Datum:

Stadsrekening 2023: gemeente Nijmegen sluit het jaar positief af

De stadsrekening van gemeente Nijmegen over 2023 toont een voordelig resultaat van € 71,1 miljoen. In de stadsrekening staat wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt. Het college van burgemeester en wethouders legt met de stadsrekening verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid, zoals dat is vastgelegd in de begroting van 2023. 

Een duurzaam en leefbare stad voor alle inwoners

Tobias van Elferen, wethouder Financiën, namens het college van burgemeester en wethouders: “Wij zijn trots op de behaalde resultaten en blijven ons inzetten voor een duurzame en leefbare stad voor alle inwoners van Nijmegen. We kijken uit naar verdere samenwerking met de gemeenteraad en andere betrokken partijen om onze ambities voor een aantrekkelijk, groen, sociaal en welvarend Nijmegen te realiseren.”
 

Groeiende en groene stad
 

In 2023 bleef Nijmegen een groeiende en groene stad. In totaal zijn er 1.800 woningen gebouwd, in onder meer de Waalsprong en het Waalfront. We hebben ons plan om 1.000 bomen te planten gehaald en daardoor hebben we nu 4% meer bomen in onze stad. De buurtteams Jeugd & Gezin en Volwassenen slagen er steeds beter in om mensen met lichte, indicatievrije hulp ondersteuning te bieden. We hebben net als het jaar ervoor Oekraïners opgevangen en voor Oekraïnse kinderen onderwijs, zorg en leerlingenvervoer kunnen bieden. Ook hebben we opnieuw aan 12.500 huishoudens een energietoeslag verstrekt. Met 3FM serious request in het Glazen Huis op de Grote Markt hebben we het jaar mooi afgesloten: de oudste stad van Nederland heeft een groot hart!

We werken hard om onze ambities te realiseren. In het afgelopen jaar hebben we hier nog niet heel veel aan moeten inleveren. De druk wordt wel groter door schaarste op diverse gebieden. Zo constateren we meer openstaande vacatures, partijen in de stad komen moeizamer aan personeel en we krijgen te maken met de gevolgen van netcongestie en schaarste in ruimte. 

Financieel resultaat

De stadsrekening 2023 toont een voordelig financieel resultaat van € 71,1 miljoen. Het gaat hier om eenmalige voordelen op het vlak van beschermd wonen, de opvang van vluchtelingen, en budgetten van BUIG voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Ook werd een voordeel geboekt op planexploitaties, dit zijn de door de gemeenteraad vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders voor de uitoefening van het grondbeleid. Er is een tekort op jeugdzorg en dit is een aandachtspunt.

Voordeel op planexploitaties

In 2022 was er een fors negatief resultaat op de planexploitaties, in 2023 boekten we hiervoor per saldo een voordeel. In 2022 is de verliesvoorziening, het mogelijke verlies, opgehoogd en in 2023 is deze verlaagd. Hieruit is af te leiden dat de markt schommelt. We hebben te maken met verschillen in de verwachte grondopbrengsten van koopwoningen. Voor 2023 rekenen we met de voor dit moment best meetbare variabele (parameter) hiervoor. 

Vaststelling stadsrekening

De gemeenteraad stelt de stadsrekening op 5 juni 2024 vast. Bekijk de stadsrekening