Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan ziet u waar u mag bouwen of verbouwen. Daarnaast staat erin waar u een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen. Bekijk de plannen op ruimtelijkeplannen.nl

Bekijken

Bekijken

Wat u moet weten

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied gebouwd of verbouwd mag worden. En hoe de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen. De bekendmaking van de bestemmingsplannen in procedure vindt u bij de bekendmakingen op overheid.nl.

De mogelijkheden voor het bekijken van een bestemmingsplan vindt u op Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Informatie over bezwaar maken tegen een bestemmingsplan vindt u op de Rijksoverheid.

Stappen voor een bestemmingsplan

Het maken van een bestemmingsplan heeft meestal 3 fases. 

Fase 1: ontwerpbestemmingsplan

Eerst wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt door de gemeente. Dit is een grove versie van het bestemmingsplan. De gemeente legt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl

U kunt in deze 6 weken een zienswijze indienen. Dat is een reactie op het plan. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en past eventueel het ontwerpbestemmingsplan aan. De gemeenteraad neemt binnen 12 weken - nadat het plan ter inzage heeft gelegen - een besluit over het ontwerpbestemmingsplan. Als het ontwerpbestemmingsplan is goedgekeurd, wordt het bestemmingsplan officieel vastgesteld.

Voor een grote ontwikkeling is het verplicht om voor het bestemmingsplan een milieueffectrapportage (MER) te maken. Deze rapportage moet laten zien wat de effecten op het milieu zijn van een grote ontwikkeling. De volgende onderdelen worden in een milieueffectrapportage onderzocht:

  • Bodemanalyse: om te laten zien dat de bodemkwaliteit geschikt is of geschikt te maken is voor de ontwikkeling
  • Archeologisch onderzoek: het in beeld brengen of er archeologisch waardevolle resten zijn en kijken wat beschermd moet worden
  • Flora en fauna: welke planten en dieren leven in het gebied en hoe moeten deze beschermd worden
  • Verkeersbewegingen: om te onderzoeken of de verkeersbewegingen die het project met zich meebrengt passen of dat het verkeer moet worden aangepast. 
  • Parkeren: om te onderzoeken hoe het parkeren in het gebied geregeld moet worden met zoveel nieuwe activiteiten die extra auto’s aantrekken
  • Externe veiligheid: sommige bedrijven die nu in het gebied zitten, kunnen bepaalde veiligheidsaspecten met hebben die invloed hebben op andere activiteiten 
  • Luchtkwaliteit: is er uitstoot van stoffen in de lucht die effect hebben op andere functies. En moeten eventueel maatregelen worden genomen
  • Geluid: is er zoveel geluid in een gebied dat bijvoorbeeld wonen op bepaalde plekken niet mogelijk is. Moeten er maatregelen genomen worden om wonen daar wel mogelijk te maken of wordt er bepaald dat het niet kan

Fase 2: vastgesteld bestemmingsplan

De gemeente legt het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl. In deze 6 weken kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Soms kunt u het bestemmingsplan tijdelijk tegenhouden. Daarvoor dient u een verzoek om voorlopige voorziening (ook wel een schorsingsverzoek) in. De Raad van State behandelt de beroepen en schorsingsverzoeken. Het bestemmingsplan gaat in nadat het plan 6 weken ter inzage heeft gelegen. Of nadat alle beroepen en schorsingsverzoeken zijn afgehandeld. Het bestemmingsplan wordt hiermee onherroepelijk. Dit betekent dat vanaf dan het bestemmingsplan vast staat.

Fase 3: geldend bestemmingsplan

De definitieve versie van het bestemmingsplan vindt u op Ruimtelijkeplannen.nl. U kunt dan geen zienswijze, beroep of schorsingsverzoek meer indienen. 

Afwijken van een bestemmingsplan

Soms mag een bouwplan of een bepaald gebruik van de grond of gebouwen niet volgens het bestemmingsplan. Door een afwijking of herziening van het bestemmingsplan kan de gemeente soms toch meewerken. Op dit moment is het niet mogelijk om een aanpassing van het bestemmingsplan aan te vragen. Dat heeft te maken met de ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze pagina Omgevingswet.

Uw mening geven over een bestemmingsplan

U wilt reageren op een nieuw bestemmingsplan. Dit noemen we ook wel uw 'zienswijze' doorgeven. U kunt online of per post uw zienswijze doorgeven.