuldregeling aangevraagd bij Bureau Schuldhulpverlening? Stuur dan een kopie mee van de bevestiging van uw aanmelding
 • Neemt u deel aan een Minnelijke regeling (MSNP) of heeft u het aanbodvoorstel ontvangen? Stuur dan de overeenkomst van de MSNP-regeling of het aanbodvoorstel op
 • Neemt u deel aan een WSNP-traject (Wet schuldsanering natuurlijke personen)? Dan hebben we de beschikking van de rechtbank nodig
 • Is er beslag gelegd op uw inkomen? Stuur dan een inkomensspecificatie waar dit op staat
 • Woont u in een zorginstelling of verpleeghuis? Stuur dan de rekening van de hoge eigen bijdrage van het CAK

Geef een aanpassing online door. Gebruik dit formulier alleen als u een aanpassing wilt doorgeven. Wilt u bijzondere bijstand aanvragen voor een eindafrekening of de extra kosten van een verhuizing? Vul dan het aanvraagformulier voor kosten bewindvoering in. Het formulier vindt u op deze pagina.

Voorbeelden van aanpassingen om direct door te geven:

 • Veranderingen in het inkomen van de klant/partner
 • Veranderingen in het vermogen van de klant/partner. Geef door wanneer het vermogen hoger is dan het vrij te laten vermogen.  Vrij te laten vermogen alleenstaande € 6.505,-, vrij te laten vermogen alleenstaande ouder/ gehuwden/samenwonenden  € 13.010,-  
 • Veranderingen van het adres van de klant/partner
 • Veranderingen in de gezinssituatie
 • Beëindiging bewindvoering, mentorschap, curatele of budgetbeheer
 • Beëindiging wettelijk- of minnelijk schuldsaneringstraject
 • Verandering van het tarief van de kosten
 • Andere veranderingen die mogelijk invloed hebben op de hoogte van de bijzondere bijstand

Kunt u de online formulieren niet gebruiken? Mail dan naar bewindvoerders@nijmegen.nl en vraag om een printformulier.

In december 2021 hebben 12 bewindvoerderskantoren en de gemeente afgesproken om meer samen te werken. Dit heet het "convenant Samen zorgen voor financiële ondersteuning". Met deze samenwerking willen we het volgende bereiken:

 • Zorgen dat een Nijmegenaar onder bewind weer sneller zijn eigen financiële zaken kan regelen, als dat mogelijk is. Hierbij is belangrijk dat de Nijmegenaar passende hulp krijgt
 • Zorgen dat Nijmegenaren sneller schuldhulpverlening kunnen krijgen
 • Bewindvoerders en gemeenten werken op dezelfde manier. Als inwoners dezelfde soort financiële problemen hebben, bedenken bewindvoerders en gemeente dezelfde oplossing
 • Verbeteren van financiële hulp voor Nijmegenaren. Bijvoorbeeld door jaarlijkse bijeenkomsten van Nijmegenaren met ervaring met bewindvoering

Wilt u zich ook aansluiten bij deze samenwerking? Mail naar gkb@nijmegen.