Kappen of rooien van bomen

Voor het kappen van een eigen boom of bosplantsoen heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Ook als u een boom heel sterk wilt terugsnoeien (kandelaberen), heeft u een omgevingsvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

Naar Omgevingsloket

Naar Omgevingsloket

Wat u moet weten

 • U moet eigenaar zijn van de boom of houtwal of van de grond waarop deze staat
 • U kunt géén vergunning aanvragen voor het kappen of rooien van gemeentebomen
 • Alle informatie over bomen vindt u op de bomenwaardekaart
 • Het kappen van bomen moet zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan. Bestemmingsplannen staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Bij de afweging of een particuliere boom gekapt mag worden of niet, gebruiken we de waarderingstabel. In de waarderingstabel beoordelen we de maatschappelijke waarde van een boom op 8 onderdelen.

We geven geen kapvergunning af als de maatschappelijke waarde zwaarder weegt dan de reden waarom de boom gekapt moet worden. Scoort een boom hoger op de 8 onderdelen in de tabel? Dan is de kans kleiner dat hij gekapt of gerooid mag worden.

Waarderingstabel

Waarderingstabel aanvraag kapvergunning
OnderdeelAantal punten

1. Monumentenstatus of bijzondere status

Landelijk monument (Landelijk register van Monumentale bomen; Bomenstichting)40
Gemeentelijk monument of bijzondere boom30
Geen monument0

2. Status binnen boomstructuur

Onderdeel hoofdboomstructuur30
Onderdeel secundaire hoofdboomstructuur25
Onderdeel wijkstructuur20
Straatboom (buurtbomen)10
Overige bomen en particuliere bomen0

3a. Esthetische waarde: vervangbaarheid

Onvervangbaar15
Beperkt vervangbaar10
Vervangbaar0

3b. Esthetische waarde: zichtbaarheid vanaf de openbare weg

Meer dan 50% zichtbaar15
5 - 50% zichtbaar10
Niet zichtbaar0

4. Cultuurhistorie

Onderdeel van beschermd stadsgezicht*15
Cultuurhistorisch waardevol10
Niet waardevol0

5. Ecologisch

Onderdeel ecologische structuur / aanwezigheid beschermde soorten / soorten van de Rode lijst**20
Overige bomen0

6. Dendrologische waarde

Komt in de omgeving niet/ nauwelijks voor of is zeldzaam volgens Nederlandse Dendrologie15
Vrij zeldzaam volgens Nederlandse Dendrologie10
Vrij algemeen volgens Nederlandse Dendrologie5
Algemeen volgens Nederlandse Dendrologie0

7. Vitaliteit en vorm

Vitaal20
Redelijk vitaal10
Niet vitaal0
Aftrek beschadigde/ onregelmatige kroon- 5
Ernstig beschadigde / zeer onregelmatige kroon- 10

8. Educatieve waarde

Educatief waardevol10
Educatief niet waardevol0
* o.a. Monumentenwetgeving kan van toepassing zijn
** Flora- en faunawet kan van toepassing zijn


1. Monumentenstatus

Bomen hebben een monumentenstatus als ze in het Landelijk Register van Monumentale Bomen staan. Of voldoen aan de gemeentelijke criteria voor bijzondere bomen. Monumentale bomen krijgen een hoge waardering.

2. Onderdeel boomstructuur

Een boom die in de hoofdboomstructuur staat levert een belangrijke bijdrage aan het imago of de identiteit van de stad. Hierdoor wordt de boom hoog gewaardeerd.

3. Esthetische waarde

Iedereen denkt verschillend over de schoonheid van bomen. Om hierover zonder mening te oordelen kijken we naar vervangbaarheid en zichtbaarheid van de boom.

3a. Vervangbaarheid

 • Is er na het kappen niet genoeg ruimte voor een net zo grote boom? Dan kan een boom dus niet vervangen worden. 
  Kan er wel een kleinere boom  geplant worden? Dan is de boom beperkt vervangbaar. De boom is onvervangbaar als er alleen een veel kleinere boom geplant kan worden
   
 • Een boom is 'onvervangbaar' of 'beperkt vervangbaar' wanneer door de kap heel veel groen weg is. En dit groen niet terugkomt door herplanting. Bomen in wijken met weinig groen worden hierdoor extra beschermd

3b. Zichtbaarheid

Bomen zichtbaar vanaf de openbare weg hebben maatschappelijke waarde, omdat ze voor iedereen zichtbaar zijn.

4. Cultuurhistorie

 • Bomen die onderdeel zijn van het beschermd stadsgezicht of een monument worden extra beschermd. Voordat zo’n boom gekapt mag worden, moet de aanvrager uitzoeken of hiervoor een monumentenvergunning nodig is
   
 • Bomen zijn cultuurhistorisch waardevol als ze het verleden zichtbaar maken of onderdeel zijn van een historisch deel van Nijmegen. Bijvoorbeeld een oude tuin, een landgoed, park of kerkpad.

5. Ecologisch

Ecologie gaat over de relatie van de boom met de planten en dieren in de omgeving. Bij een kapaanvraag houden we hier rekening mee.

 • Bomen binnen de ecologische structuur van Nijmegen hebben ecologische waarde
 • Bomen hebben ook ecologische waarde als rondom de boom bedreigde dieren of planten leven of groeien

6. Dendrologische (bomenkunde) waarde

Zeldzame boomsoorten hebben dendrologische waarde voor de stad. Hoe zeldzamer de boom, hoe meer punten in de waarderingstabel.

7. Vitaliteit en gaafheid

Bij een kapvergunning kijken we hoe oud de boom waarschijnlijk wordt en naar zijn gezondheid (vitaliteit). Ongezonde bomen moeten soms uit voorzorg gekapt worden vanwege de veiligheid. Hoe vitaler de boom, hoe meer punten hij scoort in de tabel.

 • Vitale bomen: levensverwachting meer dan 20 jaar
 • Redelijk vitale bomen: levensverwachting tussen 10 - 20 jaar
 • Niet vitale bomen: levensverwachting minder dan 10 jaar, zonder goede kans op herstel

8. Educatieve waarde

Als een boom vlakbij een leeromgeving staat zoals een school of kinderboerderij, heeft hij educatieve waarde. Dan krijgt de boom meer punten in de waarderingstabel.