Zo werkt de Rekenkamer

De Rekenkamer van Nijmegen onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet.

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. De Rekenkamer onderzoekt:

 • Doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil?
 • Doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed?
 • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?

De Rekenkamer schrijft de conclusies uit de onderzoeken en de voorstellen voor verbeteringen op in een rapport. Daarna gebeurt het volgende:

 1. De Rekenkamer presenteert het rapport aan de gemeenteraad
 2. Er is een gesprek over het rapport tussen raad en wethouder
 3. Als de raad het nodig vindt, neemt de raad een besluit
 4. De Rekenkamer controleert hoe het loopt met de verbeteringen. De Rekenkamer neemt elk jaar, gedurende de 3 jaar nadat het rapport aan de raad is gepresenteerd, in het jaarverslag de stand van zaken per advies op.

De leden van de Rekenkamer worden benoemd door de gemeenteraad. De leden zijn:

 • De heer G.B.C. (Gé) Backus (voorzitter)
 • Mevrouw C. (Corine) Baarda
 • Mevrouw B. (Berdiny) Cornielje

Mevrouw J. (Jelly) Smink is ambtelijk secretaris/onderzoeker.

Nevenfuncties externe leden

Gé Backus

 • Directeur Connecting Agri&Food (betaald)
 • EU Expert Group Alternatives to surgical castration of pigs  (onbetaald)
 • Lid Raad voor Dieraangelegenheden (betaald)
 • Short Term Consultant Worldbank (betaald)

Corine Baarda

 • Docent aan de Volksuniversiteit Utrecht (betaald)

Berdiny Cornielje

 • Zelfstandig adviseur (betaald)

De werkwijze, bevoegdheden, organisatie, gedragsregels etc. zijn vastgelegd in:

Wilt u bij een vergadering van de Rekenkamer aanwezig zijn? Of heeft u een vraag? Stuur een mail naar de secretaris: rekenkamer@nijmegen.nl. De rekenkamer vergadert op een vrijdag van 10.00 - 12.30 uur, tenzij anders vermeld. 

Bekijk de vergaderdata en agenda's van 2020.