Lokale wetten en regels

De lokale wetten en beleidsregels van de gemeente Nijmegen vindt u op overheid.nl

Direct naar Overheid.nl

Direct naar Overheid.nl Het inloggen is geannuleerd.

In de gemeente Nijmegen gelden twee soorten lokale regels:

  1. Lokale wetten in de vorm van verordeningen
  2. Beleidsregels
  • De gemeenteraad stelt verordeningen vast
  • Een gemeentelijke verordening is een wetgevende regeling die geldt voor iedereen binnen een gemeente
  • Een belangrijke verordening is de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)
  • Het college van B en W stelt beleidsregels vast
  • Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden

De gemeente Nijmegen neemt deel aan samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen).  Daarbinnen worden bepaalde taken gezamenlijk uitgevoerd en/of er zijn bepaalde bevoegdheden van de raad en/of het college aan overgedragen.