Lokale wetten en regels

De lokale wetten en beleidsregels van de gemeente Nijmegen vindt u op overheid.nl

naar Overheid.nl

naar Overheid.nl Het inloggen is geannuleerd.

Het scherm is al ingesteld op het zoeken van:

 • Verordeningen
 • Beleidsregels
 • Overige besluiten van algemene strekking
 • Overige overheidsinformatie

De geautomatiseerde publicaties (= vergunningen) vallen hier niet onder.

Volg deze stappen:

 1. Typ een zoekterm in de witte balk met loep
 2. Het bestand wat u zoekt komt tevoorschijn (als het bestaat)
 3. U kunt preciezer zoeken door in de kolom 'rubriek' voor een bepaalde rubriek te kiezen

Gemeentebladen

Het gaat hier om Gemeentebladen.
Levert een zoekvraag meerdere resultaten op? Dan is de laatste versie de regelgeving zoals die op dit moment geldt. 
Voor een complete versie van de wet- of regelgeving klikt u linksonder in het scherm op de CVDRlink. Een nieuw venster met de regeling opent.

Let op: teruggaan naar het vorige scherm doet u altijd met de pijl terug linksboven in het browserscherm.

In de gemeente Nijmegen gelden 2 soorten lokale regels:

Lokale wetten (verordeningen)   

 • De gemeenteraad stelt verordeningen vast
 • Een gemeentelijke verordening is een wetgevende regeling die geldt voor iedereen binnen een gemeente

Beleidsregels

 • Het college van B en W stelt beleidsregels vast 
 • Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden

De gemeente Nijmegen neemt deel aan samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen).  Daarbinnen worden bepaalde taken gezamenlijk uitgevoerd en/of er zijn bepaalde bevoegdheden van de raad en/of het college aan overgedragen.