Verbonden partijen

Een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Bekijk de Verbonden Partijen van de gemeente Nijmegen.

Bekijken

Wat u moet weten

Van een financieel belang is sprake als:

  • Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat
  • De gemeente voor bedragen aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt

Van een bestuurlijk belang is sprake als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt.

Vragen?

Heeft u vragen? Mail naar financien@nijmegen.nl